Chỉnh sửa cài đặt thông báo

Pinterest gửi ba loại thông báo: thông báo trên Pinterest, bằng email hoặc bằng thông báo đẩy. Bạn có thể thay đổi cài đặt thông báo để điều chỉnh tần suất bạn được thông báo về những gì đang xảy ra trên Pinterest. 

Chỉnh sửa cài đặt thông báo

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ