Sửa hoặc xóa một Ghim

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể chỉnh sửa bảng và phần của Ghim đã lưu. Bạn có thể chỉnh sửa mô tả hoặc trang web của Ghim nếu đã tạo Ghim.

Bạn cũng có thể xóa Ghim mình đã lưu. Chỉ xóa Ghim nếu bạn chắc là không cần Ghim đó nữa. Chúng tôi không thể khôi phục lại Ghim đã xóa.

 1. Từ bảng của bạn, hãy nhấp vào một Ghim để mở chế độ xem Ghim cận cảnh
 2. Nhấp vào
 3. Bạn có thể:
  • Chỉnh sửa bảng, phần hoặc tiêu đề của Ghim rồi nhấn vào Xong để lưu thay đổi
  • Nhấp vào Xóa rồi vào Xóa Ghim để xóa Ghim
 1. Từ bảng của bạn, hãy nhấp vào một Ghim để mở chế độ xem Ghim cận cảnh
 2. Nhấn vào
 3. Bạn có thể:
  • Chỉnh sửa bảng, phần hoặc tiêu đề của Ghim rồi nhấn vào Đã xong để lưu thay đổi
  • Nhấn vào Xóa rồi Xóa để xóa Ghim
 1. Từ bảng của bạn, hãy nhấp vào một Ghim để mở chế độ xem Ghim cận cảnh
 2. Nhấn vào
 3. Bạn có thể:
  • Chỉnh sửa bảng, phần hoặc tiêu đề của Ghim rồi nhấn vào Xong để lưu thay đổi
  • Nhấn vào Xóa rồi Xóa để xóa Ghim
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ