Hợp nhất các tài khoản

Bạn không thể hợp nhất các tài khoản Pinterest. Nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản thì bạn có thể giữ cả hai tài khoản hoặc chọn một tài khoản để giữ và hủy kích hoạt các tài khoản còn lại.

Mỗi địa chỉ email chỉ có thể kết nối với một tài khoản Pinterest một lúc và việc vô hiệu tài khoản sẽ không giúp giải phóng email để sử dụng trên tài khoản khác. Nếu bạn muốn giải phóng địa chỉ email của một tài khoản, hãy đóng tài khoản hoặc thay đổi địa chỉ email kết nối với tài khoản trong phần cài đặt. Khi đã thay đổi địa chỉ email, bạn có thể vô hiệu tài khoản và sử dụng địa chỉ email ban đầu cho một tài khoản khác.

Nếu bạn không thể truy cập vào tài khoản ban đầu của mình, bạn vẫn có thể tìm lại tài khoản đó trong Pinterest và lưu Ghim từ tài khoản ban đầu vào tài khoản mới. Không có cách nào để chuyển hoặc di chuyển nhiều Ghim giữa các tài khoản cùng một lúc, nhưng bạn có thể lưu từng Ghim một.