Hợp nhất các bảng và các phần

Bạn có thể hợp nhất hai bảng hoặc phần bảng với nhau để lưu nhiều Ghim hơn ở cùng một chỗ. Bạn có thể hợp nhất bất kỳ bảng hoặc phần bảng nào bạn sở hữu, tối đa hai bảng hoặc phần bảng một lúc.

Trước khi bạn bắt đầu

  • Khi bạn hợp nhất một bảng vào một bảng khác, những người theo dõi bảng được hợp nhất sẽ không được chuyển sang bảng mới
  • Nếu bạn hợp nhất một bảng bí mật với một bảng công khai, thì các cài đặt quyền riêng tư của bảng đích sẽ vẫn có hiệu lực
  • Để hoàn tác hợp nhất, bạn sẽ phải tạo một bảng hoặc phần bảng mới và kéo từng Ghim vào đó

Hợp nhất bảng

Hợp nhất các phần bảng

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ