Ẩn Ghim trên bảng tin nhà của bạn

Xem hướng dẫn cho:

Bảng tin nhà của bạn là sự kết hợp giữa Ghim được chọn cho bạn và Ghim từ những người, chủ đề và bảng bạn theo dõi. Bạn có thể ẩn từng Ghim khỏi bảng tin nhà để giúp Pinterest hiểu bạn muốn xem các loại Ghim nào. Nếu bạn ẩn Ghim một cách tình cờ, bạn có thể bỏ ẩn nó.

Ẩn một Ghim

  1. Từ bảng tin nhà, nhấp vào   ở góc dưới bên phải của Ghim
  2. Nhấp vào Ẩn
  1. Từ bảng tin nhà, nhấn vào   ở góc dưới bên phải của Ghim
  2. Nhấn vào  Ẩn
  1. Từ bảng tin nhà, nhấn vào   ở góc dưới bên phải của Ghim
  2. Nhấn vào Ẩn

Bỏ ẩn một Ghim

Nếu bạn ẩn một Ghim một cách tình cờ, hãy nhấp vào Hoàn tác để tiếp tục xem Ghim này trên trang nhà của bạn.

Nếu bạn ẩn một Ghim một cách tình cờ, hãy nhấn vào nút Hoàn tác để tiếp tục xem Ghim này trên trang nhà của bạn.

Nếu bạn ẩn một Ghim một cách tình cờ, hãy nhấn vào nút Hoàn tác để tiếp tục xem Ghim này trên trang nhà của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ