Đề cập đến bạn bè trong nhận xét

Xem hướng dẫn cho:

Đề cập đến bạn bè trong nhận xét về Ghim bằng cách sử dụng biểu tượng @ trước tên người dùng của họ.

 1. Nhấp vào Ghim bạn muốn chia sẻ
 2. Nhấp vào Nhận xét dưới Ảnh và Nhận xét
 3. Nhập "@" vào phần "Thêm nhận xét" và bắt đầu nhập tên hoặc tên người dùng của một người bạn
 4. Chọn tên người bạn từ danh sách bật lên
 5. Nhập nhận xét của bạn và nhấn Enter
 1. Nhấn vào Ghim
 2. Nhấn vào Nhận xét dưới mục "Ảnh và Nhận xét"
 3. Nhấn vào Thêm nhận xét
 4. Nhập @ vào phần "Thêm nhận xét" và bắt đầu nhập tên hoặc tên người dùng của một người bạn
 5. Chọn tên người bạn từ danh sách bật lên
 6. Nhấn vào Thêm để đăng nhận xét
 1. Nhấn vào Ghim
 2. Nhấn vào Nhận xét dưới mục "Ảnh và Nhận xét"
 3. Nhấn vào Thêm nhận xét
 4. Nhập @ vào phần "Thêm nhận xét" và bắt đầu nhập tên hoặc tên người dùng của một người bạn
 5. Chọn tên người bạn từ danh sách bật lên
 6. Nhấn vào Thêm để đăng nhận xét
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ