Pinterests sökrobot

För att hjälpa andra att upptäcka och göra det de älskar skapar vi en databas med miljarder av pins på Pinterest. För att skydda våra användare och tillhandahålla högsta kvalitet på vårt innehåll använder vi sökrobotar för att hjälpa oss att identifiera data på sidorna bakom våra pins.

Dessa sidor innehåller innehållsrika signaler som gör det möjligt för oss att leverera bättre rekommendationer, motarbeta skräppost samt visa användbar information. För att dra full nytta av dessa signaler måste vi regelbundet hämta, lagra och bearbeta sidoinnehållet till dessa pins.

Hur Pinterest får åtkomst till din webbplats

När Pinterests sökrobot besöker din webbplats kommer den att skicka en giltig användaragent och sedan ansluta från ett nätverk som drivs av Pinterest.

Pinterests sökrobot respekterar Robots Exclusion Standard (robots.txt) och är konfigurerad att sätta en frekvensgräns på samtidiga förfrågningar till din sajt. Hårdkoda inte dessa nätverks IP-adresser i konfigurationen för din sajt, eftersom adresserna som sökroboten använder kan ändras utan förvarning.

Pinterests användaragent är:

Pinterest/0.2 (+https://www.pinterest.com/bot.html)
Mozilla/5.0 (kompatibel; Pinterestbot/1.0; +https://www.pinterest.com/bot.html)
Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Pinterestbot/1.0; +https://www.pinterest.com/bot.html)

Pinterests IP är dynamisk och ändras ständigt men kommer alltid att vara i intervallet: 54.236.1.XXX.

Verifiera Pinterests sökrobot

  1. Använd värdkommandot för att köra en omvänd DNS-sökning på IP-adressen från dina loggar
  2. Kontrollera att domännamnet i resultatet avslutas med pinterest.com
  3. Använd värdkommandot för att köra en DNS-sökning på resultatet från steg 1
  4. Kontrollera att det är samma som IP-adress som från steg 1

Om du får konsekvent trafikvolym från en klient som skickar en giltig användaragent från Pinterest men inte klarar ovanstående DNS-test, kontakta oss.

Begränsa Pinterests åtkomst till din webbplats

För att ändra beteendet hos Pinterests sökrobot måste du uppdatera din sajts robots.txt-fil. Se till att placera robots.txt-filen på din huvuddomän, eftersom vi inte stöder dessa filer på underdomäner.

Stora crawl-delays påverkar distributionen och rekommendationen av ditt innehåll på Pinterest. Därför respekterar vi delays upp till 1 och behandlar alla större värden som 1.  Om du accepterar detta och fortfarande behöver en större crawl-delay, kontakta oss.

How Pinterest accesses your site

When a genuine Pinterest crawler visits your website, it will send a valid Pinterest User-Agent and connect from a network operated by Pinterest.

Pinterest crawler respects the Robots Exclusion Standard (robots.txt) and is configured to rate limit concurrent requests made to your site. Don't hard code these network's IP addresses in your site configuration, because the addresses that the crawler uses can change without notice.

Pinterest's user agent is:

Pinterest/0.2 (+https://www.pinterest.com/bot.html)
Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +https://www.pinterest.com/bot.html)
Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Pinterestbot/1.0; +https://www.pinterest.com/bot.html)

Pinterest's IP is dynamic and and changes frequently, but will always be in the range of: 54.236.1.XXX.

Verify the Pinterest crawler

  1. Use the host command to run a reverse DNS lookup on the IP address from your logs
  2. Verify that the domain name in the response ends with pinterest.com
  3. Use the host command to run a forward DNS lookup on the response retrieved from step 1
  4. Verify that it is the same as the IP address from step 1

If you receive a consistent volume of traffic from a client sending a valid Pinterest user-agent but it does not pass the above DNS test, please contact us.

Restrict or limit Pinterest from accessing your site

To modify the behavior of the Pinterest crawler, you'll need to update your site's robots.txt file. Make sure to place the robots.txt file on your main domain, because we do not support robots.txt files on subdomains.

Large crawl delays impact the distribution and recommendation of your content on Pinterest. Therefore, we honor delays of up to 1 and will treat any larger values as 1.  If you acknowledge this and still need a larger crawl delay, contact us.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss