Kết nối đến các ứng dụng khác với Pinterest

Trong một số ứng dụng, bạn sẽ thấy tùy chọn kết nối đến tài khoản Pinterest. Bằng cách kết nối tài khoản Pinterest của bạn đến ứng dụng đó, bạn có thể dễ dàng lưu và làm được nhiều việc hơn với Pinterest.

Để xem bạn đã kết nối với ứng dụng nào, hãy đăng nhập vào Pinterest trên máy tính và chuyển tới phần Ứng dụng trong cài đặt. Ở đây bạn sẽ thấy những thông tin nào các ứng dụng có quyền truy cập và thời gian chấp thuận. Nếu bạn không còn muốn sử dụng Pinterest để kết nối với các ứng dụng này, hãy nhấp vào Thu hồi quyền truy cập.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ