Copyright

Ang copyright ay nagbibigay ng set ng mga eksklusibong karapatan para mga gumagawa ng mga orihinal na gawa na pinoprotektahan ng batas (hal.: mga libro, musika o sining). Kadalasan kasama rito ang karapatang paramihin ang gawa, ipakita o i-perform ito sa publiko, i-distribute ito at gumawa ng mga hinangong gawa, at iba pang karapatan na maaaring iba-iba sa bawat bansa. Pangkalahatan, hindi pinoprotektahan ng copyright ang mga katunayan at ideya, pero pinoprotektahan nito ang mga orihinal na salita o larawan na nagpapahayag ng ideya.

Mahahanap mo ang higit pang impormasyon tungkol sa batas sa copyright sa website ng U.S. Copyright Office o website ng World Intellectual Property Organization.

Pagmamay-ari ng copyright

Ang mga copyright ay karaniwang pagmamay-ari ng sinumang gumagawa ng ipinahayag na gawa. Sa ilang pangyayari, ang may-ari ay maaaring ibang tao kung ang gawa ay ginawa ng isang empleyado o contractor. Maaari ring ilipat ng orihinal na may-ari ang pagmamay-ari ng copyright sa iba.

Tandaan na ang pagmamay-ari o pagkakaroon ng aktwal na gawa ay hindi nangangahulugan na ikaw ang may-ari ng copyright sa gawa na iyon. Halimbawa, kung bibili ka ng koleksyon ng mga lumang litrato, hindi ito nangangahulugan na ikaw ang may-ari ng copyright sa mga larawang iyon (bagaman maaaring magmay-ari ka ng mga ito).

Paglabag ng copyright

Kung naniniwala ka na nilalabag ang iyong mga copyright at gusto mong ipaalis ang nilalaman, bisitahin ang aming copyright page para mag-submit sa amin ng abiso para sa pag-alis ng copyright. Maaari kang mag-submit ng request sa amin sa pamamagitan ng paggamit sa web form, o magbigay ng abiso sa pamamagitan ng anumang iba pang paraan na tinukoy sa Digital Millennium Copyright Act, gaya ng ipinaliwanag.

Kapag nag-submit ka ng request, tiyaking totoo at tama ang ibinigay na impormasyon. Ang sinasadyang pag-submit ng mga abiso ng hindi tunay na paglabag ay maaaring magresulta sa pananagutan para sa mga pinsala sa ilalim ng seksyon 512(f) ng DMCA o mga katulad na batas sa iba pang bansa.

Mga request para sa pag-alis ng copyright

Ang may-ari lang ng copyright (o ang awtorisadong agent na kumikilos sa ngalan nila) ang maaaring mag-submit ng request para sa pag-alis ng copyright. Bago isumite ang request para sa pag-alis ng copyright, dapat mong isaalang-alang kung ikaw ang may-ari ng copyright ng nilalaman na iyon.

Mga request para sa pag-alis ng copyright para sa mga litrato mo

Kung kasama ka sa litrato na kinunan ng ibang tao, hindi ito nangangahulugan na ikaw ang may-ari ng copyright ng litratong iyon. Ang may-ari lang ng copyright (o ang awtorisadong agent na kumikilos sa ngalan nila) ang maaaring mag-submit ng request para sa pag-alis ng copyright. Kung mayroon kang litrato na gusto mong alisin, baka gusto mong mag-submite ng reklamo tungkol sa privacy sa pamamagitan ng pagsulat sa amin.

Mga patakaran sa pag-claim ng trademark

Ang mga copyright at trademark ay dalawang magkaibang uri ng intellectual property. Pinoprotektahan ng trademark ang mga bagay na tulad ng mga pangalan ng brand at mga logo mula sa paggamit sa isang paraan na maaaring magdulot ng pagkalito tungkol sa pinagmulan ng mga produkto o serbisyo sa negosyo. Para malaman pa ang tungkol sa aming mga patakaran sa trademark at i-report ang nilalaman na lumalabag ng iyong trademark, paki bisita ang aming trademark page.

Mga kontra abiso

Kung naniniwala ka na inalis ang isa sa iyong mga Pin bilang isang pagkakamali, may option kang magsampa ng isang kontra abiso sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na nasa aming copyright page. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga kontra abiso at mga partikular na instruksyon kung paano magsampa, paki bisita ang aming copyright page.

Paggamit ng mga larawan sa Pinterest

Maliban sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari, hindi Pinterest ang may-ari ng copyright sa mga larawan na pini-pin ng mga tao sa site. Kung saan kinakailangan, dapat humingi ka ng pahintulot na gamitin ang isang larawan mula sa may-ari ng copyright nito.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami