Mga kinakailangan sa edad para sa paggamit ng Pinterest

Kailangan na ikaw ay 13 taon para gumamit ng Pinterest. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para ilarawan hangga't maaari kung paano gumagana ang Pinterest, ngunit hindi madaling ipaliwanag sa mga bata ang ilang konsepto sa aming Patakaran sa Privacy at Mga Tuntunin ng Serbisyo. Gusto naming maintindihan ng lahat ng gumagamit ng Pinterest kung ano ang binibigyan nila ng pahintulot, kaya hindi namin pinapayagan ang sinumang wala pa sa edad na 13 na gumawa ng Pinterest account.

Sa ilang bansa, tulad ng Miyembrong mga Estado ng European Union, ang hustong gulang ay nag-iiba mula 13-16. Kung nakatira ka sa isa sa mga bansang iyon,  maaari mo lang gamitin ang Pinterest kung ikaw ay mahigit sa edad na maaari kang magbigay ng pahintulot sa pagproseso ng data sa ilalim ng mga batas ng iyong mga bansa.

Kung mayroon ka pa ring mga tanong sa mga limitasyon sa edad, mangyaring kontakin kami.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami