Sledovanie tretích strán a dynamické sledovanie

Do svojich reklám môžete pridať sledovanie tretích strán, pomocou ktorého môžete sledovať svoju aktivitu na Pintereste prostredníctvom iných platforiem. Môžete napríklad sledovať kliknutia pomocou adries URL tretích strán, ako je Google DoubleClick Campaign Manager (DCM) alebo Kenshoo, na overenie zobrazovania kampane a zhromaždenie údajov pre prehľady.

Pridanie sledovania tretích strán do reklám

Podporujeme sledovanie zobrazení a dva typy sledovania kliknutí: sledovanie presmerovaní naprieč doménami a paralelné sledovanie kliknutí.

Sledovanie tretích strán naprieč doménami (X-domain)

Sledovanie kliknutí poskytujú viacerí poskytovatelia tretích strán: Google[Doubleclick], Adobe[DTM], Facebook, Flashtalking atď. Tieto adresy URL majú na začiatku doménu tretej strany a smerujú na vašu doménu a úvodnú stránku. Prehliadač používateľa pred načítaním vašej finálnej úvodnej stránky dočasne načíta doménu sledovania tretej strany. Medzi bežné problémy patria nefunkčné odkazy a problémy s kódovaním znaku percenta.

Tieto adresy URL sú v správcovi reklám umiestnené do poľa Cieľové adresy URL propagovaných pinov a v hromadnom editore sú v stĺpci s rovnakým názvom.

Paralelné sledovanie kliknutí

Pri paralelnom sledovaní kliknutí Pinterest skontroluje adresu URL na sledovanie kliknutí paralelne s cieľovou adresou propagovaného pinu. Skráti sa tým časový úsek od kliknutia používateľom na Pintereste po načítanie vstupnej stránky inzerenta. Adresy URL paralelného sledovania kliknutí nenačítava prehliadač používateľa ani nepresmerúvajú na finálnu vstupnú stránku – kontrolujú iba sledovanie udalostí.

Adresy URL paralelného sledovania sú umiestnené v stĺpci hromadného editora Adresy URL sledovania tretích strán spolu s adresami URL sledovania zobrazení.

Sledovanie zobrazení

So sledovaním zobrazení si môžete overiť zobrazovanie vašich reklám na Pintereste. Podporujeme týchto partnerov na sledovanie zobrazovania:

 • Doubleclick (DCM)
 • Atlas
 • Sizmek
 • Flashtalking
 • Trueffect
   

Prepojenia na sledovanie zobrazovania môžete do kampaní pridať pomocou poľa Sledovacia adresa URL pri vytváraní reklamy. Vyberte možnosť Zobrazenia a do textového poľa prilepte adresu URL tretej strany.
Ak chcete adresy URL zobrazovania pridať cez hromadný editor, použite stĺpec Adresy URL tretích strán na sledovanie propagovaných pinov.

Pridanie dynamických parametrov sledovania

Dynamické parametre sledovania môžete do svojich adries URL pridať priamo alebo navyše k adresám URL sledovania tretích strán. Podporujeme aj dynamické parametre sledovania, ktoré inzerentom umožňujú zhromažďovať ďalšie informácie z Pinterestu pri kliknutí na účely sledovania kampane. Tieto parametre sú zástupný text, ktorý sa začína a končí zloženými zátvorkami a možno ho pridať do adries URL.

Podporované dynamické parametre pre cieľové adresy URL propagovaných pinov:

 • {campaignid}

 • {campaign_name}, {campaignname}

 • {adgroupid}

 • {adgroup_name}, {adgroupname}

 • {keyword}

 • {keyword_id}

 • {creative_id} – identifikátor propagácie pinu

 • {adid} – identifikátor propagácie pinu

 • {device} – „t“, „c“ alebo „m“ reprezentujúce tablet, počítač alebo mobil

Podporované dynamické parametre pre paralelné sledovanie kliknutí a sledovanie zobrazení (na strane servera):

 • {campaignid}, {campaign_id}

 • {campaign_name}, {campaignname}

 • {adgroupid}, {ad_group_id}

 • {adgroupname}, {ad_group_name}

 • {adid}, {ad_id}, {creativeid}, {creative_id} – identifikátor propagácie pinu

 • {itemid}, {iterm_id} – identifikátor položky propagácie pinu

 • {insertionid}, {insertion_id} – identifikátor vloženia propagácie pinu

 • {creative_name} – názov propagácie pinu

 • {device} – „t“, „c“ alebo „m“ reprezentujúce tablet, počítač alebo mobil

 • {device_platform} – typ mobilného zariadenia, iOS, Android alebo prázdny reťazec

 • {publisher} – naprogramované na hodnotu Pinterest

 • {timestamp}, {click_timestamp}, 

Príklad: cieľová adresa URL poskytnutá maloobchodným predajcom môže vyzerať takto: retailer.com/mens-clothing/?cid={campaignid}. Ak ID kampane na Pintereste je 1234, túto adresu URL zobrazíme ako: retailer.com/mens-clothing/?cid=1234.

Konkrétne dynamické parametre pre kampane vo vyhľadávaní:

 • {keyword} – reťazec kľúčového slova kódovaný použitím znaku percenta (napríklad running%20shoes) a zodpovedajúci propagovanému pinu

 • {keyword_id} – ID kľúčového slova zodpovedajúce propagovanému pinu

Dynamické parametre, ktoré nepodporujeme, budú ignorované. Napríklad ak obchodník poskytne takúto adresu URL: retailer.com/mens-clothing/?cid={CAMPAIGN-ID}, parameter sledovania budeme ignorovať a adresu URL zobrazíme iba ako retailer.com/mens-clothing/.

Konkrétne dynamické parametre pre kampane v nákupoch:

Upozorňujeme, že parameter {keyword} nie je podporovaný na sledovanie odkazov na propagovaných nákupných pinoch.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás