Baguhin ang iyong email

Ang iyong email address ay ginagamit para mag-log in sa Pinterest at makatanggap ng mahahalagang email tungkol sa iyong privacy at account. Panatilihing up-to-date ang iyong email para i-secure ang iyong account at ma-access ang Pinterest, kahit na makalimutan mo ang iyong password.

Basahin ang article na ito kung ang email address mo ay luma na o hindi ma-access.

Magpapadala kami ng confirmation email sa lumang address. Kumpirmahin ang pagbabago mula sa dati mong email bago mag-log in sa bago.

Kung hindi ka makakatanggap ng confirmation email, ipaalam sa amin.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami