Mga Pin na produkto ng Subukan

Mukhang hindi available ang Subukan sa iyong lugar.

Alamin pa

Gumagamit ang Subukan ng augmented reality para payagan ang mga taong nasa Pinterest na virtual na subukan ang mga produktong makikita nila sa Pinterest app gamit ang Lens. Ang Subukanay isang feature na naka-enable sa mga Pin na produkto na maa-access sa pamamagitan ng mga mobile app.

Gamit ang Subukan para bumili ng lipstick (kaliwang bahagi), subukan ang kulay ng lipstick (gitna) at maghanap ng katulad na mga Pin ng produkto (kanang bahagi)

Kung gustong gamitin ng iyong negosyo ang Subukan para sa iyong mga produkto sa Pinterest, makipag-ugnayan sa iyong account manager sa Pinterest o gamitin ang form na ito sa ibaba para hilingin ito. Kakailanganin ng iyong negosyo ang account ng negosyo sa Pinterest sacatalog ng produkto na ia-upload sa Pinterest. Ifa-follow up ka ng isang miyembro ng Pinterest team pagkatapos mong kumpletuhin ang form kung akma ka para sa programa.

Gusto mo bang mag-sign up?
Humiling ng access sa Subukan
Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami