Idagdag ang website mo

Ilagay ang iyong website sa Pinterest profile mo para ipaalam sa mga tao kung saan nila mahahanap ang higit pa sa iyong mga ideya.

Para makita ang analytics ng iyong website, maglagay ng naka-feature na logo sa iyong mga Pin at marami pa, kakailanganin mong claim ang website mo.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami