Ustal wysokość swojej stawki

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym reklamy nie są jeszcze dostępne. Zobacz, gdzie dostępne są reklamy dla kont Pinterest Business.

Dowiedz się więcej

Oferty to sposób, w jaki korzystasz z budżetu, aby zapłacić za różne działania związane z reklamami tyle, ile według Ciebie są warte. Możesz wybrać oferty niestandardowe lub automatyczne.

Oferty niestandardowe

Oferty niestandardowe ustawiasz samodzielnie. Podajesz maksymalną kwotę, której warte jest dane działanie w danym momencie, i zmieniasz ją ręcznie w ciągu dnia, kiedy chcesz i tak często, jak chcesz.

Kliknij Niestandardowa pod Optymalizacja i wyświetlanie w Menedżerze reklam.

Oferty minimalne dla poszczególnych modeli składania ofert

Każda kampania ma inną kwotę minimalną ofert. Dla każdego rodzaju kampanii poszczególne kraje mają różne kwoty minimalne ofert. Oferta minimalna zależy od tego, który kraj wybierzesz jako cel kampanii. Kwota minimalna ofert dla każdego kraju jest przeliczana na dolary amerykańskie zgodnie z obowiązującym kursem wymiany. Oferta minimalna będzie najwyższą spośród kwot minimalnych ofert dla różnych krajów.

Jeśli wybierzesz wiele formatów, Twoja kwota minimalna ofert będzie ograniczona kwotą minimalną najwyższego formatu.

Na przykład w przypadku kampanii generującej kliknięcia (CPC) i skierowanej do odbiorców w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie minimalne kwoty oferty wynoszą odpowiednio 0,10 USD, 0,07 GBP i 0,10 CAD. Przeliczamy te kwoty na USD, a następnie ustawiamy minimum jako cenę maksymalną, która wynosi 0,10 USD.

Pamiętaj, że zapłacisz minimalną kwotę wymaganą w danym momencie niezależnie od tego, jaka wysokość oferty została ustawiona. Jeśli ustawisz wysokość oferty na 3 USD, a minimalna kwota wymagana do wygrania aukcji to 0,50 USD, wykorzystane zostanie tylko 0,50 USD.

Oferty na poziomie słów kluczowych

Gdy korzystasz ze słów kluczowych, możesz zastosować ofertę na poziomie słów kluczowych. Oferty na poziomie słów kluczowych umożliwiają zoptymalizowanie kampanii na podstawie skuteczności poszczególnych słów kluczowych. Jeśli korzystasz z kierowania reklam przy użyciu słów kluczowych, ale nie określisz oferty na poziomie słów kluczowych, użyjemy oferty na poziomie grupy reklam.

Oferty automatyczne

Oferty automatyczne są dostępne tylko w przypadku kampanii ukierunkowanych na zwiększenie ruchu i są domyślnym ustawieniem dla reklamodawców, którzy takie kampanie prowadzą.

Ofertami automatycznymi zarządza Pinterest — zamiast Ciebie. Oferty są automatycznie aktualizowane przez Pinteresta wielokrotnie w ciągu dnia. Pinterest dąży do uzyskania jak największej liczby kliknięć przy możliwie najniższym koszcie kliknięcia (CPC), przy jednoczesnym wykorzystaniu całego budżetu.

Strategia automatycznego składania ofert może powodować wahania kosztów, zwykle na początku kampanii, ponieważ algorytm wyświetlania Pinteresta poszukuje możliwych wyników. Na przykład, jeśli konkurencja na aukcji zmniejszy się, koszty mogą spaść. Jeśli konkurencja się zwiększy, koszty mogą wzrosnąć. 

Pamiętaj, że nadal wymagane są budżety na poziomie grup reklam.

Kliknij Automatyczna pod Optymalizacja i wyświetlanie w Menedżerze reklam.

Custom bids

Custom bids are manually set by you. You enter the maximum amount for what that action is worth to you at any one time and update the amount throughout the day manually, when and as often as you want to.
 

Set custom bids in Ads Manager
 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of your screen, then select Create ad
 3. Under What’s your campaign objective? select your objective
 4. Enter your Campaign details, then click Continue
 5. Enter your Ad group details, Targeting and Budget & schedule
 6. Under Optimization & delivery, click Custom
 7. Enter your Maximum CPC bid and select your Pacing
 8. Select your Ads
 9. Click Launch
Set custom bids in Bulk editor
 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Bulk editor
 3. Click Download sample sheet to download a sample spreadsheet
 4. Under the column labeled Bid Strategy, enter CUSTOM
 5. Under the column labeled Max bid, enter your bid amount
 6. Once complete, click Upload template to upload your bulk editor sheet
 7. Click Upload
Review custom bid specifics

Minimum bids for each bidding model

Every campaign has a different bid floor, or minimum bid that’s specific to a campaign or country. Within each campaign type, different countries have different floors. The minimum bid will depend on which countries you select your campaign to target. The bid floor for each country is then converted to the USD equivalent based on the current exchange rate. The minimum bid will be the highest of the different floors for the different countries.

If you select multiple formats, your bid floor will respect the bid floor of the highest format.

For example, if you have a CPC campaign targeting US, UK, Canada, the bid floors are $0.10, £0.07, and $0.10 respectively. We convert these bid floors to USD then set the minimum as the highest price, which would be $0.10.

Remember, you will only pay the minimum amount required at any given time no matter what you set your bid to. If you set your bid to $3 and the minimum amount required to win an auction is $0.50, only $0.50 will be used.
 

Automatic bids

Note: At this time, automatic bidding is only available for traffic and conversion campaigns, and is the default setting for advertisers running campaigns with these objectives.

Automatic bids are managed by Pinterest instead of you. Bids are updated by Pinterest automatically several times a day. Pinterest aims to get you the most clicks at the lowest possible cost per result while also spending your entire budget.

The automatic bidding strategy can produce cost fluctuation, usually at the beginning of a campaign, as Pinterest’s delivery algorithm searches for possible outcomes. For example, if auction competition decreases, costs may go down. If auction competition increases, costs may go up. Keep in mind that ad group level budgets are still required.
 

Set automatic bids in Ads Manager
 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of your screen, then select Create ad
 3. Under What’s your campaign objective? select Traffic or Conversions
 4. Enter your Campaign details, then click Continue
 5. Enter your Ad group details, Targeting and Budget & schedule
 6. Under Optimization & delivery, click Automatic (recommended)
 7. Select your Ads
 8. Click Launch
Set automatic bids in Bulk editor
 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Bulk editor
 3. Click Download sample sheet to download a sample spreadsheet
 4. Under the column labeled Bid Strategy, enter AUTOMATIC
 5. Under the column labeled Max bid, leave blank
 6. Under the column labeled Objective, enter either TRAFFIC or CONVERSION
 7. Once complete, click Upload template to upload your bulk editor sheet
 8. Click Upload

Edit your bid 

You can edit your bid type on an existing ad group at any time.
 

Edit your bid
 1. Log into your Pinterest business account 
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Reporting
 3. In the table, find the ad group you want to edit and check it off on the left-side of the screen
 4. Click Edit above the table
 5. Under What’s your campaign objective? review your objective
 6. Under Campaign details, review your campaign details, then click Continue
 7. Scroll to Optimization & delivery, and select Automatic (recommended) or Custom
 8. Review your information
 9. Click Save edits
Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami