Mag-report ng mapoot na salita

Ang mga Pins na nang-aatake ng mga grupo batay sa kanilang lahi, etnisidad, bansang pinagmulan, relihiyon, kasarian, sekswal na oryentasyon, edad, kapansanan o medikal na kondisyon, higit sa lahat, ay hindi pinapayagan sa Pinterest.

Ang mga hindi magandang salita na naka-target sa mga pamahalaan, mga pampublikong personalidad o iba pang grupo ay hindi lumalabag sa aming mga patakaran.

Kung makakakita ka ng mapoot na salita sa Pinterest, i-report ito sa amin. Kung makakakita ka ng Pin o komento na may tunay na banta ng karahasan, ipaalam sa amin. Kung kinakailangan, kontakin mo ang iyong lokal na awtoridad.

Para sa proteksyon laban sa pang-aatake sa mga pribadong tao na walang batay sa kanilang grupo, tingnan ang aming mga patakaran sa pangha-harass.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami