Di chuyển Ghim vào bảng khác

Xem hướng dẫn cho:

Bạn có thể di chuyển Ghim của mình sang các bảng hoặc phần khác trong hồ sơ.

Bạn cũng có thể hợp nhất các bảng hoặc phần.

Di chuyển một Ghim sang bảng khác

 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấp vào một bảng để xem các Ghim
 2. Nhấp vào một Ghim để xem Ghim cận cảnh, sau đó nhấp vào
 3. Chọn bảng bạn muốn di chuyển Ghim sang
 4. Nhấp vào Lưu
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào một bảng để xem các Ghim
 2. Nhấn vào một Ghim để xem Ghim cận cảnh, sau đó nhấn vào
 3. Nhấn vào tiêu đề bảng
 4. Chọn bảng bạn muốn di chuyển Ghim sang
 5. Nhấn vào Xong
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào một bảng để xem các Ghim
 2. Nhấn vào một Ghim để xem Ghim cận cảnh, sau đó nhấn vào 
 3. Nhấn vào Chỉnh sửa Ghim
 4. Chọn bảng bạn muốn di chuyển Ghim sang bên dưới phần "Bảng"
 5. Nhấn vào Xong

Di chuyển nhiều Ghim

 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấp vào một bảng để xem các Ghim
 2. Nhấp vào Tổ chức
 3. Chọn tối đa 50 Ghim để di chuyển, sao chép hoặc xóa
 4. Tại thời điểm này, bạn có ba lựa chọn
  • Nhấp vào Di chuyển và chọn một bảng để di chuyển các Ghim sang bảng khác
  • Nhấp vào Sao chép và chọn một bảng để sao chép các Ghim sang bảng khác (các Ghim này sẽ hiển thị trên cả hai bảng)
  • Nhấp vào Xóa nếu bạn chắc chắn muốn xóa các Ghim đã chọn - bạn không thể hoàn tác hành động này
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào một bảng để xem các Ghim
 2. Vuốt xuống cho đến khi thanh tìm kiếm xuất hiện
 3. Nhấn vào biểu tượng bộ lọc
 4. Chọn Chọn Ghim để di chuyển hoặc xóa
 5. Chọn tối đa 50 Ghim hoặc nhấn vào Chọn tất cả
 6. Nhấn vào Tiếp theo
 7. Chọn bảng bạn muốn lưu vào
 1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào một bảng để xem các Ghim
 2. Vuốt xuống cho đến khi thanh tìm kiếm xuất hiện
 3. Nhấn vào biểu tượng bộ lọc
 4. Chọn Chọn Ghim để di chuyển hoặc xóa
 5. Chọn tối đa 50 Ghim hoặc nhấn vào Chọn tất cả
 6. Nhấn vào Tiếp theo
 7. Chọn bảng bạn muốn lưu vào
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ