Thêm trang web của bạn

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể thêm trang web của mình để cho mọi người biết nơi họ có thể tìm thêm nội dung của bạn.

 1. Nhấp vào ở trên cùng của Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấp vào Xác minh quyền sở hữu ở bên trái của màn hình
 4. Nhập trang web của bạn trong mục "Xác minh quyền sở hữu trang web của bạn" và nhấp vào Xác minh quyền sở hữu
 5. Nhấp vào Xong
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào ở góc trên bên phải để mở menu
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ
 3. Nhấn vào phần "Trang web" để nhập trang web của bạn
 4. Nhấn vào Thực hiện để lưu thay đổi
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào ở góc trên bên phải để mở menu
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ
 3. Nhấn vào phần "Trang web" để nhập trang web của bạn
 4. Nhấn vào Xong

Để xem công cụ phân tích của trang web, hãy thêm một biểu tượng nổi bật vào Ghim của bạn và nhận quyền truy cập sớm vào các công cụ, bạn cần xác minh quyền sở hữu trang web bằng cách chỉnh sửa HTML của trang web.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ