IMG tag

Mukhang tinitingnan mo ito mula sa rehiyon na hindi pa available ang Pinterest Tag. Tingnan kung saan available ang Pinterest Tag sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Nangyayari ang <img> tag bilang backup kung sakaling i-disable ng mga tao ang JavaScript sa kanilang mga browser. Gayunpaman, kung pipiliin mo, pwede kang magsama lang ng image tag event code nang walang JavaScript. Sa ganitong kaso, dapat mong alisin ang <noscript> na mga tag dahil hindi ka gagamit ng javascript. Inirerekomenda naming isama mo ang parehong JavaScript at image tag na mga bahagi ng event code, dahil nagbibigay ito ng mas magandang pag-target ng user.

<img> tag na Base Code

Inirerekomenda naming ilagay ang base code sa bawat page ng iyong site, kahit na gumagamit ka ng <img> tag. Pahihintulutan ka nitong kumuha ng data mula sa lahat ng traffic sa iyong site. Ang <img> tag na bersyon ng base code ay bahagi ng buong code na ginawa sa Ads Manager, tingnan sa ibaba para sa halimbawa ng <img> Pinterest tag na base code.

<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=init&noscript=1" />

Siguruhing ilagay ang base code sa pagitan ng <head> at </head> na mga tag sa HTML.

Event data sa <img> tag

Mayroon kang opsyon na isama ang event data sa <img> tag. Tingnan ang halimbawa sa ibaba para sa event sa pag-check out na may event data sa <img> tag.

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&ed[currency]=USD&ed[line_items][0][product_name]=Parker+Boots&[line_items][0][product_id]='1414'&ed[line_items][0][product_price]=5.00&ed[line_items][0][product_quantity]=1&ed[line_items][1][product_name]=Parker+Sandals&ed[line_items][1][product_id]='ABC'&ed[line_items][1][product_price]=5.00&ed[line_items][1][product_quantity]=1&noscript=1"/>

Ipinapakita ng code na nasa ibaba ang hitsura ng <img> tag sa itaas kapag pinaghihiwalay namin ang mga data parameter para mas madaling basahin. Gayunpaman, mangyaring malaman na ang pagdaragdag ng whitespace sa src attribute ay sisirain ang code.

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
 src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID
 &event=checkout
 &ed[value]=10.00
 &ed[order_quantity]=2
 &ed[currency]=USD
 &ed[line_items][0][product_name]=Parker+Boots
 &ed[line_items][0][product_id]='1414'
 &ed[line_items][0][product_price]=5.00
 &ed[line_items][0][product_quantity]=1
 &ed[line_items][1][product_name]=Parker+Sandals
 &ed[line_items][1][product_id]='ABC'
 &ed[line_items][1][product_price]=5.00
 &ed[line_items][1][product_quantity]=1
 &noscript=1"/>

Mga halimbawa ng <img> tag na Kopyahin at i-paste na event code

Ang seksyong ito ay mayroong halimbawa ng bawat uri ng event sa isang kumpleto at pwedeng kopyahing format na pwede mong direktang ilagay sa iyong website. Ang bawat halimbawa ay mayroong event data na kailangan para simulan ang pag-track ng aktibidad sa iyong website.

Tandaan na kailangan mong palitan ang mga halimbawang value ng naaangkop na static value o dynamic variable para sa iyong website. Halimbawa, pinakamalamang na gugustuhin mong i-track ang value ng order sa dynamic na paraan dahil ang value ng bawat order na io-order sa iyong website ay mag-iiba batay sa bibilhin ng user. Gayunpaman, maaari kang magtalaga ng static value sa event data lead_type kung ilalagay lang ito sa isang partikular na page.

Checkout

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />

Event data: value, order_quantity, at currency.

Siguruhing ilagay ang tamang currency code para sa iyong website.

AddToCart

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=AddToCart&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />

Event data: value, order_quantity, at currency. Siguruhing ilagay ang tamang currency code para sa iyong website.

Pagevisit

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=pagevisit&noscript=1" />

Event data: wala

Signup

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=signup&noscript=1" />

Event data: wala

WatchVideo

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=watchvideo&ed[video_title]=My+Product+Video+01&noscript=1" />

Event data: video_title

Lead

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=lead&ed[lead_type]=Newsletter&noscript=1" />

Event data: lead_type

Search

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=search&ed[search_query]=horse&noscript=1" />

Event data: search_query

ViewCategory

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=viewcategory&noscript=1" />

Event data: wala

Custom

Dapat tawaging custom ang uri ng event—kung hindi, hindi mare-report sa Ads Manager ang mga conversion na tina-track ng tag.

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=custom&noscript=1" />

Event data: wala

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami