Xóa lịch sử tìm kiếm gần đây

Xem hướng dẫn cho:

Xóa mục bạn đã tìm kiếm gần đây khỏi lịch sử tìm kiếm của bạn.

  1. Nhấp vào thanh tìm kiếm ở đầu Pinterest
  2. Nhấp vào bên cạnh "Tìm kiếm gần đây"
  1. Nhấn vào ở phía dưới màn hình  
  2. Nhấn vào thanh tìm kiếm
  3. Nhấn vào bên cạnh mục tìm kiếm gần đây của bạn
  1. Nhấn vào ở phía dưới màn hình  
  2. Nhấn vào thanh tìm kiếm
  3. Nhấn vào bên cạnh mục tìm kiếm gần đây của bạn
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ