Nawawalang mga Pin o board

Kung ang lahat ng iyong Pin at board ay nawawala o mukhang iba, maaaring hindi mo sinasadyang:

Kung nawawala ang isa o mahigit pa sa iyong mga Pin o board:

Maaaring inalis namin ang nilalaman na lumalabag sa aming mga alituntunin ng komunidad. Tingnan ang iyong email inbox at hanapin ang mensahe na nagpapaliwanag kung bakit inalis ang iyong Pin o board. Para alamin pa ang tungkol sa ano ang pinapayagan o hindi pinapayagan sa Pinterest, basahin ang aming Mga Alituntunin ng komunidad.

Kung nawawala ang board ng grupo:

Maaaring hindi mo sinasadyang umalis sa board o inalis ng creator ng board. Kung nagkamali kang umalis ng board ng grupo, hilingin sa may-ari na imbitahan ka muli sa board o hilingin na sumali sa board.