Email được sử dụng trên nhiều tài khoản

Mỗi địa chỉ email chỉ có thể được liên kết với một tài khoản Pinterest tại một thời điểm.

Nếu tài khoản bạn đang đăng nhập với địa chỉ email không phải là tài khoản bạn muốn truy cập, hãy thử đăng xuất rồi đăng nhập bằng bất kỳ địa chỉ email nào khác bạn sở hữu.

Bạn có thể được gợi ý về địa chỉ email kết nối với tài khoản của bạn bằng cách truy cập pinterest.com/password/reset và tìm kiếm tên hoặc tên người dùng của bạn.