Sửa hoặc xóa một Ghim

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa Ghim bạn lưu.
 

 1. Từ bảng của bạn, hãy nhấp vào một Ghim để mở chế độ xem Ghim cận cảnh
 2. Nhấp vào  
 3. Chỉnh sửa mô tả Ghim hoặc nhấp vào Xóa
 4. Nhấp vào Lưu để lưu thay đổi hoặc nhấp vào Xóa Ghim để xác nhận xóa
 1. Từ bảng của bạn, hãy nhấn vào một Ghim để mở chế độ xem Ghim cận cảnh
 2. Nhấn vào  
 3. Chỉnh sửa mô tả Ghim hoặc nhấn vào Xóa
 4. Nhấn vào Xong để lưu thay đổi hoặc nhấn vào Xóa để xác nhận
 1. Từ bảng của bạn, hãy nhấn vào một Ghim để mở chế độ xem Ghim cận cảnh
 2. Nhấn vào  
 3. Nhấn vào mô tả Ghim để chỉnh sửa hoặc nhấn vào Xóa
 4. Nhấn vào Xong để lưu thay đổi hoặc nhấn vào Xóa để xác nhận

Chúng tôi không thể khôi phục lại Ghim đã xóa. Chỉ xóa Ghim nếu bạn chắc là không cần nó nữa.

Các bài viết khác
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ