Đăng nhập vào nhầm tài khoản

Nếu bạn đang đăng nhập vào nhầm tài khoản, thì bạn chỉ cần đăng xuất và đăng nhập bằng đúng tài khoản.

Để đăng nhập vào đúng tài khoản:

Nếu bạn vô tình tạo tài khoản thứ hai hoặc cần giúp tìm tài khoản ban đầu, hãy đọc bài viết này.