Xác nhận quyền sở hữu tài khoản Instagram, Etsy hoặc YouTube

Xác minh quyền sở hữu tài khoản Instagram, Etsy hoặc YouTube để cho mọi người biết nơi họ có thể xem thêm nội dung từ bạn. Nếu bạn có tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest, việc xác minh quyền sở hữu tài khoản sẽ cho bạn quyền truy cập vào các phân tích về tất cả các Ghim được lưu từ tài khoản bạn đã xác minh quyền sở hữu. Tìm hiểu thêm về số liệu phân tích cho tài khoản đã xác minh quyền sở hữu.

Nếu bạn đang xác nhận một tài khoản YouTube, Pinterest có thể yêu cầu quyền quản lý tài khoản. Quyền này là cần thiết để Pinterest có thể truy cập vào ID kênh và xác định video của bạn, nhưng Pinterest sẽ không chỉnh sửa nội dung video của bạn dưới bất kỳ hình thức nào.

Xác nhận quyền sở hữu tài khoản của bạn

 1. Nhấp vào ở trên cùng của Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửacài đặt
 3. Nhấp vào Xác minh quyền sở hữu ở bên trái của màn hình
 4. Nhấp vào Xác nhận quyền sở hữu bên cạnh tài khoản bạn muốn liên kết
 5. Xác nhận rằng bạn muốn liên kết tài khoản trong cửa sổ xác thực bật lên

Khi cửa sổ bật lên đóng lại và bạn quay lại trang cài đặt, nút Xác nhận sẽ chuyển sang nút Hủy xác nhận màu xám.

 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào
 2. Nhấn Cài đặt tài khoản
 3. Nhấn vào Tài khoản đã xác minh quyền sở hữu
 4. Chuyển đổi nút bật/tắt bên cạnh tài khoản bạn muốn liên kết
 5. Xác nhận rằng bạn muốn liên kết tài khoản trong cửa sổ xác thực bật lên

Khi cửa sổ bật lên đóng lại và bạn quay lại trang cài đặt, nút chuyển bên cạnh tài khoản bạn đã xác nhận quyền sở hữu sẽ có màu đỏ và đặt ở vị trí Bật.

 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào
 2. Nhấn Cài đặt tài khoản
 3. Nhấn vào Tài khoản đã xác minh quyền sở hữu
 4. Chuyển nút bên cạnh tài khoản bạn muốn liên kết sang vị trí Bật
 5. Xác nhận rằng bạn muốn liên kết tài khoản trong cửa sổ xác thực bật lên

Khi cửa sổ pop-up đóng lại và bạn quay lại trang cài đặt, nút chuyển bên cạnh tài khoản bạn đã xác minh sẽ ở vị trí Bật.

Nếu có Ghim khớp với tài khoản Instagram, YouTube hoặc Etsy mà bạn đã xác nhận quyền sở hữu, thì những Ghim này sẽ được ghi nhận cho bạn sau vài ngày. Tất cả Ghim tạo ra từ các tài khoản này trong tương lai sẽ được ghi nhận cho bạn. Lưu ý rằng tài khoản Instagram của bạn phải công khai để chúng tôi có thể ghi nhận các Ghim từ tài khoản đó cho bạn.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin tài khoản bạn đã xác nhận quyền sở hữu để giúp phân phối nội dung của bạn và cung cấp cho bạn các tính năng và nội dung bổ sung của Pinterest .

Hủy xác nhận quyền sở hữu tài khoản

 1. Nhấp vào ở phía trên cùng Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấp vào Xác minh quyền sở hữu ở bên trái của màn hình
 4. Nhấp vào Hủy xác nhận quyền sở hữu bên cạnh tài khoản bạn muốn hủy liên kết
 5. Nhấp vào Hủy xác minh quyền sở hữu  trong cửa sổ pop-up để xác nhận
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào
 2. Nhấn Cài đặt tài khoản
 3. Nhấn vào Tài khoản được xác nhận
 4. Chuyển nút bên cạnh tài khoản bạn muốn hủy liên kết sang vị trí Tắt
 5. Nhấp vào Tiếp tục trong cửa sổ xác thực xuất hiện
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào
 2. Nhấn Cài đặt tài khoản
 3. Nhấn vào Tài khoản đã xác minh quyền sở hữu
 4. Chuyển nút bên cạnh tài khoản bạn muốn hủy liên kết sang vị trí Tắt
 5. Nhấn vào Ngắt kết nối tài khoản để xác nhận

Tài khoản của bạn sẽ không còn hiển thị là đã liên kết trong cài đặt.

Lưu ý: Bạn có thể thu hồi quyền truy cập của Pinterest vào tài khoản YouTube của bạn thông qua cài đặt Google, nhưng thông tin tài khoản sẽ không biến mất ngay lập tức khỏi Pinterest trừ khi bạn cũng thay đổi cài đặt Pinterest.
 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ