Nhận xét về một Ghim

Nếu bạn có điều gì đó thú vị để nói về một Ghim, hãy để lại nhận xét hoặc đề cập đến ai đó để chia sẻ Ghim với họ. Bạn chỉ có thể thêm liên kết đến Pinterest trong nhận xét của mình. Nhận xét có thể dài tối đa 500 ký tự.

Lưu ý: Chức năng nhận xét có thể bị tắt trên một số Ghim.

Thêm nhận xét

Bạn có thể thêm một nhận xét về Ghim.

Chỉnh sửa nhận xét của bạn

Bạn có thể chỉnh sửa nhận xét mà bạn đăng.

Xóa nhận xét

Bạn có thể xóa nhận xét mà bạn đăng.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ