Pinterest at P3P

Hinihiling ng ilang browser na sabihin ng third party na cookies ang kanilang mga kasanayan sa privacy gamit ang p3p protocol. Gayunpaman, sinuspinde ng organisasyong gumawa ng protocol World Wide Web Consortium) ang paggawa rito at karamihan ng modernong web browser ay hindi ito sinusuportahan.
 
Para sa mga browser na sinusuportahan pa rin ang p3p, naglagay kami ng link sa aming cookies na nagsasabi sa iyo kung saan mo maaaring malaman pa ang tungkol sa aming mga kasanayan sa cookies. Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa aming cookies at p3p, kontakin kami.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami