Pagpapakamatay, pagpatay sa sarili, at pag-iwas sa karahasan sa tahanan

Inaalis namin ang content na nagpapakita, nagpapaliwanag o nanghihikayat ng pagpapakamatay, pananakit sa sarili, mga abnormal na gawi sa pagkain o paggamit ng droga o pag-inom ng alak. Kasama rito ang mga larawang nagpapakita ng karahasan, mga larawan ng mga instrumento o mga tool na ginagamit ng mga tao para sa pananakit sa sarili at content na pinagtatawanan o hinahamak ang mga taong pinaglalabanan ang pananakit sa sarili.

Kung ikaw o ang kakilala mo ay may pinagdadaanan, mayroon kaming mga mapagkukunan ng libre, kumpidensyal at agarang suporta sa ibaba.

International

United States at Canada

Latin America

Europe

Asia at Australia

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami