Tìm email tài khoản của bạn

Xem hướng dẫn cho:

Nhận gợi ý cho địa chỉ email của bạn

Nếu bạn quên địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn, thì chúng tôi có thể gợi ý cho bạn.

 1. Truy cập vào pinterest.com/password/reset
 2. Nhập tên của bạn, tên người dùng hoặc bất kỳ email nào bạn có thể đã sử dụng để tìm tài khoản của bạn
 3. Tìm gợi ý liệt kê bên cạnh ảnh đại diện của bạn

Sử dụng gợi ý để xem email nào kết nối với tài khoản Pinterest của bạn và đăng nhập vào tài khoản.

Nếu bạn quên mật khẩu của bạn và có quyền truy cập vào email được liên kết với tài khoản Pinterest của bạn, bạn có thể đặt lại mật khẩu. Bạn phải đăng nhập email đã liên kết với tài khoản Pinterest của mình để đặt lại mật khẩu. Nếu bạn không có quyền truy cập vào email của mình, hãy tạo tài khoản mới để thay thế.

Tìm email tài khoản của bạn

Nếu bạn đang đăng nhập vào Pinterest, thì email của tài khoản sẽ là điều đầu tiên được liệt kê trong cài đặt tài khoản

 1. Nhấp vào  ở trên cùng của Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Nhấp vào Cài đặt tài khoản ở bên trái của màn hình
 4. Địa chỉ email của bạn sẽ được ghi trong mục "Thông tin cơ bản"
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào ở góc trên bên phải để mở menu
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt
 3. Tìm kiếm trường "Email" để xem địa chỉ email của bạn
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào  ở góc trên bên phải để mở menu
 2. Nhấn Cài đặt tài khoản
 3. Tìm kiếm trường "Email" để xem địa chỉ email của bạn
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ