Mag-edit o mag-delete ng Pin

Tingnan ang mga instruksyon para sa:

Maaari mong i-edit o i-delete ang mga Pin na mayroon ka.
 

 1. Mula sa board mo, i-click sa isang Pin para buksan ang closeup ng Pin
 2. I-click ang
 3. I-edit ang paglalarawan ng Pin o i-click ang I-delete
 4. I-click ang I-save para i-save ang iyong mga pagbabago o i-click ang I-delete ang Pin para i-confirm ang pag-delete
 1. Mula sa board mo, i-tap sa Pin para buksan ang closeup ng Pin
 2. I-tap ang
 3. I-edit ang paglalarawan ng Pin o i-tap ang I-delete
 4. I-tap ang Tapos na para i-save ang iyong mga pagbabago o i-tap ang I-delete para i-confirm
 1. Mula sa board mo, i-tap sa Pin para buksan ang closeup ng Pin
 2. I-tap ang
 3. I-edit ang paglalarawan ng Pin o i-tap ang I-delete
 4. I-tap ang Tapos na para i-save ang iyong o i-tap ang I-delete para i-confirm

You can also delete more than one Pin at a time.

 1. Click your board to open it and then click Organize above your Pins
 2. Select the Pins you want to delete
 3. Click Delete at the top of the page, then click Delete to confirm
 1. Tap your board to open it and then tap Select above the Pins
 2. Select the Pins you want to delete
 3. Tap the trash icon on the bottom of the page
 4. Tap Delete to confirm
 1. Tap your board to open it and then tap Select above the Pins
 2. Select the Pins you want to delete
 3. Tap the trash icon on the bottom of the page
 4. Tap Delete to confirm
Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami