Chybové hlásenia hromadného editora

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej reklamy zatiaľ nie sú k dispozícii. Pozrite sa, kde sú reklamy k dispozícii pre účty Pinterest Business.

Learn more

Ak sa v hromadnom editore niečo pokazí, budeme vás o tom informovať prostredníctvom jedinečného chybového hlásenia.

Ak budete mať duplicitné kľúčové slová, zobrazí sa vám upozornenie označené písmenom W (z anglického slova „warning“). Nahrávanie napriek tomu prebehne úspešne, ak sa neobjavia žiadne ďalšie chyby, takže ide skôr o upozornenie na duplicitné kľúčové slová než o chybu. Nahrávanie je tak možné považovať za úspešné: 

ÚSPECH;W1622: V rovnakej nadradenej entite sa našli duplicitné kľúčové slová. Odstráňte všetky duplicitné položky. 

V nižšie uvedených chybových hláseniach nájdete tipy týkajúce sa aktualizácie hárka hromadného editora.

Chybové hlásenie Navrhovaná akcia
Chyba 1559: Neplatný počiatočný dátum v časovom pásme UTC. Počiatočný dátum by mal byť skorší než koncový dátum a neskorší než dnešný dátum. Nastavte počiatočný dátum, ktorý je v budúcnosti a je skorší než koncový dátum. Majte na pamäti, že bude potrebné zadať dátum v časovom pásme UTC, ktoré sa nemusí zhodovať s vaším miestnym časom.
Chyba 1569: Neplatné umiestnenie. Keď vytvoríte reklamu, nie je možné zmeniť jej umiestnenie. Ak chcete otestovať ďalšie umiestnenia, duplikujte existujúcu kampaň a aktualizujte umiestnenie.
Chyba 1619: Chýba obrázok, popis alebo adresa URL propagácie organického pinu. Na vytvorenie nového pinu sa vyžaduje súbor, popis a URL cieľovej stránky obrázka. Skontrolujte, či niektorá z týchto položiek chýba v hárku hromadného editora.
Chyba 1622: V rovnakej nadradenej entite sa našli duplicitné kľúčové slová. Odstráňte všetky duplicitné položky. Ak máte v jednej kampani alebo reklamnej skupine rovnaké kľúčové slová a rovnaké typy zhody, vytvorí sa iba ich prvá inštancia. Duplicitné položky bude potrebné odstrániť.
Chyba 2009: V tomto riadku chýbajú informácie. Stĺpec názvu alebo ID musí byť vyplnený. Ak vytvárate kampaň, pridajte názov kampane. Ak upravujete kampaň alebo reklamnú skupinu, zadajte ID kampane alebo reklamnej skupiny.
Chyba 2016: Nenašiel sa nadradený riadok. Ak ide o kľúčové slovo kampane, typ zhody by sa mal začínať reťazcom CAMPAIGN, napríklad CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE. Na úrovni kampane možno pridať len vylučujúce kľúčové slová. Zadajte výraz CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE alebo CAMPAIGN_NEGATIVE_EXACT na opravu typov zhody.
Chyba 2017: Stĺpec obsahuje neplatnú hodnotu – neplatné ID entity. Vo väčšine prípadov to znamená, že chýba predpona pre ID entity. Na špecifikovanie kampane použite „C“, na špecifikovanie reklamnej skupiny použite „AG“, na špecifikovanie kľúčového slova použite „KW“, na špecifikovanie ID organického pinu použite „P“, na špecifikovanie ID reklamy použite „PP“ a na špecifikovanie riadka objednávky kampane použite „COL“.
Chyba 2017: Stĺpec Interests obsahuje neplatnú hodnotu. Dodržte správne formátovanie zoznamu záujmov. Pokyny nájdete v riadku 2 na hárku hromadného editora.
Chyba 2017: Neplatná hodnota – pin sa nepodarilo vytvoriť. Je potrebné zadať hodnoty Image, Pin Description a Organic Pin URL. Uistite sa, že názov súboru obrázka, ktorý nahrávate, zodpovedá názvu obrázka nastavenému v súbore CSV. Na vytvorenie nového pinu sa vyžaduje súbor, popis a URL cieľovej stránky obrázka. Skontrolujte, či niektorá z týchto položiek nechýba v hárku hromadného editora.
Chyba 2017: Stĺpec Existing Pin ID obsahuje neplatnú hodnotu – pin sa nedá propagovať. Overte, či organický pin, ktorý chcete propagovať, má cieľovú adresu URL, či je na verejnej alebo chránenej nástenke a či ste jeho vlastníkom. Majte na pamäti, že piny z tajných násteniek sa nedajú propagovať.
Chyba 2017: Stĺpec Ads Status obsahuje neplatnú hodnotu ARCHIVED. Ak chcete archivovať objekt, ako akciu stĺpca A zadajte výraz Archive. Objekt nie je možné archivovať zmenou jeho stavu.
Chyba 2017: Stĺpec Ads URL obsahuje neplatnú hodnotu – bola zadaná neplatná adresa URL. Upravte hodnotu v stĺpci Ads URL tak, aby neobsahovala medzery ani nesprávne formátovanie.
Chyba 2018: Vyskytla sa chyba. Nahrajte súbor znova a zopakujte pokus. Došlo k problému so serverom. Skúste súbor nahrať neskôr. Ak budú problémy pretrvávať, dajte nám to vedieť.
Chyba 2019: Jeden z nadradených objektov obsahuje chybu. Opravte príslušné chyby a potom znova nahrajte tento súbor. Ak jeden z nadradených objektov obsahuje chybu, objekty, ktoré sú v ňom vnorené, nebudeme môcť vytvoriť ani aktualizovať. Urobte potrebné opatrenia v súvislosti s chybovými hláseniami o nadradenom prvku a potom skúste súbor nahrať znova.
Chyba 2020: Stĺpec obsahuje neplatné znaky. Povolené sú iba hodnoty s kódovaním UTF8. Program Excel môže zmeniť formátovanie textu. Skúste súbor uložiť vo formáte CSV UTF-8 a potom ho znova nahrať.
Chyba 2033: Tento riadok obsahuje polia z viacerých entít. Zahrňte polia iba z jednej entity: kampane, reklamnej skupiny, propagácie pinu alebo kľúčového slova. Skontrolujte, či ste nevyplnili stĺpce, ktoré nepatria k objektu, ktorý sa pokúšate vytvoriť alebo upraviť. Každý riadok predstavuje iný objekt (kampaň, reklamnú skupinu, pin alebo kľúčové slovo) a hárok hromadného editora vyjadruje vnorenú štruktúru, v ktorej sú piny a kľúčové slová súčasťou reklamných skupín a reklamné skupiny sú súčasťou kampaní. Zabezpečte, aby sa stĺpce, ktoré ste vyplnili, vzťahovali iba na objekt v riadku, ktorý vytvárate.
Chyba 2038: Tento riadok nebol spracovaný. Zabezpečte, aby bol tento riadok aktualizovaný. K tejto chybe dochádza, ak ste do stĺpca A zadali akciu Edit alebo Create, no nevyplnili ste stĺpce tak, aby sa niečo vytvorilo, alebo ste v existujúcom zošite nevykonali žiadne zmeny.
Chyba 2044: Kľúčové slovo s rovnakou hodnotou a typom zhody už existuje. Znova stiahnite hárok. Skontrolujte, či niektoré kľúčové slová alebo typy zhody, ktoré sa pokúšate pridať, už neexistujú vo vašich aktuálnych reklamných skupinách alebo kampaniach.
Chyba 12: Pri spracovaní tohto riadka sa vyskytla neznáma chyba. Túto akciu môžete overiť vo svojom účte. Táto chyba sa vyskytuje častejšie pri väčších súboroch. Skúste súbor nahrať neskôr.
Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás