Thiếu Ghim hoặc bảng

Nếu tất cả các Ghim hoặc bảng của bạn bị thiếu hoặc trông hơi lạ, thì bạn có thể đã vô tình tạo tài khoản thứ hai. Để quay lại tài khoản ban đầu, hãy đọc bài viết này.

Nếu một trong các Ghim hoặc bảng của bạn bị thiếu, thì nó có thể đã vô tình bị xóa. Rất tiếc là chúng tôi không thể khôi phục bảng đã bị xóa. Điều tốt nhất bạn nên làm trong trường hợp này là tìm kiếm tên người dùng Pinterest và tên của bảng hoặc Ghim bị thiếu trên Google để xem có bản sao được lưu trong bộ nhớ cache hay không.

Nếu bảng nhóm bị thiếu, thì bạn có thể đã vô tình rời khỏi bảng hoặc bị xóa bởi người tạo bảng. Nếu bạn rời khỏi bảng nhóm do nhầm lẫn, hãy yêu cầu chủ sở hữu mời bạn quay lại bảng hoặc yêu cầu tham gia bảng.

Nếu vài Ghim hoặc bảng của bạn bị thiếu, chúng tôi có thể đã xóa nội dung đó vì chúng đi ngược lại chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi cho phép và không cho phép trên Pinterest, hãy đọc Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi.