Email đã cũ hoặc không thể truy cập

Nếu địa chỉ email kết nối với tài khoản Pinterest của bạn đã cũ hoặc không thể truy cập, thì bạn có vài giải pháp.

Đăng nhập bằng mật khẩu cũ

Đăng nhập bằng cách sử dụng địa chỉ email cũ của bạn và bất kỳ mật khẩu nào bạn có thể đã sử dụng trong quá khứ. Khi đã vào được trong tài khoản của mình, bạn nên cập nhật địa chỉ email trong phần cài đặt.

Đăng nhập bằng Facebook hoặc Google

Nếu tài khoản Pinterest của bạn kết nối với Facebook hoặc Google và bạn đã đăng nhập bằng cách này trước đây, thì bạn có thể dùng một trong các cách này để đăng nhập.

Tạo tài khoản mới

Nếu không thể nhớ mật khẩu, thì bạn nên tạo một tài khoản mới. Bạn có thể tìm kiếm tài khoản cũ của mình trên Pinterest để lưu các Ghim tương tự và theo dõi những người tương tự trên tài khoản mới.