Sửa hoặc xóa một Ghim

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa Ghim. Các loại Ghim khác nhau có giới hạn chỉnh sửa khác nhau.

Bạn có thể xem giới hạn chỉnh sửa cho các Ghim mình đã tạo hoặc đã lưu bằng nút trình duyệt bên dưới.

Bạn cũng có thể xóa bất kỳ Ghim nào mình đã lưu. Chỉ xóa Ghim nếu bạn chắc là không cần Ghim đó nữa. Chúng tôi không thể khôi phục lại Ghim đã xóa.

Chỉnh sửa hoặc xóa Ghim bạn đã tạo

Nếu đã tạo Ghim, thì bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ phần nào của Ghim, như bảng, phần bảng, tiêu đề, mô tả hoặc trang web.

Chỉnh sửa hoặc xóa Ghim đã lưu thông qua nút trình duyệt

Nếu đã lưu Ghim thông qua nút trình duyệt, thì bạn có thể chỉnh sửa bảng và phần bảng của Ghim đã lưu.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ