Tạo bảng

Bảng là nơi bạn lưu các Ghim của mình. Bạn có thể tạo bảng mới từ hồ sơ hoặc khi lưu Ghim.

Tạo bảng từ hồ sơ

Tạo bảng khi bạn lưu Ghim

Nếu bạn muốn tạo bảng trong tài khoản doanh nghiệp của mình trên Pinterest, hãy tìm hiểu cách tạo bảng.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ