Rời khỏi một bảng nhóm

Bạn có thể rời khỏi một bảng nhóm nếu bạn đã được mời tham gia làm cộng tác viên. Nếu bạn là chủ sở hữu của bảng nhóm, thì bạn có thể xóa bảng tương tự như bạn làm với bất kỳ bảng nào khác.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ