Hợp nhất các bảng và các phần

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể hợp nhất hai bảng hoặc phần của bảng với nhau để lưu nhiều Ghim hơn ở cùng một chỗ. Bạn có thể hợp nhất bất kỳ bảng hoặc phần nào bạn sở hữu, tối đa hai bảng hoặc phần một lúc.

Hợp nhất bảng

 1. Từ hồ sơ của bạn, mở một bảng và nhấp vào ở đầu trang
 2. Nhấp vào Hợp nhất ở dưới cùng cửa sổ
 3. Chọn một bảng để hợp nhất
 4. Nhấp vào Di chuyển Ghim và xóa bảng

Bạn cũng có thể hợp nhất các bảng bằng cách kéo và thả. Kéo và thả một bảng vào giữa một bảng khác, sau đó nhấp vào Di chuyển Ghim và xóa bảng để hợp nhất hai bảng.

 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn và giữ bảng bạn muốn hợp nhất
 2. Nhấn vào Di chuyển
 3. Chọn một bảng để hợp nhất
 4. Nhấn vào Di chuyển Ghim và xóa bảng
 1. Từ hồ sơ của bạn, mở bảng bạn muốn hợp nhất
 2. Nhấn vào 
 3. Cuộn xuống và chọn Hợp nhất bảng
 4. Chọn một bảng để hợp nhất
 5. Nhấn vào Di chuyển Ghim và xóa bảng

Hợp nhất các phần bảng

 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy mở một bảng có nhiều phần
 2. Nhấp vào một phần bảng và nhấp vào ở đầu trang
 3. Nhấp vào Hợp nhất
 4. Chọn một phần bảng để hợp nhất
 5. Nhấp vào Di chuyển Ghim và xóa phần

Bạn cũng có thể hợp nhất các phần bảng bằng cách kéo và thả. Kéo và thả một phần bảng vào giữa một phần bảng khác, sau đó nhấp vào Di chuyển Ghim và xóa phần để hợp nhất hai phần.

 1. Mở bảng từ hồ sơ của bạn
 2. Nhấn và giữ phần bảng bạn muốn hợp nhất
 3. Nhấn vào Di chuyển
 4. Chọn một phần bảng để hợp nhất
 5. Nhấn vào Di chuyển Ghim và xóa phần

Hợp nhất các phần bảng hiện chỉ có sẵn trên Android và web.

Khi bạn hợp nhất một bảng vào một bảng khác, những người theo dõi bảng được hợp nhất sẽ không được chuyển sang bảng mới. Bạn có thể mất những người theo dõi đó.

Nếu bạn hợp nhất một bảng bí mật với một bảng công khai, thì các cài đặt quyền riêng tư của bảng đến cuối cùng sẽ vẫn có hiệu lực. 

Tuy việc hợp nhất rất dễ dàng, nhưng hủy hợp nhất thì rắc rối hơn một chút. Để hoàn tác hợp nhất, bạn sẽ phải tạo một bảng hoặc phần mới và kéo từng Ghim vào bảng hoặc phần mới.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ