Rời khỏi một bảng nhóm

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể rời khỏi một bảng nhóm nếu bạn đã được mời tham gia làm cộng tác viên. Nếu bạn là chủ sở hữu của bảng nhóm, thì bạn có thể xóa bảng tương tự như bạn làm với bất kỳ bảng nào khác.

 1. Mở một bảng nhóm từ hồ sơ của bạn
 2. Nhấp vào nhóm hình ảnh hồ sơ ở góc trên bên phải
 3. Nhấp vào Rời đi bên cạnh tên của bạn
 4. Nhấp vào Rời đi
 1. Mở một bảng nhóm từ hồ sơ của bạn
 2. Nhấn vào
 3. Nhấn vào Rời bảng rồi nhấn vào Rời bảng
 1. Mở một bảng nhóm từ hồ sơ của bạn
 2. Nhấn vào
 3. Nhấn Rời khỏi bảng
 4. Nhấn vào Rời đi
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ