Δείτε παρακάτω τις προηγούμενες τριμηνιαίες εκθέσεις διαφάνειας, από τον Ιούλιο του 2013. Αν δεν είστε σίγουροι για κάποιον όρο, ανατρέξετε στο κεφάλαιο με τους Ορισμούς. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα αιτήματα πληροφοριών χρήστη, ανατρέξτε στις κατευθυντήριες οδηγίες για την υποβολή αιτήματος πληροφοριών χρήστη.

January–June 2021

At Pinterest, our mission is to bring everyone the inspiration to create a life they love, and it’s our guiding light in drafting our content policies. 

Not everything on the internet is inspiring, so we have guardrails for what’s acceptable on Pinterest and what isn’t allowed. Our moderation practices are always evolving to keep up with new behaviors and trends and to create a more positive corner of the internet for the people on our platform. We continue to invest heavily in measures like machine learning technology to fight policy-violating content on Pinterest and to work with outside experts and organizations to inform our policies and content moderation practices.

We started publishing a biannual transparency report in 2013. Then, starting with Q4 2020, we expanded the report to include new information on the actions we take to uphold our Community guidelines. In this transparency report, you’ll find information on our efforts to moderate user and merchant content, such as the number of policy violations and deactivations. This report also includes insight into the volume of information and deactivation requests we received from law enforcement and government agencies. The data reported here covers the first half of 2021, from January through June 2021.

Pinterest’s industry-leading policies and practices are something we’re proud of. But more importantly, they’re the right thing for the people on our platform. They help to keep Pinterest a more positive and inspiring place online—for example, we prioritize mental health with features like our compassionate search function, and help protect users under our longstanding policy prohibiting medical misinformation. We want to advance the industry on these issues so that—together—we can create a more inspiring internet.

What’s new in this report

This report might look a little different from our last transparency report. For one thing, we know that numbers alone can’t tell the whole story so we’ve added a section on Community safety and wellbeing, which describes some of the ways we’ve invested in our community through policies, products and partnerships this past half. We’re proud of the work we’ve done in this area, and we’re committed to continuing to invest in the health of our community.

We’ve also updated our section on Community guidelines enforcement to be organized by policy category instead of action type. So, for example, in our last report there was a section on Pin deactivations and another for board deactivations—now, there is a section for each policy category that includes the number of Pins and boards deactivated for violating that policy. We made this change to provide a more holistic view of our content moderation actions within a policy category. 

It’s important to note that, even with this new format, we’re still reporting all the same information that we included in our last transparency report. In fact, we’ve also added new information—specifically, data on how we deactivate Pins, whether that’s through automated tools, manual review or a hybrid approach that combines elements of both. Check out the methodology section below for more information on how we calculated this data.

We’re committed to providing greater transparency into how we keep Pinterest safe and inspiring, and we'll continue to iterate on this report going forward.

Community safety and wellbeing

We continue to invest in our policies, products and partnerships to support the safety and wellbeing of our community. Here are just some of the key updates we made in the first half of 2021.

Algorithms and Skin Tone Ranges

As a content distribution platform, we have a responsibility to diminish bias in the algorithms and systems that drive Pinterest. We do this in large part by applying diverse data in our artificial reality (AR) and artificial intelligence (AI) technology. Our focus in these areas can be seen in how we’ve developed features like AR Try on and skin tone ranges that allow users to refine beauty-related searches to find what they’re looking for. Our dataset has diversified over time to help people customize their searches. In the first half of the year, there were millions of searches using skin tone ranges, and in March 2021, we expanded the feature to thirteen additional countries: France, Italy, Spain, Germany, Switzerland, Austria, Netherlands, India, Indonesia, Brazil, Argentina, México, and Colombia. 

Launching the Creator Code

As part of our work to build a positive online space for creators, we introduced the Creator Code, our content commitment designed to educate and empower content creators to fulfill their responsibility to keep Pinterest a positive and inspiring place. The Code outlines core pillars that Creators must accept before posting Idea Pins: Be kind. Check your facts. Do no harm. Watch for triggers. Practice inclusion. 

Simply put, the Code asks Creators to lead with positivity, kindness and inclusion. This collective effort to mitigate negativity is a critical step in our journey to build a positive experience that adds lasting value to the lives of people on Pinterest.

Partnership with National Eating Disorders Association to support body positivity

In February 2021, we supportedNational Eating Disorders Awareness Week in partnership with the National Eating Disorders Association (NEDA), the largest nonprofit organization in the United States dedicated to supporting individuals and families affected by eating disorders.

With this year’s theme, NEDA invited “Every Body to Have a Seat at the Table” by welcoming conversations on awareness, challenging systemic biases and sharing stories from all backgrounds and experiences. We donated ad credits to encourage people to tune into NEDAwareness Week events and the different roundtables taking place. NEDA used a new Pinterest format—Idea Pins—to educate users about eating disorders communication and recovery, and we featured those Idea Pins on the Today Tab to help generate awareness of these topics on our platform.

We continuously work with third party experts and organizations, like NEDA, to get advice and feedback on our policy and enforcement approaches. Collaborations with experts help us properly address policy updates, look for cross-platform trends and combat misinformation.

New initiatives to fight against COVID-19 vaccine misinformation

For several years, we have been at the forefront of combating health misinformation online and ensuring people on Pinterest have access to authoritative information about important health issues, like vaccines. In fact, we were one of the first platforms to implement a policy prohibiting health misinformation in 2017. 

The team introduced our first phase of COVID misinformation efforts in February 2020, including customizing the search experience with results from experts like the World Health Organization (WHO) and Centers for Disease Control (CDC) and prohibiting ads that offered misleading cures or treatments for COVID-19.

In March 2021, we furthered our commitment to combat COVID-19 vaccine misinformation by:

 • Continuing to showcase authoritative content on Expert Search and Today Tab. When people search on Pinterest for topics related to coronavirus, a banner that leads to the WHO COVID-19 resource page appears so users can learn more from trusted sources. Expert Search results also feature relevant content created by doctors and medical organizations like the WHO and the CDC.
 • Partnering with the Association for Healthcare Social Media and Greater Than COVID to create content that educates people on Pinterest about COVID-19 vaccines, generates awareness about the importance of vaccination and dispels myths.
 • Offering paid media, creative resources and support for medical organizations serving underrepresented communities to amplify and elevate reliable third-party COVID-related resources on Pinterest.
 • Providing paid media to the AdCouncil in support of its national COVID-19 vaccine awareness campaign “It’s Up to You.”
 • Community guidelines enforcement

  Pinterest’s Community guidelines are designed to support our mission of inspiration. They govern what we do and don't allow on Pinterest, and all users must abide by them. 

  We have additional guidelines for merchants and advertisers to set clear expectations about what is and is not acceptable for product Pins and advertisements. These guidelines include especially high standards that are for the safety of all audiences who use Pinterest. We believe you can't feel inspired if you don't first feel safe.

  To help us cultivate a safe and inspired community, we develop and enforce content policies that help ensure our platform is a positive place where people can find real-life ideas for what to try next, cook next, wear next, or do next. We work hard to identify and deactivate harmful content from our site, and our content policies and moderation practices are always evolving to keep up with new behaviors and trends and to create a more positive corner of the internet for users. 

  We may block, limit the distribution of or deactivate content and the accounts, individuals and groups that create or spread that content, based on how much harm it poses. In the event that a user believes a deactivation was in error, Pinterest provides options to appeal the deactivation.

  MethodologyDistinct images and Pins deactivated

  Every day, millions of people all over the world come to Pinterest to create, discover and save new ideas that are shared in Pins. To understand how we approach content moderation, it’s helpful to differentiate between two types of Pins: organic Pins and ads. Our Community guidelines apply to both.

  Organic Pins include all Pins created and saved on Pinterest that are not promoted as ads. For example, this could include merchants’ product Pins, which aren’t always ads, and may appear organically to people who are searching for products on Pinterest. We have additional requirements, like that the Pin image and description must accurately represent the product, for merchants and their product Pins. All types of organic Pins are included in our transparency reports.

  Ads are Pins that businesses pay to promote. We have additional policies for advertisers that hold ads and advertisers to even higher standards. Ad policies are enforced differently than organic content, and are not included in these transparency reports.

  Much of the content on Pinterest has been saved repeatedly, meaning that the same image may appear in multiple Pins. So when it comes to reporting content moderation for organic Pins, we include the number of Pins deactivated as well as the number of distinct images deactivated to provide greater insight into our moderation practices for this type of content. 

  We report boards and accounts deactivated separately. To avoid double-counting deactivations, our count of distinct images and Pins deactivated does not include those on boards or from user accounts that were deactivated.

  How we deactivate Pins

  We deactivate policy-violating Pins through automated tools, manual review and a hybrid approach that combines elements of both. 

  Automated deactivations. Our automated tools use a combination of signals to identify and take action against potentially violating content. Our machine learning models assign scores to each image added to our platform. Using those scores, our automated tools can then apply the same enforcement decision to other Pins containing the same images.

  Manual deactivations. We manually deactivate Pins through our human review process. Pins deactivated through this process may include those identified internally and those reported to us by third parties. It also includes the Pins that are reviewed and deactivated by one of our team members after a user report.

  Hybrid deactivations. Hybrid deactivations include those where a human determines that a Pin violates policy, and automated systems help expand that decision to enforce against machine-identified matching Pins. Depending on the prevalence of matching Pins, a hybrid deactivation may result in a number of Pins deactivated or none at all. 

  The mechanisms used to address different potential policy violations may vary based on the state of available technology, the volume of violative content and other factors such as the complexity of evaluation. We continue to iterate and evolve our tools and expect ongoing improvements going forward.

  Reach of Pins deactivated for violating policy

  People often ask, how many users saw a Pin before it was deactivated? In most cases, the answer is: not a lot. 

  For example, 70% of Pins that we deactivated for civic misinformation in Q2 were never seen by users in that reporting period—even with more than 400 million people visiting Pinterest per month.

  Reach is one of our key indicators of user experience. To calculate this metric, we start by looking at each policy-violating Pin deactivated in a reporting period. Then we count the number of unique users that saw each of those Pins during the reporting period for at least 1 second, before it was deactivated. Reach for a policy category may not add up to 100% due to rounding.

  Actioned user reports

  Users can report Pins they find objectionable by clicking on the three small dots on any Pin and hitting “Report Pin.” Once we confirm a policy violation and take action, we consider the report an actioned user report.

  The total number of actioned user reports—in other words, reports found to have correctly identified policy violations—is another key indicator of user experience on Pinterest. So is the number of reporters: fewer than 0.01% of monthly active users reported a Pin that resulted in a Pin deactivation in Q2.

  Boards deactivated

  When users find Pins they like or want to come back to, they save them to boards that they’ve created. Over time, our users have created billions of boards. 

  When a board is deactivated for violating policy, all the Pins on that board are also deactivated. Similarly, when we deactivate an entire account, that user’s boards are also deactivated. To avoid double-counting deactivations, our count of boards deactivated does not include those from user accounts that were deactivated.

  Accounts deactivated

  Think of “accounts” on Pinterest as “profiles” or, most often, individual users. If someone saves Pins and creates boards, that content becomes associated with their account. This is also true for business, advertiser, merchant and creator accounts. 

  Any account may be deactivated for violating our policies. When an account is deactivated, all of their Pins and boards are also deactivated. That means that if you search for them or click on an old link to their profile, that profile won’t show up anymore. Their Pins won’t appear anywhere on Pinterest. And the deactivated user won’t be able to access their own Pins or boards, either.

  Account appeals and reinstatements

  If people believe their accounts have been deactivated by mistake, they can follow an appeals process to have their accounts reinstated. We review appeal requests and grant the appeal if we determine we made a mistake, or in some cases to give people another chance to abide by our Community guidelines.

  We also process appeals for deactivated Pins and boards and expect to include that data in reports in the future.

  Reporting periods

  Our reporting on Community guidelines enforcement covers the first half of 2021, from January to June 2021. We’ve split that time into two reporting periods: Q1 and Q2. 

  Q1 covers the first quarter of the year, from January through March 2021, while Q2 covers the second quarter of the year, from April through June 2021. Sometimes we also refer to Q4 2020 (October to December 2020) when we’re talking about quarter-over-quarter trends.

  Adult content

  Pinterest isn’t a place for pornography. We deactivate content that violates our adult content policy and do not deliver results for searches determined to violate this policy. We have established guidelines to help differentiate between pornography and other mature content such as content related to sexual health, breastfeeding, mastectomies, art and education.

  Recent trends

  In Q1 2021, we launched new machine learning tools to detect and deactivate boards for violating our adult content policy. As a result, we saw an increase in the number of boards and accounts deactivated. Looking at Q2 2021 compared to Q4 2020, there was also a 15% decrease in actioned user reports per monthly active user—one of our key indicators of user experience—that we attribute to this effort.

  Our content policies and moderation practices are always evolving to better keep our platform safe for all users. So far, we’ve focused our use of these new machine learning tools on enforcing against our adult content policy, and we’re currently exploring how they may work for other types of policy violations. 

  Content enforcementReach* of Pins deactivated for adult content
    Q1 2021 Q2 2021
  Seen by 0 people 80% 81%
  Seen by 1-10 people 15% 15%
  Seen by 10-100 people 3% 3%
  Seen by 100+ people 1.6% 1.3%

  * To calculate reach, we start by looking at each policy-violating Pin deactivated in a reporting period. Then we count the number of unique users that saw each of those Pins during the reporting period for at least 1 second, before it was deactivated. Quarterly percentages may not add up to 100% due to rounding.

  In Q1 2021, we deactivated 2,029,934 distinct images, which comprised 47,120,204 Pins, for violating this policy. Of these Pins, 80% were never seen by users in this reporting period. We deactivated fewer than 1% manually and more than 99% with hybrid tools. We actioned 128,015 user reports that resulted in a Pin deactivated for violating this policy. We also deactivated 179,994 boards and 17,659 accounts. We received 2,335 account appeals and reinstated 1,634 accounts.

  In Q2 2021, we deactivated 1,486,098 distinct images, which comprised 46,130,733 Pins, for violating this policy. Of these Pins, 81% were never seen by users in this reporting period. We deactivated fewer than 1% manually and more than 99% with hybrid tools. We actioned 136,218 user reports that resulted in a Pin deactivated for violating this policy. We also deactivated 131,664 boards and 13,468 accounts for violating this policy. We received 2,398 account appeals and reinstated 1,442 accounts.

  Adult sexual services

  We prohibit adult sexual services on Pinterest, and the amount of such content we find on the platform is low. Adult sexual services may involve commercial sex work and sexual or physical exploitation or trafficking, such as escort services, prostitution, sex cams, or sex- or nudity-for-money services.

  Recent trends

  Sometimes Pins do not have content that would violate our adult content policy but may still contain offers for adult sexual services. When we identify Pins like that, we deactivate them for violating our adult sexual services policy. 

  In Q2 2021, we deactivated 1,263 Pins for violating this policy, and of those, 78% were seen by fewer than 100 users in that reporting period.

  Content enforcementReach of Pins deactivated for adult sexual services
    Q1 2021 Q2 2021
  Seen by 0 people 1.5% 0.7%
  Seen by 1-10 people 41% 45%
  Seen by 10-100 people 28% 32%
  Seen by 100+ people 29% 22%

   

  In Q1 2021, we deactivated 520 distinct images, which comprised 533 Pins, for violating this policy. Of these Pins, 71% were seen by fewer than 100 users in this reporting period. We deactivated 100% of Pins manually. We actioned 536 user reports that resulted in a Pin deactivated for violating this policy. We also deactivated 348 boards and 271 accounts. We received 11 account appeals and reinstated 3 accounts.

  In Q2 2021, we deactivated 1,245 distinct images, which comprised 1,263 Pins, for violating this policy. Of these Pins, 78% were seen by fewer than 100 users in this reporting period. We deactivated 100% of Pins manually. We actioned 613 user reports that resulted in a Pin deactivated for violating this policy. We also deactivated 708 boards and 500 accounts for violating this policy. We received 14 account appeals and reinstated 4 accounts.

  Civic misinformation

  We introduced our civic misinformation policy in 2020 as an addition to several existing Community guidelines on misinformation and disinformation. This policy prohibits false or misleading content on Pinterest that impedes an election’s integrity or an individual's or group's civic participation, including registering to vote, voting and being counted in a census.

  Recent trends

  As part of our efforts to maintain a safe platform during the US presidential transition, there was a relative increase in the number of boards and accounts deactivated for violating this policy in Q1 2021.

  Content enforcementReach of Pins deactivated for civic misinformation
    Q1 2021 Q2 2021
  Seen by 0 people 80% 70%
  Seen by 1-10 people 16% 26%
  Seen by 10-100 people 3% 3%
  Seen by 100+ people 0.9% 0.8%

   

   

  In Q1 2021, we deactivated 2,044 distinct images, which comprised 6,895 Pins, for violating this policy. Of these Pins, 80% were never seen by users in this reporting period. We deactivated 96% of Pins manually and 4% with hybrid tools. We actioned 111 user reports that resulted in a Pin deactivated for violating this policy. We also deactivated 546 boards and 45 accounts. We received 13 account appeals and reinstated 11 accounts.

  In Q2 2021, we deactivated 349 distinct images, which comprised 2,316 Pins, for violating this policy. Of these Pins, 70% were never seen by users in this reporting period. We deactivated 16% of Pins manually and 84% with hybrid tools. We actioned 118 user reports that resulted in a Pin deactivated for violating this policy. We also deactivated 92 boards and 9 accounts for violating this policy. We received 4 account appeals and reinstated 3 accounts.

  Conspiracy theories

  Our conspiracy theory policy is one of several policies in our Community guidelines that prohibit misinformation and disinformation on Pinterest. Conspiracy theories include content that turns or encourages turning individuals, groups of people, places or organizations into targets of harassment or physical violence, such as hate-based conspiracy theories and misinformation about mass atrocities.

  Recent trends

  Sometimes, we perform a sweeping cleanup across the platform that can cause a temporary spike in take-downs of certain types of content. The ultimate outcome is of course a good thing: a cleaner, safer, more inspiring place for everyone. 

  We saw this with conspiracy theories in Q2 when we performed a cleanup across the platform, as part of our usual content enforcement efforts. This generated a temporary spike in Pins deactivated. This rise is not due to any known increase of violative content, and more importantly 95% of those Pins were never seen by users during that reporting period.

  Content enforcementReach of Pins deactivated for conspiracy theories
    Q1 2021 Q2 2021
  Seen by 0 people 92% 95%
  Seen by 1-10 people 6% 5%
  Seen by 10-100 people 1% 0.3%
  Seen by 100+ people 0.3% 0.1%

   

  In Q1 2021, we deactivated 24,134 distinct images, which comprised 166,189 Pins, for violating this policy. Of these Pins, 92% were never seen by users in this reporting period. We deactivated 2% of Pins manually and 98% with hybrid tools. We actioned 217 user reports that resulted in a Pin deactivated for violating this policy. We also deactivated 592 boards and 116 accounts. We received 20 account appeals and reinstated 11 accounts.

  In Q2 2021, we deactivated 16,204 distinct images, which comprised 1,148,947 Pins, for violating this policy. Of these Pins, 95% were never seen by users in this reporting period. We deactivated fewer than 1% manually and more than 99% with hybrid tools. We actioned 318 user reports that resulted in a Pin deactivated for violating this policy. We also deactivated 451 boards and 81 accounts for violating this policy. We received 13 account appeals and reinstated 5 accounts.

  Dangerous goods and activities

  Pinterest isn’t a place for trading, selling, or engaging in dangerous goods or activities. Dangerous goods are products or substances that might cause harm when used, altered or manufactured irresponsibly. Dangerous activities—including displaying or encouraging dangerous activities—are also not welcome on Pinterest.

  Recent trends

  We performed a sweeping cleanup across the platform for dangerous goods and activities content in Q1 and Q2 2021, leading to a temporary spike in take-downs of this type of content. The ultimate outcome of work like this is a cleaner, safer, more inspiring place for everyone. 

  This effort, applied to organic Pins and not promoted ads or products, generated a temporary spike in Pins deactivated for violating this policy. This rise is not due to any known sustained increase of violative content.

  A smaller portion of the increase in Pins deactivated in Q1 2021 was driven by the detection and deactivation of Pins related to a harmful weight-control drug, which also led to the deactivation of a significant number of boards and accounts. 

  Content enforcementReach of Pins deactivated for dangerous goods and activities
    Q1 2021 Q2 2021
  Seen by 0 people 95% 97%
  Seen by 1-10 people 4% 2%
  Seen by 10-100 people 0.6% 0.2%
  Seen by 100+ people 0.4% 0.1%

   

  In Q1 2021, we deactivated 108,534 distinct images, which comprised 839,389 Pins, for violating this policy. Of these Pins, 95% were never seen by users in this reporting period. We deactivated 5% manually, fewer than 1% automatically and 95% with hybrid tools. We actioned 3,136 user reports that resulted in a Pin deactivated for violating this policy. We also deactivated 2,344 boards and 403 accounts. We received 14 account appeals and reinstated 4 accounts.

  In Q2 2021, we deactivated 938,363 distinct images, which comprised 12,286,669 Pins, for violating this policy. Of these Pins, 97% were never seen by users in this reporting period. We deactivated fewer than 1% of Pins manually, fewer than 1% automatically and more than 99% with hybrid tools. We actioned 3,394 user reports that resulted in a Pin deactivated for violating this policy. We also deactivated 1,814 boards and 501 accounts for violating this policy. We received 17 account appeals and reinstated 5 accounts.

  Graphic violence and threats

  We prohibit graphic violence and threats on Pinterest. This includes most content that shows the use of violence, threats and language that glorifies violence.

  Recent trends

  There was a relative increase in the amount of content deactivated for violating our graphic violence and threats policy during the US presidential transition in Q1 2021.

  Content enforcementReach of Pins deactivated for graphic violence and threats
    Q1 2021 Q2 2021
  Seen by 0 people 96% 26%
  Seen by 1-10 people 3% 28%
  Seen by 10-100 people 0.4% 21%
  Seen by 100+ people 0.5% 26%

   

  In Q1 2021, we deactivated 3,376 distinct images, which comprised 254,455 Pins, for violating this policy. Of these Pins, 96% were never seen by users in this reporting period. We deactivated 2% of Pins manually and 98% with hybrid tools. We actioned 873 user reports that resulted in a Pin deactivated for violating this policy. We also deactivated 1,184 boards and 243 accounts. We received 15 account appeals and reinstated 10 accounts.

  In Q2 2021, we deactivated 4,005 distinct images, which comprised 7,173 Pins, for violating this policy. Of these Pins, 74% were seen by fewer than 100 users in this reporting period. We deactivated 79% of Pins manually and 21% with hybrid tools. We actioned 1,848 user reports that resulted in a Pin deactivated for violating this policy. We also deactivated 767 boards and 72 accounts for violating this policy. We received 29 account appeals and reinstated 13 accounts.

  Harassment and criticism

  Pinterest is not a place for harassment and criticism, and we prohibit content that insults, hurts or antagonizes individuals or groups of people. This includes manipulated images intended to degrade or shame, shaming people for their bodies or assumed sexual or romantic history, sexual remarks about people’s bodies, solicitations or offers of sexual acts, and mocking someone for experiencing sadness, grief, loss or outrage.

  Recent trends

  We try to be very mindful about when we use hybrid tools and—more importantly—how to scale them. Remember, hybrid deactivations include those where a human determines that a piece of content violates policy, and automated systems expand that decision to enforce against machine-identified matching Pins. For example, a hybrid deactivation may be appropriate if we determine that the image in a Pin violates policy, but it may not be appropriate if the same image might be allowed in other situations, or if the initial Pin is deactivated for reasons other than the image it shows.

  In Q2 2021, the vast majority of Pins deactivated for violating our harassment and criticism policy were the result of a hybrid deactivation that included a small handful of misclassified images. We reactivated those deactivated Pins once we spotted the error and have made improvements to the process to minimize the chances that it will happen again.

  We’ve included those false positives in the Q2 enforcement data, but we excluded them from the reach metric for this policy in an effort to provide more accurate insight into the number of users who saw a Pin that actually violates this policy before the Pin was deactivated. For Q2, 79% of such Pins were never seen by people in that reporting period.

  Content enforcementReach of Pins deactivated for harassment and criticism
    Q1 2021 Q2 2021
  Seen by 0 people 87% 79%
  Seen by 1-10 people 10% 18%
  Seen by 10-100 people 2% 3%
  Seen by 100+ people 1% 1%

   

  * See the Recent trends section above for details on how we calculated reach for this policy in Q2 2021.

  In Q1 2021, we deactivated 5,540 distinct images, which comprised 124,713 Pins, for violating this policy. Of these Pins, 87% were never seen by users in this reporting period. We deactivated 11% of Pins manually and 89% with hybrid tools. We actioned 4,483 user reports that resulted in a Pin deactivated for violating this policy. We also deactivated 977 boards and 594 accounts. We received 57 account appeals and reinstated 43 accounts.

  In Q2 2021, we deactivated 7,238 distinct images, which comprised 1,238,782 Pins, for violating this policy. We determined that a small handful of these distinct images, and their more than 990,000 machine-identified matching Pins, were incorrectly deactivated, and we reinstated that content after spotting the error. Of the Pins that we believe were correctly deactivated, 79% were never seen by users in this reporting period. We deactivated fewer than 1% of Pins manually and more than 99% with hybrid tools. We actioned 5,383 user reports that resulted in a Pin deactivated for violating this policy. We also deactivated 1,025 boards and 292 accounts for violating this policy. We received 33 account appeals and reinstated 22 accounts.

  Hateful activities

  We prohibit hateful content and the people and groups that promote hateful activities on Pinterest. Hateful activities include slurs and negative stereotypes, caricatures and generalizations, as well as support for hate groups and people promoting hateful activities.

  Recent trends

  We believe all people deserve a safe space to cultivate their interests and seek inspiration—regardless of their actual or perceived race, color, caste, ethnicity, immigration status, national origin, religion or faith, sex or gender identity, sexual orientation, disability or medical condition.

  In Q1 and Q2 2021, we saw a relative decrease in boards and accounts deactivated compared to Q4 2020. We deactivated fewer Pins in Q2, and 74% of those Pins were seen by fewer than 100 users in that reporting period.

  Content enforcementReach of Pins deactivated for hateful activities
    Q1 2021 Q2 2021
  Seen by 0 people 70% 22%
  Seen by 1-10 people 13% 34%
  Seen by 10-100 people 7% 18%
  Seen by 100+ people 11% 26%

   

  In Q1 2021, we deactivated 2,487 distinct images, which comprised 8,823 Pins, for violating this policy. Of these Pins, 70% were never seen by users in this reporting period. We deactivated 30% of Pins manually and 70% with hybrid tools. We actioned 862 user reports that resulted in a Pin deactivated for violating this policy. We also deactivated 665 boards and 82 accounts. We received 22 account appeals and reinstated 13 accounts.

  In Q2 2021, we deactivated 3,418 distinct images, which comprised 6,086 Pins, for violating this policy. Of these Pins, 74% were seen by fewer than 100 users in this reporting period. We deactivated 60% of Pins manually and 40% with hybrid tools. We actioned 1,948 user reports that resulted in a Pin deactivated for violating this policy. We also deactivated 739 boards and 126 accounts for violating this policy. We received 23 account appeals and reinstated 12 accounts. 

  Medical misinformation

  Our medical misinformation policy is one of several policies in our Community guidelines that prohibit misinformation and disinformation on Pinterest. This policy  prohibits medically unsupported health claims that risk a user’s health or wider public health and safety, including the promotion of false cures, anti-vaccination advice, or misinformation about public health or safety emergencies. We rely on information from nationally and internationally recognized institutions, including the CDC and WHO, to help us determine if content violates these guidelines.

  Recent trends

  Pinterest is deeply committed to combating health misinformation. As COVID-19 vaccines were made more widely available around the world, we deactivated content that violated our medical misinformation policy and worked closely with health experts to ensure we stayed up-to-date on the latest developments. We saw a relative increase in the number of Pins deactivated in Q2 2021, and 92% of these Pins were seen by fewer than 100 users in this reporting period.

  Content enforcementReach of Pins deactivated for medical misinformation
    Q1 2021 Q2 2021
  Seen by 0 people 74% 65%
  Seen by 1-10 people 16% 19%
  Seen by 10-100 people 3% 8%
  Seen by 100+ people 8% 8%

   

  In Q1 2021, we deactivated 4,256 distinct images, which comprised 11,097 Pins, for violating this policy. Of these Pins, 74% were never seen by users in this reporting period. We deactivated 48% of Pins automatically, 12% manually and 40% with hybrid tools. We also deactivated 473 boards and 35 accounts. We received 7 account appeals and reinstated 5 accounts.

  In Q2 2021, we deactivated 4,869 distinct images, which comprised 19,852 Pins, for violating this policy. Of these Pins, 65% were never seen by users in this reporting period. We deactivated 31% of Pins automatically, 30% manually and 39% with hybrid tools. We also deactivated 462 boards and 34 accounts for violating this policy. We received 11 account appeals and reinstated 6 accounts.

  Self-injury and harmful behavior

  Combating self-harm is a priority for us as we strive to ensure Pinterest plays a positive role in people’s lives. Content that displays, rationalizes or encourages suicide, self-injury, eating disorders or substance abuse isn’t welcome on our platform. This includes self-harm instructions, sensitive imagery, and suicidal thinking and quotes. 

  Our ongoing partnership with Samaritans, an organization dedicated to reducing feelings of isolation and disconnection that can lead to suicide, continues to help the industry tackle self-harm content and make the internet a safer place for everyone. In 2019, we deepened our relationship with the Samaritans by joining their newly formed industry-wide program. Partnerships like this help us support expert research and development within the field of mental health so that more people in need can find support, no matter what app or website they use. 

  Recent trends

  In Q1 and Q2, we continued investing in work to improve content moderation for self-harm content and provided support millions of times to those in need through our compassionate search experience.

  In Q1 2021, hybrid deactivations resulted in more Pins deactivated, but fewer distinct images deactivated, than they did in Q2. More importantly, 99% of the Pins deactivated in Q1 were seen by fewer than 100 people in that reporting period. 

  Content enforcementReach of Pins deactivated for self-injury and harmful behavior
    Q1 2021 Q2 2021
  Seen by 0 people 86% 88%
  Seen by 1-10 people 12% 8%
  Seen by 10-100 people 2% 2%
  Seen by 100+ people 1% 2%

   

  In Q1 2021, we deactivated 2,945 distinct images, which comprised 302,918 Pins, for violating this policy. Of these Pins, 86% were never seen by users in this reporting period. We deactivated 1% of Pins manually and 99% with hybrid tools. We actioned 1,066 user reports that resulted in a Pin deactivated for violating this policy. We also deactivated 545 boards and 79 accounts. We received 13 account appeals and reinstated 12 accounts.

  In Q2 2021, we deactivated 3,824 distinct images, which comprised 81,444 Pins, for violating this policy. Of these Pins, 88% were never seen by users in this reporting period. We deactivated 10% of Pins manually and 90% with hybrid tools. We actioned 1,567 user reports that resulted in a Pin deactivated for violating this policy. We also deactivated 828 boards and 123 accounts for violating this policy. We received 28 account appeals and reinstated 25 accounts.

  Spam

  We want the inspiration and ideas on Pinterest to be high-quality and useful, so we deactivate spam when we find it. The goal of spammers is to make money, and the best way to do this is to spam at scale. It’s a numbers game: one million spam emails are much more effective than one spam email. The same kinds of spamming efforts can happen on any content distribution platform, including Pinterest. Platforms’ interactions with spammers are generally both adversarial and iterative with users who intentionally try to evade the system and continually update their techniques. 

  Recent trends

  At Pinterest, we use the latest in machine learning technology to build automated models that swiftly detect and act against spam of all kinds. We not only use the latest modeling techniques but also iterate on these models at regular intervals by adding new data and exploring new technical breakthroughs to either maintain or improve their performance over time to effectively address spam. Given the adversarial, iterative nature of fighting spam, content enforcement numbers may change quarter-to-quarter, especially after a large attack.

  Content enforcementReach of Pins deactivated for spam
    Q1 2021 Q2 2021
  Seen by 0 people 65% 61%
  Seen by 1-10 people 15% 20%
  Seen by 10-100 people 13% 12%
  Seen by 100+ people 7% 7%

   

  In Q1 2021, we deactivated 336,821 distinct images, which comprised 1,042,960 Pins, for violating this policy. Of these Pins, 65% were never seen by users in this reporting period. We deactivated less than 1% of Pins manually and more than 99% automatically. We also deactivated 1 board and 4,420,965 accounts. We received 112,139 account appeals and reinstated 84,541 accounts.

  In Q2 2021, we deactivated 118,054 distinct images, which comprised 378,490 Pins, for violating this policy. Of these Pins, 61% were never seen by users in this reporting period. We deactivated less than 1% of Pins manually and more than 99% automatically. We also deactivated 3,104,408 accounts for violating this policy. We received 80,624 account appeals and reinstated 61,050 accounts.

  Law enforcement and government agency requests

  This section provides insight into the volume of information and deactivation requests received from law enforcement and government agencies. 

  Please note that this data encompasses requests from January through June 2021. For more information on how we respond to requests for account information, refer to our Law enforcement guidelines.

  Government information requests

  Pinterest receives legal requests from law enforcement and government agencies for Pinterest account information. We diligently review each request, and only produce data for those that meet the requirements of law and our policies. Our policy is to notify users of government requests for their information prior to disclosing, unless we are prohibited by law or in exceptional circumstances.

  United States
  Types Requests Some Information Produced Accounts Identified Accounts Notified**
  Subpoena 58 45 113 0
  Court Order 2 2 2 1
  Warrant 21 17 26 1
  Other* 5 1 3 0
  Total 86 65 144 2

  * Law enforcement requests such as wiretap orders, pen registers, trap and trace, and emergency disclosure requests.
  ** The account owner was notified before production.

  International
  Country Types Requests Some Information Produced Accounts Identified Accounts Notified**
  Australia Other* 1 0 2 0
  Costa Rica Other* 2 0 0 0
  Germany Other* 5 0 3 0
  India Other* 2 0 2 0
  Ireland Other* 1 0 0 0
  Ireland Court Order 1 1 1 1
  Israel Other* 1 1 1 0
  South Korea Other* 2 0 8 0
  Mexico Other* 1 0 1 0
  Switzerland Other* 1 0 1 0
  United Kingdom Other* 1 0 1 0
  Total   18 2 20 1

  * Law enforcement requests such as wiretap orders, pen registers, trap and trace, and emergency disclosure requests.
  ** The account owner was notified before production.

  National security requests*
  Time period No. of requests
  January through June 2021 0-249

  * Any national security letters and orders issued under the US Foreign Intelligence Surveillance Act for user information.

  Government content deactivation requests

  We sometimes receive requests from government agencies to deactivate content on Pinterest that may be illegal in their country and/or a violation of our Community guidelines

  We review the requests to determine if the content identified violates our Community guidelines. Our teams take action on violations, ranging from deactivating the content globally to restricting access to the content within the relevant country if it violates local law but does not violate our policies. 

  Pinterest received a total of 7,884 requests from January to June 2021. We deactivated content for 5,396 of those requests for violating our Community guidelines and restricted content on 1,034 requests. Content for the remaining 1,454 requests was inactive by the time it was reviewed in response to the government removal request. This can happen when, for instance, the content was deactivated in response to a user report.

  Country Requests Community Guidelines Deactivations* Local Law Deactivation** Inactive***
  France 1 1 0 0
  Germany 18 12 6 0
  India 36 2 34 0
  Japan 2 2 0 0
  South Korea 5,278 4,291 885 102
  Portugal 9 9 0 0
  Russia 2,402 1,041 63 1,298
  Turkey 138 38 46 54
  Total 7,884 5,396 1,034 1,454

  * Content violated our Community guidelines and was removed from the platform.
  ** Content was reported by a government agency but did not violate our Community guidelines and was restricted from appearing only in the country where the request originated, based on local law.
  *** Content was no longer available on the platform by the time it was reviewed in response to the government removal request.

  Child safety

  Pinterest does not tolerate child sexual abuse material (CSAM). We have a strict no-tolerance policy for any content—imagery or text—that exploits or endangers minors. Detecting and deactivating this content is extremely important to us and we work closely with the National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) to combat this type of activity.

  Pinterest proactively identifies CSAM images and videos using matching tools including PhotoDNA and machine learning tools to detect additional possible CSAM. Our team of specialists is trained to identify and review CSAM, and was responsible for 890 CyberTipline reports to NCMEC from January to June 2021.

  Time period Cybertip reports
  January through June 2021 890
  Building toward a safer internet

  Creating the most positive space online doesn't happen by accident: It happens through proactive policy and product decisions. We have industry-leading positions on content safety that are informed by inputs and advice from outside experts, civil society and government. We also invest heavily in measures like machine learning technology to maintain a safe and positive space for the people on Pinterest. We’re proud of what we’re doing to keep Pinterest safe and to move the broader industry forward. 

  Let’s create a safer, more inspired internet, together.

  Έκθεση διαφάνειας 2020

  Στόχος μας στο Pinterest είναι να προσφέρουμε σε όλους έμπνευση για να διαμορφώνουν τη ζωή όπως τους αρέσει και αυτός ακριβώς ο στόχος μάς καθοδηγεί όταν καθορίζουμε τις πολιτικές περιεχομένου. Δεν προσφέρουν έμπνευση τα πάντα στο διαδίκτυο. Για αυτό κι εμείς ελέγχουμε τι επιτρέπεται στο Pinterest και τι όχι. 

  Δεσμευόμαστε να παρέχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς το πώς το Pinterest παραμένει ασφαλές και παράλληλα προσφέρει έμπνευση. Με αυτήν την έκθεση διαφάνειας, θα ενημερωθείτε για τον όγκο πληροφοριών και αιτημάτων απενεργοποίησης που λάβαμε από τις αρχές επιβολής του νόμου και τους κρατικούς φορείς από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2020. Δημοσιεύουμε αυτές τις πληροφορίες δύο φορές τον χρόνο από το 2013.

  Φέτος, όμως, επεκτείνουμε την έκθεση, ώστε να μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες. Στο εξής, η εξαμηνιαία έκθεση διαφάνειας θα περιλαμβάνει, επίσης, δεδομένα σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιούμε για τον έλεγχο του περιεχομένου χρηστών και εμπόρων στο Pinterest, πέρα των όσων ζητούνται από τις αρχές επιβολής του νόμου, όπως είναι ο αριθμός παραβιάσεων πολιτικής και απενεργοποιήσεων. Αυτή η έκθεση καλύπτει συγκεκριμένα τις δράσεις που αναλάβαμε βάσει των πολιτικών μας από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2020. Θα συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε αυτήν την έκθεση στο μέλλον. 

  Οι κορυφαίες στον κλάδο πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζουμε στο Pinterest είναι κάτι για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Αλλά, ακόμα περισσότερο, είναι αυτό που αρμόζει στους χρήστες της πλατφόρμας μας. Συμβάλλουν στο να παραμένει το Pinterest ένα πιο θετικό μέρος που εμπνέει στο διαδίκτυο. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι η μακροχρόνια πολιτική μας για την απαγόρευση της ιατρικής παραπληροφόρησης, η οποία βοήθησε τον κλάδο να κάνει περισσότερα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλουμε να δώσουμε ώθηση στον κλάδο σχετικά με αυτά τα θέματα, ώστε μαζί να δημιουργήσουμε ένα διαδίκτυο που θα προσφέρει περισσότερη έμπνευση.

  Η φιλοσοφία μας για την εποπτεία περιεχομένου

  Οι Οδηγίες για την κοινότητα του Pinterest έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε η πλατφόρμα μας να παραμένει ασφαλής για όλους τους χρήστες. Προσδιορίζουν τι επιτρέπεται και τι όχι στο Pinterest και όλοι οι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με αυτές. 

  Υπάρχουν πρόσθετες οδηγίες για εμπόρους και διαφημιστές, ώστε να καταστεί σαφές τι είναι αποδεκτό όσον αφορά τα pin προϊόντων και τις διαφημίσεις. Έχουμε ιδιαίτερα υψηλά πρότυπα ασφαλείας για κάθε κοινό που χρησιμοποιεί το Pinterest: καταναλωτές, διαφημιστές, δημιουργούς, εμπόρους και άλλους. Πιστεύουμε ότι δεν μπορεί κάποιος να έχει έμπνευση, εάν δεν αισθάνεται πρώτα ασφαλής.

  Με στόχο τη δημιουργία μιας ασφαλούς κοινότητας που εμπνέει τον κόσμο, αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές περιεχομένου, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η πλατφόρμα μας αποτελεί ένα θετικό μέρος όπου οι χρήστες μπορούν να βρουν έμπνευση για την επόμενη νέα συνταγή ή ανακαίνιση σπιτιού. Καταβάλλουμε εντατικές προσπάθειες για τον εντοπισμό και την απενεργοποίηση επιβλαβούς περιεχομένου από τον ιστότοπό μας και εξελίσσουμε συνεχώς τις πολιτικές περιεχομένου και πρακτικές εποπτείας που εφαρμόζουμε. 

  Ενδέχεται να περιορίσουμε τη διανομή, να αποκλείσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τέτοιο περιεχόμενο, καθώς και τους λογαριασμούς, τα άτομα και τις ομάδες που δημιουργούν ή προωθούν αυτό το περιεχόμενο, ανάλογα με το πόσο επιβλαβές είναι. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης πιστεύει ότι η απενεργοποίηση ήταν εσφαλμένη, μπορεί, μέσω του Pinterest, να υποβάλει σχετικό αίτημα επανεξέτασης.

  Pin

  Καθημερινά, εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο έρχονται στο Pinterest για να δημιουργήσουν, να ανακαλύψουν και να αποθηκεύσουν νέες ιδέες που μοιράζονται σε pin. Για να γίνει κατανοητό πώς προσεγγίζουμε την εποπτεία περιεχομένου, είναι χρήσιμο να διακρίνουμε δύο τύπους pin: τα οργανικά pin και τις διαφημίσεις. Οι Οδηγίες για την κοινότητα ισχύουν και για τα δύο.

  Τα οργανικά pin περιλαμβάνουν όλα τα pin που δημιουργήθηκαν και αποθηκεύτηκαν στο Pinterest και δεν προωθούνται ως διαφημίσεις. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να ισχύει για pin προϊόντων εμπόρων, τα οποία δεν είναι πάντα διαφημίσεις και ενδέχεται να εμφανίζονται οργανικά σε άτομα που αναζητούν προϊόντα στο Pinterest. Υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις, όπως η κοινοποίηση των πολιτικών αποστολής και επιστροφής, για εμπόρους και τα pin των προϊόντων τους. Σε αυτήν την αναφορά περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι οργανικών pin.

  Οι διαφημίσεις είναι pin που έχουν επιλέξει οι διαφημιστές για να τα προωθήσουν ως διαφημίσεις στο Pinterest. Υπάρχουν πρόσθετες πολιτικές για τους διαφημιστές που θέτουν υψηλότερα πρότυπα για την ποιότητα των διαφημίσεων. Επειδή το περιεχόμενο των διαφημίσεων εφαρμόζεται διαφορετικά από το οργανικό περιεχόμενο, δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν την αναφορά.

  Προσέγγιση pin που παραβιάζουν την πολιτική

  Οι χρήστες συχνά ρωτούν: Πόσα άτομα είδαν ένα pin προτού απενεργοποιηθεί για παραβίαση πολιτικής; Στις περισσότερες περιπτώσεις, η απάντηση είναι: Όχι πολλά. 

  Για παράδειγμα, ας δούμε τα pin που απενεργοποιήθηκαν λόγω ιατρικής παραπληροφόρησης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναφοράς. Το 85% των pin που απενεργοποιήσαμε λόγω ιατρικής παραπληροφόρησης, στην πραγματικότητα οι χρήστες δεν τα είδαν ποτέ τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς — παρόλο που υπάρχουν πάνω από 440 εκατομμύρια άτομα που επισκέπτονται το Pinterest κάθε μήνα.

  Προσέγγιση απενεργοποιημένων pin, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2020*

  Πολιτική Προβλήθηκε από 0 άτομα Προβλήθηκε από <10 άτομα Προβλήθηκε από 10-100 άτομα Προβλήθηκε από 100+ άτομα
  Περιεχόμενο για ενήλικες 76% 17% 4% 2%
  Σεξουαλικές υπηρεσίες για ενήλικες 10% 25% 28% 36%
  Παραπληροφόρηση πολιτών 64% 27% 5% 3%
  Θεωρίες συνωμοσίας 91% 7% 0,9% 0,3%
  Επικίνδυνα αγαθά και δραστηριότητες 50% 37% 6% 5%
  Ωμή βία και απειλές 50% 13% 14% 22%
  Παρενόχληση και κριτική 78% 16% 3% 3%
  Δραστηριότητες μίσους 73% 10% 6% 10%
  Ιατρική παραπληροφόρηση 85% 7% 1% 6%
  Αυτοτραυματισμός και επικίνδυνη συμπεριφορά 90% 8% 0,8% 0,5%
  Ανεπιθύμητο περιεχόμενο 85% 5% 3% 6%

  * Έρευνα με βάση τον αριθμό των μοναδικών χρηστών οι οποίοι είδαν κάποιο pin που είχε παραβιάσει πολιτική, μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2020, για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο, προτού απενεργοποιηθεί. Οι σειρές ενδέχεται να μην έχουν άθροισμα το 100%, λόγω στρογγυλοποίησης.

  Επεξεργασμένες αναφορές χρηστών

  Οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν οποιοδήποτε περιεχόμενο βρίσκουν ανάρμοστο, κάνοντας κλικ στις τρεις μικρές τελείες σε οποιοδήποτε pin και πατώντας «Αναφορά pin». Μόλις επιβεβαιώσουμε ότι πρόκειται για παραβίαση πολιτικής και αναλάβουμε δράση σχετικά με το περιεχόμενο που αναφέρεται, θεωρούμε την αναφορά ως επεξεργασμένη αναφορά χρήστη.

  Ο συνολικός αριθμός των επεξεργασμένων αναφορών χρηστών μάς λέει πολλά για την εμπειρία χρήστη στο Pinterest. Το ίδιο ισχύει και για τον αριθμό των χρηστών που υποβάλλουν αναφορές: λιγότερο από το 0,02% των μηνιαίων ενεργών χρηστών ανέφεραν ένα pin με αποτέλεσμα να απενεργοποιηθεί κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς. 

  Αν και οι περισσότερες από τις επεξεργασμένες αναφορές χρηστών αφορούσαν περιεχόμενο για ενήλικες, ο αριθμός των χρηστών που ανέφεραν το περιεχόμενο αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό ποσοστό των χρηστών στο Pinterest. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είδαν πολλά άτομα το περιεχόμενο για ενήλικες, ανεξάρτητα από το αν απενεργοποιήθηκε λόγω αναφοράς χρήστη ή άλλου μηχανισμού εφαρμογής πολιτικής. Συγκεκριμένα, το 98% του περιεχομένου για ενήλικες που απενεργοποιήθηκε στο Pinterest προβλήθηκε σε λιγότερα από 100 άτομα κατά την περίοδο αναφοράς.

  Επεξεργασμένες αναφορές χρηστών από τις οποίες προέκυψε απενεργοποίηση pin, Οκτ.–Δεκ. 2020

  Πολιτική* Επεξεργασμένες αναφορές
  Περιεχόμενο για ενήλικες 155.313
  Σεξουαλικές υπηρεσίες για ενήλικες 749
  Παραπληροφόρηση πολιτών 782
  Θεωρίες συνωμοσίας 786
  Επικίνδυνα αγαθά και δραστηριότητες 2.296
  Ωμή βία και απειλές 825
  Παρενόχληση και κριτική 3.865
  Δραστηριότητες μίσους 421
  Αυτοτραυματισμός και επικίνδυνη συμπεριφορά 1.854

  * Για ορισμένες πολιτικές, οι επεξεργασμένες αναφορές χρηστών δεν αποτελούν χρήσιμη μέτρηση, επειδή, για παράδειγμα, ο κύριος μηχανισμός εφαρμογής πολιτικής αφορά τη συνολική επεξεργασία αναφορών. Για αυτές τις πολιτικές, η προσέγγιση των απενεργοποιημένων pin αποτελεί μια πιο σχετική ένδειξη της εμπειρίας χρήστη.

  Απενεργοποιήσεις pin

  Υπάρχουν περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια pin στο Pinterest και το καθένα έχει, επίσης, μια εικόνα που συνδέεται με αυτό. Επειδή δύο pin δείχνουν την ίδια εικόνα, δεν σημαίνει ότι τα υπολογίζουμε ως ίδια στα συστήματά μας ή ακόμη και ότι η εικόνα προήλθε από την ίδια πηγή. 

  Όσον αφορά την εποπτεία περιεχομένου είναι σημαντικό το εξής: Εάν διαπιστώσουμε ότι η εικόνα σε ένα pin παραβιάζει κάποια πολιτική, τα εργαλεία μας θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να ενεργούν για την αντιστοίχιση μεταξύ εικόνων και δισεκατομμυρίων άλλων pin στο Pinterest. Επομένως, αν και ανιχνεύουμε και απενεργοποιούμε πολλά pin, τα ίδια περιλαμβάνουν πολύ μικρότερο αριθμό ξεχωριστών εικόνων. Αυτός είναι και ο λόγος που κοινοποιούμε τον αριθμό απενεργοποιήσεων, τόσο των ξεχωριστών εικόνων όσο και των pin. Καθένα από αυτά παρέχει διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές εποπτείας για τον συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου. 

  Για παράδειγμα, λάβαμε προληπτικά μέτρα για τον συντονισμό τόσο του νέου όσο και του προϋπάρχοντος περιεχομένου αναφορικά με τις εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2020. Αυτές οι προσπάθειες περιελάμβαναν την απενεργοποίηση πολλών ξεχωριστών εικόνων που παραβίαζαν την πολιτική μας σχετικά με τις θεωρίες συνωμοσίας. Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, απενεργοποιήσαμε και τα pin που χρησιμοποιούσαν τις συγκεκριμένες εικόνες.

  Απενεργοποιήσεις ξεχωριστών εικόνων και pin, Οκτ.–Δεκ. 2020*

  Πολιτική Ξεχωριστές εικόνες Συνολικά pin
  Περιεχόμενο για ενήλικες 2.100.253 49.855.681
  Σεξουαλικές υπηρεσίες για ενήλικες 707 714
  Παραπληροφόρηση πολιτών 3.238 15.809
  Θεωρίες συνωμοσίας 52.863 1.512.221
  Επικίνδυνα αγαθά και δραστηριότητες 5.501 42.310
  Ωμή βία και απειλές 1.754 3.750
  Παρενόχληση και κριτική 3.763 46.371
  Δραστηριότητες μίσους 1.980 8.397
  Ιατρική παραπληροφόρηση 5.938 18.184
  Αυτοτραυματισμός και επικίνδυνη συμπεριφορά 3.499 175.584
  Ανεπιθύμητο περιεχόμενο 1.378.472 3.375.169

  * Δεν περιλαμβάνει ξεχωριστές εικόνες ή pin που απενεργοποιήθηκαν επειδή ανήκαν σε πίνακα ή σε λογαριασμό χρήστη που απενεργοποιήθηκε.

  Πίνακες

  Όταν οι χρήστες βρίσκουν pin που τους αρέσουν ή θέλουν να επιστρέψουν σε αυτά, τα αποθηκεύουν σε πίνακες που έχουν δημιουργήσει. Με την πάροδο του χρόνου, οι χρήστες έχουν δημιουργήσει περισσότερους από 6 δισεκατομμύρια πίνακες. 

  Το Pinterest απενεργοποιεί πίνακες, εάν διαπιστωθεί ότι μια προκαθορισμένη ποσότητα περιεχομένου παραβιάζει κάποια πολιτική. Σκοπεύουμε να μην κοινοποιήσουμε συγκεκριμένους αριθμούς για αυτό, καθώς οι συγκεκριμένες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπονομεύσουν τις προσπάθειές μας για την εποπτεία περιεχομένου. Τα πιο βασικά σημεία για την εποπτεία των πινάκων είναι ότι το Pinterest θα απενεργοποιήσει τους πίνακες που παραβιάζουν πολιτικές και ότι, όταν απενεργοποιείται ένας πίνακας, απενεργοποιούνται και όλα τα pin που βρίσκονται σε αυτόν. 

  Απενεργοποιήσεις πινάκων, Οκτ–Δεκ 2020*

  Πολιτική Πίνακες
  Περιεχόμενο για ενήλικες 50.767
  Σεξουαλικές υπηρεσίες για ενήλικες 488
  Παραπληροφόρηση πολιτών 456
  Θεωρίες συνωμοσίας 1.877
  Επικίνδυνα αγαθά και δραστηριότητες 956
  Ωμή βία και απειλές 381
  Παρενόχληση και κριτική 795
  Δραστηριότητες μίσους 4.604
  Ιατρική παραπληροφόρηση 345
  Αυτοτραυματισμός και επικίνδυνη συμπεριφορά 898
  Ανεπιθύμητο περιεχόμενο 2

  * Δεν περιλαμβάνει πίνακες που απενεργοποιήθηκαν επειδή ανήκαν σε λογαριασμό χρήστη που είχε απενεργοποιηθεί.

  Λογαριασμοί

  Σκεφτείτε τους «λογαριασμούς» στο Pinterest ως «προφίλ» ή, πιο συχνά, ως μεμονωμένους χρήστες. Εάν κάποιος αποθηκεύει pin και δημιουργεί πίνακες, το περιεχόμενο αυτό συνδέεται με τον λογαριασμό του. Το ίδιο ισχύει, επίσης, για λογαριασμούς επιχειρήσεων, διαφημιστών, εμπόρων και δημιουργών. 

  Οποιοσδήποτε λογαριασμός μπορεί να απενεργοποιηθεί για παραβίαση των πολιτικών μας. Όταν ένας χρήστης απενεργοποιείται, απενεργοποιούνται, επίσης, όλα τα pin και οι πίνακές του. Αυτό σημαίνει ότι αν τα αναζητήσετε ή κάνετε κλικ σε έναν παλιό σύνδεσμο που οδηγεί στο προφίλ του χρήστη, αυτό το προφίλ δεν θα εμφανίζεται πλέον. Τα pin του δεν θα εμφανίζονται πουθενά στο Pinterest. Επιπλέον, δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα pin ή στους πίνακές του.

  Απενεργοποιήσεις λογαριασμών, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2020

  Πολιτική Λογαριασμοί
  Περιεχόμενο για ενήλικες 7.754
  Σεξουαλικές υπηρεσίες για ενήλικες 494
  Παραπληροφόρηση πολιτών 24
  Θεωρίες συνωμοσίας 219
  Επικίνδυνα αγαθά και δραστηριότητες 179
  Ωμή βία και απειλές 11
  Παρενόχληση και κριτική 816
  Δραστηριότητες μίσους 2.487
  Ιατρική παραπληροφόρηση 13
  Αυτοτραυματισμός και επικίνδυνη συμπεριφορά 26
  Ανεπιθύμητο περιεχόμενο 3.115.438
  Αιτήματα επανεξέτασης και επαναφορές λογαριασμών

  Εάν οι χρήστες πιστεύουν ότι οι λογαριασμοί τους έχουν απενεργοποιηθεί εσφαλμένα, μπορούν να υποβάλουν αιτήματα επανεξέτασης για επαναφορά των λογαριασμών τους. Εξετάζουμε τα αιτήματα επανεξέτασης και τα εγκρίνουμε, εάν διαπιστώσουμε ότι κάναμε λάθος ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, για να δώσουμε στους χρήστες μια δεύτερη ευκαιρία να συμμορφωθούν με τις Οδηγίες της κοινότητας.

  Αιτήματα επανεξέτασης και επαναφορές λογαριασμών, Οκτ.–Δεκ. 2020

  Πολιτική Ενστάσεις Επαναφορές*
  Περιεχόμενο για ενήλικες 1.813 847
  Σεξουαλικές υπηρεσίες για ενήλικες 38 2
  Παραπληροφόρηση πολιτών 3 0
  Θεωρίες συνωμοσίας 22 12
  Επικίνδυνα αγαθά και δραστηριότητες 6 0
  Ωμή βία και απειλές 7 3
  Παρενόχληση και κριτική 24 13
  Δραστηριότητες μίσους 31 8
  Ιατρική παραπληροφόρηση 3 0
  Αυτοτραυματισμός και επικίνδυνη συμπεριφορά 1 0
  Ανεπιθύμητο περιεχόμενο 99.839 64.777

  Επίσης, επεξεργαζόμαστε αιτήματα επανεξέτασης για pin και πίνακες που έχουν απενεργοποιηθεί και αναμένεται να συμπεριλάβουμε αυτά τα δεδομένα σε μελλοντικές εκθέσεις.

  *Η λίστα ενημερώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 για να απεικονίζει τα αναθεωρημένα στοιχεία επαναφορών.

  Αιτήματα από αρχές επιβολής του νόμου και κρατικούς φορείς

  Αυτή η ενότητα ενημερώνει σχετικά με τον όγκο των πληροφοριών και των αιτημάτων απενεργοποίησης που λαμβάνονται από τις αρχές επιβολής του νόμου και τους κρατικούς φορείς. 

  Λάβετε υπόψη ότι αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν αιτήματα από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2020. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς αντιμετωπίζουμε τα αιτήματα για πληροφορίες λογαριασμού, ανατρέξτε στιςΟδηγίες για αρχές επιβολής του νόμου.

  Αιτήματα πληροφοριών από κρατικούς φορείς

  Το Pinterest λαμβάνει νομικά αιτήματα από αρχές επιβολής του νόμου και κρατικούς φορείς για πληροφορίες λογαριασμών του. Εξετάζουμε σχολαστικά κάθε αίτημα και παρέχουμε δεδομένα στους αιτούντες μόνο για τα αιτήματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νόμου και στις πολιτικές μας. Σύμφωνα με την πολιτική μας ενημερώνουμε τους χρήστες για κρατικά αιτήματα σχετικά με τα στοιχεία τους πριν από τη γνωστοποίηση, εκτός εάν κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τη νομοθεσία ή συντρέχουν ειδικές περιστάσεις.

  Ηνωμένες Πολιτείες Ιανουάριος – Ιούνιος 2020

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί   Λογαριασμοί που ειδοποιήθηκαν**
  Κλήτευση 28 28 34 3
  Δικαστική εντολή  3 3 5 0
  Ένταλμα 14 14 15 2
  Άλλο* 1 1 1 0
  Σύνολο 46 46 55 5

  Ηνωμένες Πολιτείες Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2020

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί που προσδιορίστηκαν Λογαριασμοί που ειδοποιήθηκαν**
  Κλήτευση 41 28 45 4
  Δικαστική εντολή 2 1 1 0
  Ένταλμα 27 19 28 9
  Άλλο* 6 3 5 0
  Σύνολο 76 51 79 13

  * Αιτήματα από αρχές επιβολής του νόμου, όπως εντολές παρακολούθησης κλήσεων, καταγραφής κλήσεων, παρακολούθησης κλήσεων και εντοπισμού θέσης και αιτήματα επείγουσας γνωστοποίησης
  ** Ο κάτοχος του λογαριασμού ειδοποιήθηκε πριν από την παροχή στοιχείων.

   

  Παγκοσμίως Ιανουάριος – Ιούνιος 2020

  Χώρα Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που ειδοποιήθηκαν**
  Καναδάς Άλλο* 1 1 1 0
  Σύνολο -- 1 1 1 0

  Παγκοσμίως Οκτώβριος –Δεκέμβριος 2020*

  Χώρα Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί που προσδιορίστηκαν Λογαριασμοί που ειδοποιήθηκαν**
  Αυστραλία 1 0 1 0
  Βέλγιο 1 0 0 0
  Βραζιλία 1 0 1 0
  Γερμανία 4 0 3 0
  Ινδία 3 0 1 0
  Ελβετία 1 0 1 0
  Ηνωμένο Βασίλειο 1 0 1 0
  Σύνολο 12 0 8 0

  * Αιτήματα από αρχές επιβολής του νόμου, όπως εντολές παρακολούθησης κλήσεων, καταγραφής κλήσεων, παρακολούθησης κλήσεων και εντοπισμού θέσης και αιτήματα επείγουσας γνωστοποίησης.
  ** Ο κάτοχος του λογαριασμού ειδοποιήθηκε πριν από την παροχή στοιχείων.

  Αιτήματα για ζητήματα εθνικής ασφάλειας*

  Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων
  Ιανουάριος – Ιούνιος 2020 0-249
  Από Ιούλιο έως Δεκέμβριο του 2020 0-249

  *Αίτημα εθνικής ασφάλειας: Επιστολές και εντολές εθνικής ασφάλειας που εκδίδονται βάσει του Νόμου περί παρακολούθησης επικοινωνιών αλλοδαπών υπηρεσιών πληροφοριών χρηστών.

  Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου

  Ορισμένες φορές, λαμβάνουμε αιτήματα από κρατικούς φορείς για απενεργοποίηση περιεχομένου στο Pinterest που ενδέχεται να είναι παράνομο σε κάποια χώρα ή/και να συνιστά παραβίαση των Οδηγιών για την κοινότητα

  Εξετάζουμε τα αιτήματα, για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει παραβίαση των Οδηγιών για την κοινότητα. Οι ομάδες μας προβαίνουν σε ενέργειες σχετικά με τις παραβιάσεις, όπως είναι η απενεργοποίηση περιεχομένου σε παγκόσμιο επίπεδο ή ο περιορισμός πρόσβασης σε περιεχόμενο εντός της σχετικής χώρας σε περίπτωση που αυτό παραβιάζει την τοπική νομοθεσία, αλλά δεν παραβιάζει τις πολιτικές μας. 

  Το Pinterest έλαβε συνολικά 4.078 αιτήματα από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2020. Καταργήσαμε περιεχόμενο ως απόκριση σε 3.684 από αυτά τα αιτήματα λόγω παραβίασης των Οδηγιών για την κοινότητα και περιορίσαμε το περιεχόμενο για τα υπόλοιπα 394 αιτήματα.

  Ιανουάριος – Ιούνιος 2020

  Χώρα  Παραβίαση Οδηγιών για την κοινότητα* Καταργήσεις στο πλαίσιο της νομοθεσίας**
  Βέλγιο 6 0
  Γερμανία 1 28
  Καζακστάν 2 0
  Κορέα 76 1
  Ρωσία 687 96
  Τουρκία 18 4
  Σύνολο 790 129

  Ιούλιος – Δεκέμβριος 2020

  Χώρα Αιτήματα Απενεργοποίηση λόγω των Οδηγιών για την κοινότητα* Απενεργοποίηση λόγω της τοπικής νομοθεσίας**
  Ινδία 14 0 14
  Νότια Κορέα 2.314 2.048 266
  Ρωσία 1.622 1.548 74
  Τουρκία 128 88 40
  Σύνολο 4.078 3.684 394

  * Το περιεχόμενο παραβίασε τις Οδηγίες για την κοινότητα και αφαιρέθηκε από την πλατφόρμα.
  ** Το περιεχόμενο αναφέρθηκε από κρατικό φορέα, αλλά δεν παραβίασε τις Οδηγίες για την κοινότητα και η εμφάνισή του περιορίστηκε μόνο στη χώρα προέλευσης του αιτήματος, βάσει της τοπικής νομοθεσίας.

  Ασφάλεια παιδιών

  Το Pinterest δεν επιτρέπει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Εφαρμόζουμε αυστηρή πολιτική μη ανοχής για κάθε περιεχόμενο —εικόνα ή κείμενο— που εκμεταλλεύεται ή θέτει σε κίνδυνο ανηλίκους. Ο εντοπισμός και η απενεργοποίηση αυτού του περιεχομένου έχουν εξαιρετικά μεγάλη σημασία για εμάς και συνεργαζόμαστε στενά με το Εθνικό Κέντρο για την Εξαφάνιση και την Εκμετάλλευση Παιδιών (National Center for Missing and Exploited Children - NCMEC) για την καταπολέμηση της δραστηριότητας αυτού του είδους.

  Το Pinterest εντοπίζει προληπτικά τις εικόνες και τα βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM) χρησιμοποιώντας εργαλεία αντιστοίχισης, όπως PhotoDNA και εργαλεία μηχανικής εκμάθησης για την ανίχνευση επιπλέον πιθανού τέτοιου υλικού. Η ομάδα ειδικών που διαθέτουμε έχει εκπαιδευτεί να αναγνωρίζει και να ελέγχει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και υπέβαλε 1.794 αναφορές CyberTipline στο NCMEC από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2020.

  Χρονική περίοδος Αναφορές Cybertrip
  Ιανουάριος – Ιούνιος 2020 1.638
  Από Ιούλιο έως Δεκέμβριο του 2020 1.794

   

  Προσπάθειες για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο

  Η δημιουργία του πιο θετικού online χώρου δεν είναι τυχαία: Επιτυγχάνεται μέσω προληπτικής πολιτικής και προληπτικών αποφάσεων για προϊόντα. Κατέχουμε ηγετική θέση στον κλάδο σχετικά με την ασφάλεια περιεχομένου, η οποία ενημερώνεται με βοήθεια και συμβουλές από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, καθώς και από την κοινωνία των πολιτών και κρατικούς φορείς. Επίσης, επενδύουμε σε μεγάλο βαθμό σε μέτρα, όπως είναι η τεχνολογία μηχανικής εκμάθησης, με στόχο τη διατήρηση ενός ασφαλούς και θετικού χώρου για τους χρήστες στο Pinterest. Είμαστε υπερήφανοι για όσα κάνουμε, προκειμένου να διατηρούμε το Pinterest ασφαλές και να συμβάλλουμε στην προώθηση του ευρύτερου κλάδου. 

  Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο που θα μας εμπνέει.

  Έκθεση διαφάνειας 2019
  Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ

  1ο τρίμηνο: Ιανουάριος - Μάρτιος 2019

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
  Κλήτευση 10 10 11 4
  Δικαστική εντολή 0 0 0 0
  Ένταλμα 9 9 9 3
  Σύνολο 19 19 20

  7

   

  2ο τρίμηνο: Απρίλιος - Ιούνιος 2019

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
  Κλήτευση 17 15 18 7
  Δικαστική εντολή 0 0 0 0
  Ένταλμα 11 10 12 3
  Σύνολο 28 25 30 10

   

  3ο τρίμηνο: Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2019

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
  Κλήτευση 11 11 17 2
  Δικαστική εντολή 1 1 1 0
  Ένταλμα 23 23 26 7
  Σύνολο 34 34 44

  9

   

  4ο τρίμηνο: Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2019

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
  Κλήτευση 7 7 7 0
  Δικαστική εντολή 1 1 1 0
  Ένταλμα 7 7 10 7
  Σύνολο 15 15 18 7

   

  Αιτήματα πληροφοριών από μη κρατικές αρχές των ΗΠΑ

  Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Χώρες
  Ιανουάριος - Μάρτιος 2019 0 0 0 Δ/Υ
  Απρίλιος - Ιούνιος 2019 0 0 0 Δ/Υ
  Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2019 0 0 0 Δ/Υ

  Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2019

  3 3 4

  Ηνωμένο Βασίλειο, Βραζιλία

   

  Αιτήματα εθνικής ασφάλειας
  Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων
  Ιανουάριος - Ιούνιος 2019 0-249
  Ιούλιος - Δεκέμβριος 2019 0-249

   

  Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου
  Τύπος παραβίασης // Χρονική περίοδος Παραβίαση οδηγιών για την κοινότητα Καταργήσεις στο πλαίσιο της νομοθεσίας Σύνολο Μη συμμόρφωση
  Ιανουάριος - Μάρτιος 2019

  Γερμανία (12)

  Ρωσία (20)

  Τουρκία (1)

  Γερμανία (11)

  Ρωσία (45)

  Τουρκία (1)

  90 1
  Απρίλιος - Ιούνιος 2019

  Ρωσία (56)

  Τουρκία (9)

  Γερμανία (4)

  Ρωσία (15)

  84 0
  Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2019

  Ινδία (12)

  Ρωσία (168)

  Τουρκία (13)

  Γερμανία (76)

  Ινδία (6)

  Ρωσία (59)

  Τουρκία (1)

  335 0
  Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2019

  Αυστραλία (2)

  Γερμανία (2)

  Ινδία (11)

  Ρωσία (110)

  Γερμανία (1)

  Ινδία (31)

  Ρωσία (13)

  Τουρκία (1) 

  175 0
  Έκθεση διαφάνειας 2018
  Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ

  Ιανουάριος - Μάρτιος 2018

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
  Κλήτευση 6 4 4 3
  Δικαστική εντολή 1 1 1 0
  Ένταλμα 5 5 6 1
  Σύνολο 12 10 11

  4

  Απρίλιος - Ιούνιος 2018

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
  Κλήτευση 7 4 5 3
  Δικαστική εντολή 1 1 1 0
  Ένταλμα 4 6 6 3
  Σύνολο 12 11 12 6

  Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2018

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
  Κλήτευση 10 8 12 6

  Δικαστική εντολή

  2 2 2 1
  Ένταλμα 8 8 12 2
  Σύνολο 20 18 28 9

  Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2018

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
  Κλήτευση 7 7 8 1
  Δικαστική εντολή 1 1 1 0
  Ένταλμα 5 5 5 1
  Σύνολο 13 13 14 2
  Αιτήματα πληροφοριών από μη κρατικές αρχές των ΗΠΑ
  Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Χώρες
  Ιανουάριος - Μάρτιος 2018 0 0 0 Δ/Υ
  Απρίλιος - Ιούνιος 2018 0 0 0 Δ/Υ
  Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2018 1 1 2 Ηνωμένο Βασίλειο
  Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2018 0 0 0 Δ/Υ
  Αιτήματα εθνικής ασφάλειας
  Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων
  Ιανουάριος - Ιούνιος 2018 0-249
  Ιούλιος - Δεκέμβριος 2018 0-249
  Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου
  Τύπος παραβίασης // Χρονική περίοδος Παραβίαση οδηγιών για την κοινότητα Καταργήσεις στο πλαίσιο της νομοθεσίας Σύνολο Μη συμμόρφωση
  Ιανουάριος - Μάρτιος 2018 Ινδία (1), Ρωσία (21) Ρωσία (4) 26 0
  Απρίλιος - Ιούνιος 2018 Ινδία (3), Κορέα (31), Μαλαισία (1), Πακιστάν (1), Ρωσία (9), Τουρκία (5) Ρωσία (3) 53 0
  Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2018 Ρωσία (3), Τουρκία (5) Ρωσία (5) 11 0
  Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2018 Γαλλία (1), Ρωσία (13), Τουρκία (4) Ρωσία (44), Τουρκία (5) 67 0

   

   

  Έκθεση διαφάνειας 2017
  Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ

  Ιανουάριος - Μάρτιος 2017

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση*
  Κλήτευση 37 33 42 18
  Δικαστική εντολή 2 2 2 0

  Ένταλμα

  39 39 42 22
  Σύνολο 78 74 86 40

  Απρίλιος - Ιούνιος 2017

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση*
  Κλήτευση 22 21 24 8
  Δικαστική εντολή 0 0 0 0

  Ένταλμα

  20 19 20 5
  Σύνολο 42 40 44 13

  Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση*
  Κλήτευση 13 12 12 4
  Δικαστική εντολή 1 1 1 0

  Ένταλμα

  9 9 11 1
  Σύνολο 23 22 24 5

  Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση*
  Κλήτευση 5 3 3 1
  Δικαστική εντολή 0 0 0 0

  Ένταλμα

  7 7 7 0
  Σύνολο 12 10 10 1

  *Με τον όρο "Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση" νοούνται οι λογαριασμοί των οποίων ο κάτοχος έχει λάβει ειδοποίηση πριν από την παραγωγή πληροφοριών.

  Αιτήματα πληροφοριών από μη κρατικές αρχές των ΗΠΑ
  Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Χώρες
  Ιανουάριος - Μάρτιος 2017 0 0 0 Δ/Υ
  Απρίλιος - Ιούνιος 2017 0 0 0 Δ/Υ
  Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017 0 0 0 Δ/Υ
  Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017 0 0 0 Δ/Υ
  Αιτήματα εθνικής ασφάλειας
  Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων
  Ιανουάριος - Ιούνιος 2017 0-249
  Ιούλιος - Δεκέμβριος 2017 0-249
  Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου
  Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων Συμμόρφωση Χώρες
  Ιανουάριος - Μάρτιος 2017 72 72 Ρωσία, Νότια Κορέα
  Απρίλιος - Ιούνιος 2017 52 52 Ρωσία
  Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017 57 56 Ρωσία, Νότια Κορέα
  Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017 23 23  

  *Όταν το Pinterest συμμορφώνεται με ένα κρατικό αίτημα κατάργησης περιεχομένου, περιορίζουμε την εμφάνιση του εν λόγω περιεχομένου μόνο στη χώρα από την οποία προήλθε το αίτημα. Το περιεχόμενο εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο σε όλους τους υπόλοιπους χρήστες.

  Έκθεση διαφάνειας 2016
  Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ

  Ιανουάριος - Μάρτιος 2016

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
  Κλήτευση 5 5 5 1
  Δικαστική εντολή 1 1 1 0

  Ένταλμα

  0 0 0 0
  Σύνολο 6 6 6 1

  Απρίλιος - Ιούνιος 2016

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
  Κλήτευση 8 6 13 2
  Δικαστική εντολή 1 1 12 0

  Ένταλμα

  9 8 10 1
  Σύνολο 18 15 35 3

  Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2016

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
  Κλήτευση 14 11 75 71
  Δικαστική εντολή 1 1 1 1

  Ένταλμα

  5 5 8 5
  Σύνολο 20 17 84 77

  Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
  Κλήτευση 10 10 12 4
  Δικαστική εντολή 1 1 2 0

  Ένταλμα

  15 14 18 2
  Σύνολο 26 25 32 6
  Αιτήματα πληροφοριών από μη κρατικές αρχές των ΗΠΑ
  Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Χώρες
  Ιανουάριος - Μάρτιος 2016 0 0 0 Δ/Υ
  Απρίλιος - Ιούνιος 2016 0 0 0 Δ/Υ
  Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2016 0 0 0 Δ/Υ
  Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016 0 0 0 Δ/Υ
  Αιτήματα εθνικής ασφάλειας
  Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων
  Ιανουάριος 2016 - Ιούνιος 2016 0-249
  Ιούλιος 2016 - Δεκέμβριος 2016 0-249
  Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου
  Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων Συμμόρφωση Χώρες
  Ιανουάριος - Μάρτιος 2016 1 0 ΗΠΑ
  Απρίλιος - Ιούνιος 2016 1 0 ΗΠΑ
  Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2016 6 6 ΡΩΣΙΑ
  Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016 1 1 ΡΩΣΙΑ
  Έκθεση διαφάνειας 2015
  Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ

  Ιανουάριος - Μάρτιος 2015

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
  Κλήτευση 7 7 10 4
  Δικαστική εντολή 0 0 0 0

  Ένταλμα

  2 2 3 0
  Σύνολο 9 9 13 4

  Απρίλιος - Ιούνιος 2015

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
  Κλήτευση 9 8 11 7
  Δικαστική εντολή 4 3 6 0

  Ένταλμα

  6 6 8 6
  Σύνολο 19 17 25 13

  Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2015

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
  Κλήτευση 8 8 9 3
  Δικαστική εντολή 1 1 2 0

  Ένταλμα

  2 2 2 2
  Σύνολο 11 11 13 5

  Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015

  Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
  Κλήτευση 6 6 6 2
  Δικαστική εντολή 0 0 0 0

  Ένταλμα

  1 1 1 0
  Σύνολο 7 7 7 2
  Αιτήματα πληροφοριών από μη κρατικές αρχές των ΗΠΑ
  Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Χώρες
  Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015 1 0 1 Γερμανία
  Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2015 0 0 0 Δ/Υ
  Απρίλιος - Ιούνιος 2015 0 0 0 Δ/Υ
  Ιανουάριος - Μάρτιος 2015 0 0 0 0
  Αιτήματα εθνικής ασφάλειας
  Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων
  Ιούλιος 2015 - Δεκέμβριος 2015 0-249
  Ιανουάριος 2015 - Ιούνιος 2015 0-249
  Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου
  Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων Συμμόρφωση Χώρες
  Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015 1 1 Ρωσία
  Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2015 3 3 Ρωσία (3)
  Απρίλιος - Ιούνιος 2015 0 0 Δ/Υ
  Ιανουάριος - Μάρτιος 2015 0 0 Δ/Υ
  Έκθεση διαφάνειας 2014
  Ιανουάριος - Μάρτιος 2014

  Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου: 0

  Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, Αριθμός λογαριασμών: 7

  Εντάλματα: 0 (0%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 0

  Κλητεύσεις: 7 (100%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 4

 • Σώμα ενόρκων: 5 (72% των κλητεύσεων)

 • Διοικητικές: 2 (28% των κλητεύσεων)

 • Εθνική ασφάλεια: 0

  Λοιπά: 0

  Αιτών και συμμόρφωση

  Ομοσπονδιακή αρχή: 2 (2 κλητεύσεις), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 100%

  Πολιτειακή/τοπική αρχή: MN (2), FL (1), IL (1), CA (1), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 100%

  Αστικά αιτήματα από τις ΗΠΑ: 0

  Αιτήματα από τον υπόλοιπο κόσμο: Αυστραλία (1), Αριθμός λογαριασμών: 1, Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 0%

  Απρίλιος - Ιούνιος 2014

  Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου: 0

  Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, Αριθμός λογαριασμών: 19

  Εντάλματα: 3 (33%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 2

  Κλητεύσεις: 6 (67%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 1

 • Διοικητικές: 4 (67% των κλητεύσεων)

 • Δικαστήριο: 2 (33% των κλητεύσεων)

 • Εθνική ασφάλεια: 0

  Λοιπά: 0

  Αιτών και συμμόρφωση

  Ομοσπονδιακή αρχή: 3 (2 εντάλματα, 1 κλήτευση), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 33%

  Πολιτειακή/τοπική αρχή: WI (2), MO (1), OH (1), GA (1), CA (1), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 83%

  Αστικά αιτήματα από τις ΗΠΑ: 0

  Αιτήματα από αρχές επιβολής του νόμου στον υπόλοιπο κόσμο: Καναδάς (1), Αριθμός λογαριασμών: 3, Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 0%

  Ιούλιος - Σεπτεμβριος 2014

  Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου: 0

  Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, Αριθμός λογαριασμών: 15

  Εντάλματα: 3 (43%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 3

  Κλητεύσεις: 7 (57%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 4

 • Σώμα ενόρκων: 4 (57% των κλητεύσεων)

 • Διοικητικές: 0 (0% των κλητεύσεων)

 • Δικαστήριο: 3 (43% των κλητεύσεων)

 • Εθνική ασφάλεια: 0

  Λοιπά: 0

  Αιτών και συμμόρφωση

  Ομοσπονδιακή αρχή: 4 (1 ένταλμα, 3 κλητεύσεις), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 100%

  Πολιτειακή/τοπική αρχή: CA (1), PA (1), NJ (1), TX (1), AK (1), TN (1), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 100%

  Αστικά αιτήματα από τις ΗΠΑ: 3, Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 66%

  Αιτήματα από τον υπόλοιπο κόσμο: Κανένα, Αριθμός λογαριασμών: 0, Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 0%

  Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014

  Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου: 0

  Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, Αριθμός λογαριασμών: 19

  Εντάλματα: 4 (30%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 3

  Κλητεύσεις: 9 (60%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 6

 • Σώμα ενόρκων: 5 (55% των κλητεύσεων)

 • Διοικητικές: 1 (11% των κλητεύσεων)

 • Δικαστήριο: 3 (33% των κλητεύσεων)

 • Εθνική ασφάλεια: 0

  Λοιπά: 0

  Αιτών και συμμόρφωση

  Ομοσπονδιακή αρχή: 4 (0 εντάλματα, 4 κλητεύσεις), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 75%

  Πολιτειακή/τοπική αρχή: MI (1), IL (1), MN (1), AZ (1), ID (1), WI (1), VI (1), PA (1), ND (1), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 77%

  Αστικά αιτήματα από τις ΗΠΑ: 0

  Αιτήματα από τον υπόλοιπο κόσμο: Κανένα, Αριθμός λογαριασμών: 0, Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 0%

  Έκθεση διαφάνειας 2013
  Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013

  Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου: 0

  Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, Αριθμός λογαριασμών: 7

  Εντάλματα: 4 (57%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 2

  Κλητεύσεις: 3 (43%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 1

 • Σώμα ενόρκων: 1 (33% των κλητεύσεων)
 • Δικαστήριο: 2 (66% των κλητεύσεων)
 • Λοιπά: 0

  Εθνική ασφάλεια: 0

  Αιτών και συμμόρφωση:

  Ομοσπονδιακή αρχή: 1, Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 100%

  Πολιτειακή/τοπική αρχή: CA (2), FL (1), UT (1); NY (1) & WI (1), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 83%

  Αστικά αιτήματα από τις ΗΠΑ: 0

  Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου στον υπόλοιπο κόσμο: 0

  Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2013

  Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου: 0

  Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, Αριθμός λογαριασμών: 5

  Εντάλματα: 3 (60%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 0

  Κλητεύσεις: 2 (40%), Επιβολή ασφαλιστικών μέτρων: 0

 • Σώμα ενόρκων: 1 (50% των κλητεύσεων)
 • Δικαστήριο: 1 (50% των κλητεύσεων)
 • Λοιπά: 0

  Εθνική ασφάλεια: 0

  Αιτών και συμμόρφωση:

  Ομοσπονδιακή αρχή: 0

  Πολιτειακή/τοπική αρχή: CA (2), FL (1), UT (1), OR (1), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 100%

  Αστικά αιτήματα από τις ΗΠΑ: 1 (100%), Συμμόρφωση με μερική ή πλήρη παραγωγή: 100%

  Αιτήματα πληροφοριών από τον υπόλοιπο κόσμο: 0

  End of Other articles Links
  Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας.
  User feedback
  Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

  collection_fields

  Πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο;