Thiếu Ghim hoặc bảng

Nếu tất cả các Ghim hoặc bảng của bạn bị mất hoặc không giống bình thường, thì bạn có thể đã vô tình:

Nếu một hoặc nhiều Ghim hoặc bảng của bạn bị thiếu:

Chúng tôi có thể đã xóa nội dung không tuân theo các nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi. Hãy kiểm tra hộp thư đến email của bạn và tìm thông báo giải thích lý do tại sao Ghim hoặc bảng của bạn bị xóa. Để tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi cho phép và không cho phép trên Pinterest, hãy đọc Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi.

Nếu một bảng nhóm bị thiếu:

Bạn có thể đã vô tình rời khỏi bảng hoặc bị người tạo bảng xóa. Nếu bạn rời khỏi bảng nhóm do nhầm lẫn, hãy yêu cầu chủ sở hữu mời bạn quay lại bảng hoặc yêu cầu tham gia bảng.