Tìm email tài khoản của bạn

Nhận gợi ý cho địa chỉ email của bạn

Nếu bạn quên địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn, thì chúng tôi có thể gợi ý cho bạn.

  1. Truy cập vào pinterest.com/password/reset
  2. Nhập tên của bạn, tên người dùng hoặc bất kỳ email nào bạn có thể đã sử dụng để tìm tài khoản của bạn
  3. Tìm gợi ý liệt kê bên cạnh ảnh đại diện của bạn

Sử dụng gợi ý để xem email nào kết nối với tài khoản Pinterest của bạn và đăng nhập vào tài khoản.

Nếu bạn quên mật khẩu của bạn và có quyền truy cập vào email được liên kết với tài khoản Pinterest của bạn, bạn có thể đặt lại mật khẩu. Bạn phải đăng nhập email đã liên kết với tài khoản Pinterest của mình để đặt lại mật khẩu. Nếu bạn không có quyền truy cập vào email của mình, hãy tạo tài khoản mới để thay thế.

Tìm email tài khoản của bạn

Nếu bạn đang đăng nhập vào Pinterest, thì email của tài khoản sẽ là điều đầu tiên được liệt kê trong cài đặt tài khoản