Xác nhận quyền sở hữu tài khoản Instagram, Etsy hoặc YouTube

Xác nhận quyền sở hữu tài khoản Instagram, Etsy hoặc YouTube của bạn để chia sẻ nội dung trực tiếp từ các tài khoản này lên Pinterest. Bạn sẽ tự động được ghi nhận là tác giả của mọi nội dung bạn chia sẻ để giúp mọi người tìm thấy nhiều nội dung của bạn hơn.

Nếu có Tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest, bạn sẽ có thể xem số liệu phân tích cho tất cả các Ghim đã lưu từ các tài khoản được xác nhận của bạn .

Xác nhận quyền sở hữu tài khoản của bạn

Để xác nhận quyền sở hữu tài khoản YouTube, Pinterest sẽ yêu cầu quyền truy cập ID kênh và xác định các video nhưng sẽ không chỉnh sửa nội dung video của bạn. 

Để xác nhận quyền sở hữu tài khoản Instagram, Pinterest sẽ nhắc bạn đăng nhập vào tài khoản Instagram của mình. Nếu bạn muốn được ghi nhận là tác giả của Ghim từ tài khoản Instagram của mình, bạn cần đặt tài khoản ở chế độ công khai. Bạn chỉ có thể xác nhận quyền sở hữu một tài khoản Instagram tại một thời điểm. Nếu muốn xác nhận quyền sở hữu một tài khoản Instagram khác, bạn sẽ cần phải hủy xác nhận tài khoản hiện có trước khi có thể thêm tài khoản mới.

Khi bạn đã xác nhận quyền sở hữu tài khoản thành công, bạn sẽ được ghi nhận là tác giả của các Ghim tồn tại trên tài khoản của bạn trước khi xác nhận quyền sở hữu trong vòng vài ngày. Tất cả các Ghim trong tương lai được tạo từ các tài khoản được xác nhận của bạn sẽ tự động được ghi nhận là của bạn.

Hủy xác nhận quyền sở hữu tài khoản

Khi bạn hủy xác nhận quyền sở hữu tài khoản, tài khoản đó sẽ không còn hiển thị là được liên kết trong cài đặt của bạn và mọi người trên Pinterest sẽ không thể xem nội dung được ghi nhận là của bạn từ tài khoản đó nữa. 

Để xóa vĩnh viễn thông tin tài khoản của bạn đối với tài khoản YouTube, hãy làm theo các bước dưới đây để hủy xác nhận quyền sở hữu tài khoản thông qua Pinterest và sau đó thu hồi quyền truy cập của Pinterest thông qua cài đặt Google của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ