Usmernenia pri aktivitách súvisiacich s presadzovaním práva

Každá firma, ktorá ukladá informácie – od bánk či mobilných operátorov až po poskytovateľov e-mailových služieb – musí mať pravidlá a usmernenia upravujúce riešenie žiadostí o poskytnutie informácií o používateľoch predkladaných rôznymi subjektmi, ako sú napríklad súdy a iné orgány presadzovania práva. Toto sú naše.

Väčšina uvedených informácií je určená pracovníkom justičných a regulačných orgánov a orgánom presadzovania práva vôbec. Ak k nim nepatríte a máte otázky, odpovede na ne nájdete v našom Centre pomoci.

Informácie ukladané o používateľoch

Pinterest ukladá a udržiava informácie o používateľoch spôsobom uvedeným v našich Pravidlách ochrany súkromia a príslušných Podmienkach používania pre spotrebiteľov firmy . Príklady informácií, ktoré ukladáme, nájdete v našich Pravidlách ochrany súkromia.

Nemôžeme zaručiť, že informácie uvedené v Pravidlách ochrany súkromia alebo príslušných Podmienkach používania budú k dispozícii pre ľubovoľného používateľa. Pinterest nemusí uchovávať kópiu obrázka, zvukového súboru alebo videosúboru, ktorý si používateľ uloží na Pintereste. Používatelia môžu napríklad odkazovať na video služby ako YouTube, čiže video sa prehráva cez API rozhranie YouTube.

Požiadavky na poskytnutie informácií o používateľovi

Od orgánov presadzovania práva USA

Ak chcete prinútiť Pinterest, aby poskytol akékoľvek informácie o používateľovi, musíte predložiť právoplatné predvolanie, súdny príkaz alebo príkaz k prehliadke (Žiadosť orgánu presadzovania práva). Ak chcete prinútiť Pinterest, aby poskytol akýkoľvek obsah používateľa, musíte predložiť právoplatný príkaz k prehliadke.

Od orgánov presadzovania práva mimo USA

Nemôžete Pinterest prinútiť poskytnúť akékoľvek informácie o používateľovi bez predloženia právoplatného príkazu súdu USA (na základe dohôd o vzájomnej právnej pomoci alebo dožiadania).

Požiadavky na zdieľanie informácií o používateľoch s orgánmi presadzovania práva

Na riešenie vašej žiadosti budeme potrebovať:

 • príslušné dokumenty uvedené vyššie;
 • jedinečné meno používateľa (pinterest.com/[menopouzivatela]) a/alebo e-mailovú adresu použitú na vytvorenie účtu na Pintereste,
 • platnú spiatočnú e-mailovú adresu z oficiálnej domény štátneho orgánu.

Žiadosť orgánu presadzovania práva musí byť úzko vymedzená a musí sa týkať len nevyhnutných informácií (zbytočný, širší rozsah informácií by si mohol vyžiadať viac času aj peňazí), preto požadujeme toto:

 • dostatočne úzko/presne určené časové obdobie;
 • konkrétnu udalosť alebo kroky podniknuté dotknutou osobou;
 • konkrétny odkaz (napríklad adresu URL používateľa = https://www.pinterest.com/pinterestpolicy/).

Požiadavky na žiadosť o uchovanie alebo poskytnutie informácií o používateľovi

Spoločnosť Pinterest musí byť informovaná v súlade s platnými zákonmi USA alebo platným zákonným postupom prostredníctvom nášho formulára Žiadosť orgánu presadzovania práva. Formulár sa dá spracovať len elektronicky.

Reagujeme len na žiadosti orgánov presadzovania práva. Ak nie ste z orgánu presadzovania práva a máte otázky, pozrite si témy nášho Pomocníka.

Akceptáciou súdneho konania sa Pinterest nezbavuje práva vzniesť prípadné námietky týkajúce sa medziiným jurisdikcie alebo riadneho doručenia.

Upozornenia používateľa na žiadosti

Našou politikou je informovať používateľov o žiadostiach od orgánov presadzovania práva. Poskytneme im úplnú kópiu žiadosti, skôr než poskytneme ich informácie orgánu presadzovania práva. Môžeme však urobiť výnimku, keď:

 • nám zákon zakazuje informovať používateľov (napr. príkazom podľa § 2705(b) zákona 18 U.S.C.),
 • nastane naliehavá situácia, v ktorej hrozí nebezpečenstvo smrti alebo ťažkej fyzickej ujmy osobe alebo materiálne škody,
 • máme dôvod domnievať sa, že oznámenie by sa nedostalo k skutočnému majiteľovi účtu (napr. niekto cudzí sa zmocnil účtu alebo je e-mailová adresa neplatná).

Ak od vlády Spojených štátov amerických dostaneme nariadenie o národnej bezpečnosti, ktoré obsahuje neurčitú dohodu o mlčanlivosti, požiadame vládu na základe našej politiky, aby dala dohodu súdne preskúmať podľa zákona o slobode USA.

Keď používateľovi nepošleme oznámenie, pretože nám to súd zakázal alebo nastala naliehavá situácia, našou politikou je informovať používateľa, len čo uplynie platnosť súdneho príkazu alebo situácia už nie je naliehavá.

Poznámka: Čestné vyhlásenia, výzvy, sprievodné listy alebo podobné vyhlásenia vystavené pracovníkom orgánu nepostačujú na zastavenie nášho oznámenia používateľovi o aktuálnych žiadostiach. Ak chcete dosiahnuť zákaz oznámenia používateľovi o žiadosti orgánu presadzovania práva, musíte predložiť súdny príkaz vydaný v súlade so zákonom 18 USC § 2705 (b) súdneho poriadku alebo konkrétnym príslušným zákonom.

Náklady na žiadosti o uchovanie alebo poskytnutie informácií

Ak pôjde o situáciu náhrady skutočných nákladov na uchovanie alebo poskytnutie informácií, Pinterest predloží odhad daných nákladov vykonaný v dobrej viere ako prílohu poskytovaných informácií alebo po prijatí žiadosti orgánu presadzovania práva ešte pred jej vyhovením. Náklady sú podmienené objemom údajov, časom a zdrojmi potrebnými na spracovanie a prehľadanie nespracovaných údajov, ktoré spravuje Pinterest.

Osvedčenie o pravosti alebo znalecký posudok

Pinterest predkladá potvrdenie svojho správcu záznamov zakaždým, keď sú poskytované informácie, ale v zásade nemá možnosť zabezpečiť osobné svedectvo alebo posudok znalca.

Núdzové kontaktné údaje

Ak ste používateľ a viete o bezprostrednej hrozbe poškodenia jednotlivca alebo jednotlivcov, ihneď kontaktujte miestne orgány presadzovania práva.

V naliehavej situácii, keď hrozí nebezpečenstvo smrti alebo ťažkej fyzickej ujmy, orgány presadzovania práva môžu Pinterestu predložiť žiadosť o poskytnutie informácií o používateľovi prostredníctvom našej Žiadosti orgánu presadzovania práva (nezabudnite odpovedať na núdzovú žiadosť kliknutím na možnosť Áno a vyplniť požadované informácie) alebo tak, že nás kontaktujú na e-mailovej adrese pre naliehavé konanie orgánov presadzovania práva: lawenforcement [at] pinterest.com.

Reagujeme len na e-maily od orgánov presadzovania práva. Ak nie ste pracovníkom orgánov na presadzovanie práva a máte otázky, pozrite si témy nášho Pomocníka. Správa odoslaná na uvedenú e-mailovú adresu by sa hodnotila ako neoprávnené použitie adresy, ktoré by mohlo mať za následok podniknutie krokov voči vášmu účtu na Pintereste.

Pinterest bude reagovať na takéto výzvy po posúdení každého jednotlivého prípadu v nich.

Verejné stanovisko k žiadostiam štátnych orgánov o hromadné monitorovanie informácií

V zmysle tohto usmernenia upravujúceho riešenie žiadostí o poskytnutie informácií od orgánov presadzovania práva Pinterest vyžaduje, aby sa všetky takéto žiadosti obmedzovali na konkrétnych a známych používateľov a boli podávané zo zákonných dôvodov. Pinterest sa nepodieľal a ani nebude podieľať na zhromažďovaní hromadných informácií o používateľoch na základe žiadosti štátnych orgánov. Pinterest je proti vynúteným zadným dvierkam a podporuje reformu zameranú na obmedzenie žiadostí o hromadné monitorovanie informácií.

Informácie umožňujúce identifikáciu účtu

Používatelia na Pintereste majú zobrazované meno (v hornej časti svojho profilu) a jedinečné meno používateľa (v adrese URL svojho profilu). Na vyhľadanie účtu potrebujeme meno používateľa alebo e‑mailovú adresu účtu. E‑mailová adresa je súkromná a vo všeobecnosti ju možno získať len od samotného používateľa alebo v systéme NCMEC CyberTip.

Postup vyhľadania mena používateľa:

 • Na webovej lokalite Pinterestu prejdite na profil používateľa. Meno používateľa nájdete v riadku adresy za https://pinterest.com/.
 • V aplikácii pre iOS prejdite na profil používateľa a klepnite na vlajku v ľavom hornom rohu obrazovky. Meno daného používateľa sa zobrazí v zátvorke v dolnej časti obrazovky.
 • V aplikácii pre Android prejdite na profil používateľa a klepnite na vlajku v ľavom hornom rohu obrazovky. Meno daného používateľa sa zobrazí v zátvorke v dolnej časti obrazovky.

Správa o transparentnosti

Pozrite si našu aktuálnu správu o transparentnosti alebo náš archív správ o transparentnosti.

Čo je to Pinterest?

Pinterest je online nástroj na objavovanie, zbieranie a organizovanie vecí, ktoré vás zaujímajú. Môžete si uložiť odkaz na mediálny obsah (napr. obrázky alebo video) z celého internetu alebo na Pinterest nahrať svoje vlastné obrázky (momentálne si nemôžete nahrať audio alebo video záznam priamo na Pinterest). Pinterest môžete takisto prehľadávať a pozerať si obsah, ktorý uložili ostatní používatelia.

Piny si ukladáte na nástenky. Môžete pozvať ďalších ľudí, aby si spolu s vami ukladali piny na nástenku. Môžete sledovať nástenky iných ľudí a ukladať si ich piny alebo k nim pridávať komentáre.

Vo svojich novinkách si môžete pozerať piny iných ľudí alebo nástenky.

Nové piny, nástenky a ľudí môžete objaviť tak, že si budete prezerať naše tematické novinky alebo budete hľadať konkrétny obsah alebo používateľov.

Ďalšie informácie o tom, ako používať Pinterest, nájdete v našom sprievodcovi.

 

Piny

Pin sa skladá z mediálneho obsahu (obrázok, audio alebo video), krátkeho popisu a odkazu. Piny si môžete ukladať niekoľkými spôsobmi, buď prostredníctvom: (1) pinterest.com, (2) tlačidla Pinterest prehliadača, (3) mobilnej aplikácie Pinterestu pre iOS alebo Android, prípadne (4) tlačidla Uložiť, ktoré si vlastníci obsahu ako tretia strana pridajú na svoje webové stránky.

Pri ukladaní pinu môžete prispôsobiť popis pinu a vybrať si nástenku, na ktorú pin uložíte.

V niektorých prípadoch vlastník stránky alebo obsahu pripojí k pinu popis informujúci o jeho obsahu (napríklad leniva_macka.jpg alebo Najlepší recept na cheesecake | od mbarton.org).

Po uložení môžu používatelia tento popis upraviť alebo zmeniť. Takisto môžu presúvať piny medzi nástenkami alebo uložiť ten istý pin na viaceré nástenky.

Nástenky

Nástenka je zbierka pinov, zvyčajne zameraná na určitú tému alebo oblasť. Môžete pozvať ďalších ľudí, aby si ukladali piny na vaše nástenky.

Nástenky môžu byť verejné alebo tajné. Piny uložené na tajnej nástenke môžete vidieť len vy a každý, koho pozvete.

Uložené piny

Na svoje nástenky si môžete ukladať piny od iných ľudí na Pintereste. V niektorých prípadoch nemusí byť používateľ, ktorého pin ukladáte, pôvodným používateľom, ktorý pin uložil ako prvý (napr.: používateľ X prevzal pin od používateľa Y, ktorý ho prevzal od používateľa Z, pôvodcu ukladaného obsahu).

Ak odstránite pin, neodstránite tým tento pin z násteniek iných ľudí, na ktoré bol uložený.

Komentáre

Ktokoľvek môže okomentovať piny, ktoré vidí. Môžete odstrániť vlastné komentáre, ale nie komentáre iných používateľov. Komentáre sú verejné, pokiaľ je aj nástenka verejná.

Poznámka: To, čo vyzerá ako prvý komentár k pinu, je v skutočnosti popisom pinu.

Správy

Ostatným používateľom Pinterestu môžete posielať súkromné správy. Správu môžete poslať jednému alebo viacerým používateľom. Ak sa používatelia navzájom nesledujú, správa sa bude zobrazovať ako žiadosť o kontakt, kým ju príjemca neschváli.

Hľadanie výrazov

Pinterest má vlastnú vyhľadávaciu lištu, ktorá funguje ako vyhľadávač.

Pri hľadaní nápadov na Pintereste môžete na vyhľadávacej lište zadať jedno slovo alebo kombináciu slov. Získate výsledky, ktoré zahŕňajú piny, nástenky a účty. Všetky hľadané výrazy, ktoré používateľ zadá, možno obnoviť a poskytnúť ako zoznam pre orgány činné v trestnom konaní.

Profil

Všetky profily na Pintereste sú verejné a obsahujú určité informácie poskytnuté samotným používateľom. Verejné sú aj nástenky, piny, počet prípadov vyskúšania, fanúšikov a  ľudí, ktorých sleduje. Informácie dostupné na profile obsahujú:

 • meno (povinné);
 • meno používateľa (povinné);
 • miesto (nepovinné);
 • popis profilu obmedzený na 500 znakov (nepovinné);
 • webovú lokalitu (nepovinné);
 • profilový obrázok (nepovinné);
 • Facebook alebo Twitter, ak je prihlásenie prepojené s týmito účtami (nepovinné).

Nevyžadujeme, aby ste uviedli svoje pravé meno, ani si neoverujeme vaše meno, vek alebo miesto, kde sa nachádzate.

Ak sme vám nepozastavili účet, môžete si kedykoľvek upraviť informácie v profile.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás