Chỉnh sửa hồ sơ của bạn

Xem hướng dẫn cho:

Hồ sơ cho phép bạn chia sẻ chi tiết hơn về bản thân với những người khác trên Pinterest.

Chỉnh sửa ảnh

Hình ảnh đại diện cho những người khác trên Pinterest biết bạn là ai.

 1. Nhấp vào ở trên cùng của Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấp vào Thay đổi bên cạnh ảnh hồ sơ của bạn
 4. Nhấp vào Chọn ảnh để chọn ảnh từ máy tính
 5. Chọn ảnh bạn muốn sử dụng, sau đó nhấp vào Mở
 6. Nhấp vào Xong
 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc dưới bên phải của ứng dụng Pinterest để mở hồ sơ
 2. Từ hồ sơ, hãy nhấn vào ở góc trên bên trái
 3. Nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ
 4. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn
 5. Nhấn vào Cập nhật ảnh đại diện
 6. Chọn Chụp ảnh mới hoặc Từ thư viện trên thiết bị của bạn
 7. Chọn ảnh
 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc dưới cùng bên phải của ứng dụng Pinterest
 2. Nhấn vào
 3. Nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ
 4. Nhấn vào ảnh đại diện của bạn
 5. Chọn Chụp ảnh hoặc Chọn từ thư viện ảnh
 6. Chụm ngón tay để cắt ảnh, sau đó nhấn vào Chọn
 7. Nhấn vào Xong

Chỉnh sửa tên bạn

Tên của bạn sẽ hiển thị ở trên cùng của hồ sơ và trên bảng tin nhà của bạn bè khi bạn lưu Ghim. Bạn cần phải cung cấp tên, nhưng có thể không cần cung cấp họ, nếu cách đó hợp với phong cách của bạn hơn.

 1. Nhấp vào ở trên cùng của Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhập tên mới vào phần "Tên"
 4. Nhấp vào Xong
 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc dưới bên phải của ứng dụng Pinterest
 2. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào
 3. Nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ
 4. Nhấn vào phần "Tên" và cập nhật tên của bạn
 5. Nhấn  vào bàn phím điện thoại
 1. Nhấn vào hồ sơ của bạn ở góc dưới bên phải của ứng dụng Pinterest
 2. Nhấn vào
 3. Nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ
 4. Nhập tên mới của bạn vào trường "Tên hiển thị"
 5. Nhấn vào Xong

Chỉnh sửa tên người dùng

Tên người dùng Pinterest được dùng để tạo địa chỉ web cho hồ sơ của bạn. Ví dụ: Pinterest có tên người dùng 'Pinterest' và bạn có thể tìm tên này tại pinterest.com/Pinterest. Tên người dùng của bạn có thể có từ 3-30 ký tự, và không được có dấu cách, biểu tượng hoặc dấu chấm câu.

 1. Nhấp vào ở trên cùng của Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Chỉnh sửa tên người dùng trong trường "Tên người dùng"
 4. Nhấp vào Xong

Mẹo: Nếu bạn thấy thông báo "Rất tiếc! Tên người dùng đã được sử dụng", hãy thử thêm số vào đó.

 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc dưới bên phải của ứng dụng Pinterest
 2. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào
 3. Nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ
 4. Chỉnh sửa tên người dùng trong trường "Tên người dùng"
 5. Nhấn  vào bàn phím điện thoại

Mẹo: Nếu bạn thấy thông báo "Rất tiếc! Tên người dùng đã được sử dụng", hãy thử thêm số vào đó.

 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc dưới bên phải để mở hồ sơ
 2. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào
 3. Nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ
 4. Chỉnh sửa tên người dùng của bạn trong trường "Tên người dùng"
 5. Nhấn vào Xong

Mẹo: Nếu bạn thấy thông báo "Rất tiếc! Tên người dùng đã được sử dụng", hãy thử thêm số vào đó.

Chỉnh sửa tiểu sử của bạn

Cho những người khác trên Pinterest biết sơ qua bạn là ai và bạn thích gì

 1. Nhấp vào ở trên cùng của Pinterest
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Chỉnh sửa tiểu sử tóm tắt của bạn (160 ký tự trở xuống!) trong phần "Giới thiệu hồ sơ"
 4. Nhấp vào Xong
 1. Nhấn vào Đã lưu ở góc dưới bên phải của ứng dụng Pinterest
 2. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào
 3. Nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ
 4. Nhập phần giới thiệu ngắn về bạn vào trường "Giới thiệu về bạn" (nhập không quá 160 ký tự)
 5. Nhấn  vào bàn phím điện thoại
 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc dưới bên phải trong ứng dụng Pinterest
 2. Nhấn vào
 3. Nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ
 4. Nhập phần giới thiệu ngắn về bạn vào trường "Giới thiệu về bạn" (nhập không quá 160 ký tự!)
 5. Nhấn vào Xong

Chỉnh sửa vị trí

Vị trí của bạn cho người khác biết bạn đến từ đâu, tuy nhiên bạn không bắt buộc phải điền thông tin này.

 1. Nhấp vào phía trên cùng của Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Chỉnh sửa vị trí của bạn trong phần "Vị trí"
 4. Nhấp vào Xong
 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc dưới bên phải trong ứng dụng Pinterest
 2. Nhấn vào
 3. Nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ
 4. Nhập vị trí của bạn vào trường "Vị trí"
 5. Nhấn  vào bàn phím điện thoại
 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc dưới bên phải trong ứng dụng Pinterest
 2. Nhấn vào
 3. Nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ
 4. Nhập vị trí của bạn vào trường "Vị trí"
 5. Nhấn vào Xong

Bạn có thể chia sẻ thành phố bạn sống với người khác trên Pinterest, nhưng hãy nhớ rằng tốt nhất là giữ bí mật các thông tin như địa chỉ của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ