Di chuyển Ghim vào bảng khác

Bạn có thể di chuyển Ghim của mình sang các bảng hoặc phần bảng khác trong hồ sơ.

Bạn cũng có thể hợp nhất các bảng hoặc phần.

Di chuyển một Ghim sang bảng khác

Di chuyển nhiều Ghim

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ