Đăng nhập và đăng xuất khỏi Pinterest

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể đăng nhập vào Pinterest để xem, lưu và tìm kiếm Ghim.

Đăng nhập

 1. Truy cập vào pinterest.com/login
 2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu hoặc nhấp vào Tiếp tục bằng Facebook hoặc Tiếp tục bằng Google
 3. Nhấp vào Đăng nhập
 1. Mở ứng dụng Pinterest
 2. Nhấn vào Đăng nhập
 3. Chọn Đăng nhập bằng Facebook, Đăng nhập bằng Google hoặc nhập email và mật khẩu
 4. Làm theo lời nhắc để đăng nhập
 1. Mở ứng dụng Pinterest
 2. Nhấn vào Tiếp tục bằng email, Tiếp tục bằng Facebook hoặc Tiếp tục bằng Google
 3. Làm theo lời nhắc để đăng nhập

Đăng xuất

 1. Nhấp vào ở trên cùng của Pinterest để mở menu
 2. Nhấp vào Đăng xuất
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào ở góc trên bên phải
 2. Nhấn vào Đăng xuất
 1. Từ hồ sơ của bạn, nhấn vào ở góc trên bên phải
 2. Nhấn Đăng xuất
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ