รวมหลายบัญชีเข้าด้วยกัน

ในขณะนี้ คุณไม่สามารถรวมบัญชี Pinterest ของคุณได้ หากคุณมีมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถเลือกที่จะเก็บทั้งสองบัญชีแยกกันและสลับไปมาระหว่างกัน หรือเลือกบัญชีที่จะเก็บไว้แล้วปิดการใช้งานหรือปิดบัญชีอื่นๆ ได้ หากคุณปิดใช้งานหรือปิดบัญชี เฉพาะบัญชีที่เชื่อมต่อกับอีเมลนั้นเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบ บัญชีอื่นๆ ที่เหลือจะยังคงเปิดอยู่

ทำให้อีเมลว่าง

แต่ละอีเมลจะเชื่อมโยงกับบัญชี Pinterest ได้ครั้งละ 1 บัญชี การปิดการใช้งานบัญชี Pinterest ชั่วคราวจะไม่ได้เป็นการทำให้อีเมลนั้นว่างเพื่อนำไปใช้กับบัญชีอื่น

หากคุณต้องทำให้อีเมลในบัญชีว่าง คุณสามารถดำเนินการดังนี้

ย้ายพินระหว่างบัญชี

ในขณะนี้ไม่มีวิธีการถ่ายโอนหรือย้ายพินหลายรายการระหว่างบัญชี หากคุณต้องการโอนย้ายพินจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่ง คุณสามารถบันทึกพินแต่ละพินจากบัญชีเดิมไปยังบัญชีใหม่ได้