Xóa lịch sử tìm kiếm gần đây

Xem hướng dẫn cho:

Xóa mục bạn đã tìm kiếm gần đây khỏi lịch sử tìm kiếm của bạn.

  1. Nhấp vào thanh tìm kiếm ở đầu Pinterest
  2. Nhấp vào   bên cạnh "Tìm kiếm gần đây"
  1. Nhấn vào thanh tìm kiếm
  2. Nhấn   bên cạnh "Tìm kiếm gần đây"
  1. Nhấn vào  
  2. Nhấn vào thanh tìm kiếm
  3. Nhấn   bên cạnh "Tìm kiếm gần đây"
  4. Nhấn vào XÓA
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ