Lưu trữ hoặc xóa bảng

Nếu bạn đã xong việc với một bảng nhưng nghĩ là bạn có thể muốn xem lại bảng vào lúc nào đó, hãy lưu trữ bảng. Nếu bạn chắc không bao giờ muốn nhìn thấy một bảng nữa, thì bạn có thể xóa bảng.

Lưu trữ bảng

Khi bạn lưu trữ một bảng, bạn có thể tìm lại bảng trên hồ sơ của mình trong phần Bảng đã lưu trữ, bên dưới các bảng bí mật của bạn. Phần này sẽ không hiển thị trong hồ sơ công khai của bạn và bạn không thể lưu Ghim vào đó. Bạn có thể hủy lưu trữ một bảng bất kỳ lúc nào.

Xóa bảng

Chúng tôi không thể khôi phục lại Ghim hoặc bảng đã xóa—hãy cẩn thận khi xóa. Khi bạn xóa bảng, tất cả Ghim trên bảng cũng bị xóa. 

Để tìm hiểu cách chỉnh sửa bảng, hãy đọc bài viết này.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ