Chỉnh sửa hồ sơ của bạn

Xem hướng dẫn cho:

Hồ sơ cho phép bạn chia sẻ chi tiết hơn về bản thân với những người khác trên Pinterest.

Chỉnh sửa tên bạn

Tên của bạn sẽ hiển thị ở trên cùng của hồ sơ và trên bảng tin nhà của bạn bè khi bạn lưu Ghim. Bạn cần phải cung cấp tên, nhưng có thể không cần cung cấp họ, nếu cách đó hợp với phong cách của bạn hơn.

 1. Nhấp vào   ở phía trên cùng Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Cuộn xuống phần "Hồ sơ"
 4. Nhập tên mới vào phần "Tên"
 5. Nhấp vào Lưu cài đặt
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào  
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ, sau đó nhấn vào phần "Tên"
 3. Cập nhật tên và nhấn vào Xong
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào   ở góc trên bên phải
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ
 3. Nhập tên mới vào phần "Tên"

Thay đổi của bạn sẽ lưu tự động.

Chỉnh sửa ảnh đại diện

Hình ảnh đại diện cho những người khác trên Pinterest biết bạn là ai.

 1. Nhấp vào   ở trên cùng của Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Cuộn xuống phần "Hồ sơ"
 4. Nhấp vào Thay đổi ảnh, sau đó nhấp vào Chọn ảnh
 5. Chọn ảnh từ máy tính
 6. Nhấp vào Mở
 7. Nhấp vào Lưu cài đặt
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào   sau đó nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ
 2. Nhấn vào   ở góc ảnh đại diện của bạn
 3. Nhấn vào Cập nhật ảnh đại diện
 4. Chọn Chụp ảnh mới hoặc Từ thư viện trên thiết bị của bạn
 5. Chọn ảnh
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào   ở góc trên bên phải
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ
 3. Nhấn vào ảnh đại diện của bạn
 4. Chọn Chụp ảnh hoặc Chọn từ thư viện ảnh
 5. Chụm ngón tay để cắt ảnh, sau đó nhấn vào Chọn

Sửa tên người dùng

Tên người dùng Pinterest được dùng để tạo địa chỉ web cho hồ sơ của bạn. Ví dụ: Pinterest có tên người dùng 'Pinterest' và bạn có thể tìm tên này tại pinterest.com/Pinterest. Tên người dùng của bạn có thể có từ 3-30 ký tự, và không được có dấu cách, biểu tượng hoặc dấu chấm câu.

 1. Nhấp vào   ở trên cùng của Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấp vào hoặc cuộn xuống phần "Hồ sơ"
 4. Chỉnh sửa tên người dùng trong "Tên người dùng"
 5. Nhấp vào Lưu cài đặt

Nếu bạn thấy thông báo "Rất tiếc! Tên người dùng đã được sử dụng", hãy thử thêm số vào đó.

 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào  
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ
 3. Nhấn vào "Tên người dùng"
 4. Cập nhật tên người dùng và nhấn vào Đi

Tên người dùng của bạn sẽ lưu tự động nếu chưa ai sử dụng. Nếu tên người dùng của bạn đã được sử dụng, hãy thử thêm số vào đó.

 1. Nhấp vào   ở trên cùng của Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấp vào hoặc cuộn xuống phần "Hồ sơ"
 4. Chỉnh sửa tên người dùng trong "Tên người dùng"
 5. Nhấp vào Lưu cài đặt

Nếu bạn thấy thông báo "Rất tiếc! Tên người dùng đã được sử dụng", hãy thử thêm số vào đó.

Chỉnh sửa tiểu sử của bạn

Cho những người khác trên Pinterest biết sơ qua bạn là ai và bạn thích gì

 1. Nhấp vào   ở trên cùng của Pinterest
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Cuộn xuống phần "Hồ sơ"
 4. Cập nhật tiểu sử tóm tắt của bạn (160 ký tự trở xuống!) trong phần "Giới thiệu về bạn"
 5. Nhấp vào Lưu cài đặt
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào  
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ
 3. Nhấn vào "Giới thiệu về bạn"
 4. Cập nhật tiểu sử tóm tắt của bạn (160 ký tự trở xuống!) và nhấn vào Đi
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào   ở góc trên bên phải
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ
 3. Nhấn vào "Giới thiệu về bạn" và nhập tiểu sử ngắn của bạn (160 ký tự trở xuống!)

Thay đổi của bạn sẽ lưu tự động.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ