Base code

Ang base code ay ang pangunahing code para sa Pinterest tag. Kailangan itong idagdag sa bawat page ng iyong website para gumana ang anumang event code at para bumuo ng data ng audience mula sa lahat ng traffic sa site mo. 

Pwede kang gumawa ng iyong indibiduwal na base code sa Page ng mga conversion sa Ads Manager, na mayroong natatanging tag ID mo. Kailangan mo lang gumawa ng isang natatanging tag ID. Kapag nagawa na, ilagay ang iyong base code sa bawat page ng iyong website para ma-track ang mga conversion at bumuo ng mga audience sa buo mong website.

Saan ilalagay

Mahalagang ilagay ang base code para una itong i-load sa page. Karaniwan, ito ay nasa <head> na seksyon ng HTML ng iyong website, pero maaaring iba ito depende sa iyong website. Kailangang unang lumabas ang base code bago ang event code, kaya siguruhing ilagay ito para una itong lumabas bago ang event code na pinaplano mong gamitin.

Halimbawa

Nasa ibaba ang halimbawang base code, pero tandaan na dapat mong kunin ang iyong naka-personalize na base code mula sa iyong profile sa Ads Manager o sa API. Hindi inirerekomendang kopyahin at i-paste mula sa gabay na ito. Kapag nakuha mo na ang iyong base code mula sa Ads Manager magkakaroon ito ng Pinterest tag ID na nakalagay sa tamang lokasyon ng code kung saan mo makikita ang YOUR_TAG_ID code sa ibaba.

<head>
 <!-- Pinterest Pixel Base Code -->
 <script type="text/javascript">
   !function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function(){window.pintrk.queue.push(
     Array.prototype.slice.call(arguments))};var
     n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var
     t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var
     r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}("https://s.pinimg.com/ct/core.js");
   pintrk('load', 'YOUR_TAG_ID');
   pintrk('page');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=init&noscript=1" />
 </noscript>
 <!-- End Pinterest Pixel Base Code -->
</head>

First Party na Cookies

Ang Pinterest Tag ay gumagawa at nag-a-access ng cookies sa first party na konteksto sa domain ng iyong site, ginagawang mas madaling makita ang Pinterest traffic sa iyong site.

Tandaan na palagi kang may opsyon na i-delete ang first-party na cookies sa pamamagitan ng pag-update ng iyong base code para i-set sa false ang fp_cookie na parameter:

<script>
 pintrk('load', '<tag_id>', {
   'fp_cookie': false,
   'em': '<email address>',
 });
</script>

Mga susunod na hakbang

Kapag natapos mo nang idagdag ang base code pwede kang magdagdag ng event code.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami