Xác nhận email của bạn

Khi bạn đăng ký Pinterest, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để xác nhận địa chỉ email của bạn. Trước khi có thể bật xác thực 2 yếu tố, bạn cần xác nhận địa chỉ email của mình.

Xác nhận địa chỉ email của bạn

  1. Kiểm tra hộp thư đến của địa chỉ email liên kết với tài khoản Pinterest của bạn
  2. Tìm kiếm thư có dòng chủ đề "Vui lòng xác nhận email của bạn"
  3. Mở email và nhấp vào Xác nhận email của bạn

Gửi lại email xác nhận hoặc thay đổi địa chỉ email của bạn:

  1. Truy cập vào bảng tin nhà của bạn và bạn sẽ thấy lời nhắc có nội dung là "Suỵt. Đừng quên xác nhận email của bạn"
  2. Từ email này, hãy chọn Gửi lại email hoặc Thay đổi địa chỉ
  3. Nếu bạn chọn Gửi lại email và vẫn chưa nhận được email trong vòng 24 giờ, thì bạn nên thay đổi địa chỉ email trên tài khoản của bạn

Nếu bạn gặp sự cố khi xác nhận email, hãy thử đăng nhập trực tiếp vào dịch vụ email của bạn trên một trình duyệt thay vì sử dụng một chương trình email riêng biệt.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ