Tìm hồ sơ của bạn

Tìm tất cả các Ghim bạn lưu, bảng bạn tạo và Ghim bạn thử trong hồ sơ của bạn. Hồ sơ của bạn hiển thị ảnh hồ sơ, tên, tiểu sử và có thể là vị trí của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa các chi tiết này bất cứ lúc nào.

Chuyển đến hồ sơ của bạn

Trên hồ sơ, bạn cũng có thể xem ai đang theo dõi bạn và các bảng, chủ đề và những người mà bạn theo dõi. Bất cứ ai cũng có thể xem hồ sơ của bạn, nhưng chỉ bạn mới có thể xem bảng bí mật trong khi xem hồ sơ của chính mình.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ