Đừng theo dõi

Đừng theo dõi (hoặc tiếng Anh là Do Not Track hay DNT) là một tùy chọn bảo mật bạn có thể đặt trong hầu hết mọi trình duyệt.

Chúng tôi hỗ trợ tính năng đừng theo dõi vì chúng tôi nghĩ rằng điều thực sự quan trọng là bạn có một cách đơn giản để kiểm soát việc sử dụng thông tin của mình. Đó là lý do tại sao ngoài việc cung cấp cho bạn một số tùy chọn về cách sử dụng dữ liệu của bạn Pinterest, chúng tôi tôn trọng DTD như là tín hiệu thể hiện cách bạn muốn chúng tôi sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập bên ngoài Pinterest. 
 
Để biết thông tin chi tiết, bao gồm cách bật đừng theo dõi, hãy truy cập allaboutdnt.com.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ