Bot trên mạng của bạn

Bot là một chương trình máy tính được tạo để tự động dò tìm, thu thập dữ liệu hoặc tấn công Pinterest.

Nếu bạn thấy thông báo "Chúng tôi đã phát hiện bot!" khi dùng Pinterest, thì nghĩa là chúng tôi đã phát hiện được một bot tự động trên mạng của bạn và chặn tài khoản của bạn.

Chúng tôi chặn bot vì chúng có thể làm chậm Pinterest cho những người khác và thậm chí có thể gây hại. Bạn có thể tìm hiểu thêm trong Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi.

Nếu bạn đang không chạy bot, thì bạn có thể chia sẻ mạng với một người chạy bot. Điều này là phổ biến với các mạng ảo của công ty, dịch vụ proxy và ứng dụng web được lưu trữ như Amazon EC2 và Google App Engine.

Nếu chúng tôi phát hiện bot, chúng tôi sẽ không bỏ cấm tài khoản cho đến khi bạn giải quyết vấn đề. Hãy thử đăng nhập vào Pinterest từ một kết nối Internet khác.