Email đã cũ hoặc không thể truy cập

Nếu địa chỉ email kết nối với tài khoản Pinterest của bạn đã cũ hoặc không thể truy cập, thì bạn vẫn có thể đăng nhập nếu còn nhớ mật khẩu. Nếu tài khoản Pinterest của bạn kết nối với Facebook hoặc Google và bạn đã đăng nhập bằng cách này trước đây, thì bạn có thể dùng cách này để đăng nhập.

Nếu bạn nhớ mật khẩu

Hãy thử đăng nhập bằng cách nhập địa chỉ email cũ và bất kỳ mật khẩu nào bạn có thể đã sử dụng.

Sau khi đăng nhập, hãy cập nhật địa chỉ email của bạn thành một email hiện tại trong cài đặt.

Nếu bạn quên mật khẩu

Nếu bạn không thể nhớ mật khẩu và không có quyền truy cập vào địa chỉ email của mình, thì rất tiếc chúng tôi không thể xác nhận đó là tài khoản của bạn. Điều tốt nhất nên làm trong trường hợp này là tạo tài khoản mới. Bạn có thể tìm kiếm tài khoản cũ của mình để lưu lại các Ghim cũ và theo dõi cùng những người cũ trong tài khoản mới.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ