Sửa hoặc xóa nhận xét

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ nhận xét nào mà bạn đăng.
 

 1. Từ Ghim, hãy nhấp vào Nhận xét
 2. Nhấp vàobên cạnh nhận xét bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa
 3. Để chỉnh sửa nhận xét, hãy nhấp vào Chỉnh sửa, cập nhật nhận xét, sau đó nhấn Enter để lưu thay đổi
 4. Để xóa nhận xét, hãy nhấp vào Xóa
 1. Từ Ghim, hãy nhấn vào Nhận xét
 2. Nhấn và giữ nhận xét bạn muốn xóa
 3. Nhấn vào Xóa
 1. Từ Ghim, hãy nhấn vào Nhận xét
 2. Nhấn vào bên cạnh nhận xét bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa
 3. Để chỉnh sửa nhận xét, nhấn vào Chỉnh sửa, cập nhật nhận xét, sau đó nhấn vào Xong
 4. Để xóa nhận xét, nhấn vào Xóa sau đó xác nhận bằng cách nhấn vào Xóa một lần nữa
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ