Mag-report ng pangha-harass at cyberbullying

Siniseryoso namin ang lahat ng report ng cyberbullying at pangha-harass. Kung aabot ang isang pag-uusap sa level ng pangbu-bully o pangha-harass ng isang partikular na tao, aalisin namin ito.

Hindi lahat ng hindi magandang salita ay lumalabag sa aming mga patakaran sa pangbu-bully. Ang mga taong namimintas ng mga celebrity, mga tao sa balita, relihiyon o iba pang paksa na tungkol sa kapakanan ng publiko ay karaniwang ayos lang.

May dalawang bagay kaming tinitingnan kapag inaalam kung ang isang bagay ay dapat alisin para sa pangha-harass:

  • Ang taong hina-harass ay dapat isang pribadong tao, hindi pampublikong o pinag-uusapang personalidad.
  • Dapat malinaw kung sino ang hina-harass. Nangangahulugan ito na kasama sa Pin ang pangalan, inisyal, petsa ng kapanganakan o litrato ng tao.

Kung hindi ka kumportable sa pakikipag-ugnayan sa isang tao sa Pinterest, maaari mong i-block ang mga ito.

Kung ikaw ang target ng pangha-harass o cyberbullying:

  • Itigil ang pakikipag-ugnayan sa taong nangha-harass sa iyo
  • I-block ang tao para pigilan siya mula sa pag-follow sa iyo o pakikipag-ugnayan sa iyong mga Pin
  • I-report ang nangha-harass na mga Pin o tao
  • Kung nababahala ka sa iyong kaligtasan, kontakin ang ahensiya ng nagpapatupad ng batas

Maaari mo rin kaming kontakin.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano mananatiling ligtas sa online at karagdagang tip para sa pagharap sa pangha-harass at cyberbullying, tingnan ang mga makakatulong na mapagkukunan na ito:

Connect Safely (USA) Kids Help Phone (Canada)
Project RockIt (Australia)
Cyberbullying Research Center (for adults)

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami