Mag-schedule ng mga Pin

Sa business account, makakapag-schedule ka ng mga Pin para i-post sa hinaharap sa Web o iOS. Magbibiyahe ka man o sinusubukang mas madalas na mag-Pin, gamitin ang feature na ito para maagang mag-schedule ng mga Pin nang hanggang dalawang linggo.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami