I-update ang iyong VAT ID

Mukhang tinitingnan ito mula sa rehiyon kung saan hindi pa available ang mga Ad. Tingnan kung saan available ang mga Ad sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Kapag gumawa ka ng ad account, hihilingin sa iyong kumpirmahin na ang status ng iyong buwis ay “negosyo”. Ang ibig sabihin ng status na negosyo ay gusto mong makakita ng kinita mula sa iyong pag-a-advertise, tulad ng nadagdagang kita, benta o mga pag-sign up. Ang mga affiliate, nag-iisang may-ari ng negosyo, mga self-employed na merchant, partnership, at iba pa ay kwalipikado lahat bilang mga negosyo. Magagamit lang ang mga ad para sa mga layuning pangnegosyo.

Numero ng pagpaparehistro ng VAT

Karamihan sa mga negosyo ay kinakailangang magparehistro para sa Value Added Tax (VAT) o Goods and Services Tax (GST). Kapag nakarehistro na, ikaw ay makakatanggap ng VAT o GST number at sa ilalim nito puwede kang mangolekta at mag-remit ng buwis sa may kaugnayang awtoridad ng buwis. Ang numerong ito ay alphanumeric identifier na natatangi sa tao o entity na nagnenegosyo. Ang numero ng VAT o GST ay ginagamit para matukoy ang status sa buwis ng isang customer at para matukoy din ang lugar para patawan ng buwis.

Ang impormasyong ibinigay ng Pinterest sa Help Center ay hindi dapat ituring bilang kapalit ng pagkuha ng payo sa buwis. Ang Pinterest ay hindi maaaring magbigay ng payo tungkol sa VAT. Kung mayroon kang tanong tungkol sa pagpaparehistro ng VAT o GST, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong tagapayo sa buwis o sa naaangkop na awtoridad sa buwis.

Mga singil sa VAT

Sisingilin ka man ng VAT o GST sa iyong pagbili sa Pinterest ad, ay magiging depende sa iyong bansang tinitirhan.

Kung itinatag ang iyong negosyo sa Ireland, magdaragdag kami ng VAT sa naaangkop na Irish rate sa mga halaga ng iyong pagbili ng mga ad. Kaya, ang pagbebenta ay ituturing na nangyari sa Ireland para sa mga layunin ng VAT.

Kung ang iyong negosyo ay VAT 13b/56b exempt, pakilagyan ng check ang kahon sa seksyong “Impormasyon ng buwis” at ibigay ang iyong exemption number. Hindi ka sisingilin ng VAT.

Kung itinatag ang iyong negosyo sa ibang EU Member State (wala sa Ireland), hindi sisingilin ng Irish VAT ang iyong pagbili ng mga ad dahil ang pagbebenta ay itinuturing na nangyari sa labas ng Ireland para sa mga layunin ng VAT. Gayunpaman, hihilingin sa iyong ibigay ang iyong VAT ID at na pananagutan mo ang VAT sa pagbibigay ng aming serbisyo sa singil na naaangkop sa iyong estado na miyembro ng EU (alinsunod sa Artikulo 44 at 196 ng Direktiba ng Konseho).

Kung ang iyong negosyo ay itinatag sa labas ng EU, hindi sisingil ng Irish VAT sa iyong pagbili ng mga ad dahil ang pagbebenta ay itinuturing na mangyayari sa labas ng Ireland para sa mga layunin ng VAT. Gayunpaman, kakailanganin mong ibigay ang iyong VAT o GST ID, at maaaring kailanganin mong managot para sa VAT sa pagbibigay ng aming serbisyo sa singil na naaangkop sa iyong bansa. Mangyaring magtanong sa iyong lokal na awtoridad sa buwis.

Hindi kinakailangang magparehistro ang mga negosyante para sa VAT

Puwede ka pa rin mag-set up ng ad account sa Pinterest kahit walang VAT o GST kung:

  • Hindi mo kailangang magparehistro para sa VAT o GST.
  • Pinili mong hindi magparehistro ng VAT o GST.
  • Matatagpuan sa labas ng Switzerland ang iyong negosyo. Kung matatagpuan sa Switzerland ang iyong negosyo, hindi ka makakagawa ng ad account sa Pinterest nang walang VAT ID.

Para mag-set up ng ad account nang walang VAT o GST, lagyan ng check ang kahon sa seksyong “Impormasyon ng buwis” at iwanang blangko ang field ng Tax ID. Kakailanganin mong magbigay ng address ng negosyo at kumpirmahin na ang iyong account ay para sa negosyo.

Upang malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa kung sino ang obligadong magparehistro para sa VAT o GST o sino ang maaaring pumili upang magparehistro at ang mga pamamaraan para sa pagpaparehistro, mangyaring makipag-ugnay sa iyong lokal na awtoridad sa buwis.

I-update ang iyong VAT ID

Maaari mong i-update ang iyong VAT ID sa mga setting ng iyong negosyo.

  1. Mag-log in sa iyong Account ng negosyo sa Pinterest
  2. Sa itaas ng Pinterest, i-click ang Mga Ad 
  3. Piliin ang Pagsingil
  4. Pumunta sa Mga Setting ng Pagbabayad at ilagay ang iyong VAT number sa seksyong Impormasyon ng buwis 

Ang karaniwang pagkakamali ay ang paglalagay ng numero sa buwis sa halip na ilagay ang numero sa pagpaparehistro ng VAT. Ang mga numero sa pagpaparehistro ng EU VAT ay nagsisimula sa ID na partikular sa bansa, kasunod ng maximum na 12 character (mga numero o letra). Bisitahin ang website ng European Commission kung nais mong kumpirmahin ang numero ng pagpaparehistro ng VAT ng EU.

Ang mga negosyong Australian ay dapat ipasok ang kanilang ABN (Australian Business Number), isang natatanging 11 digit na identifier.

Ang mga negosyo ng New Zealand ay dapat ipasok ang kanilang NZBN (Numero ng Negosyo ng New Zealand), isang natatanging 13 digit na tagatukoy.

Mga VAT o GST invoice

Kapag matagumpay nang nasingil ang iyong credit card, mag-eemail ang Pinterest ng invoice sa email address para sa pagsingil na nauugnay sa iyong account, karaniwan ay 48 oras mula sa transaksyon. Ang aming mga invoice ay mga valid na VAT invoice para sa mga layunin ng buwis.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami