Thông báo

Trong thông báo Pinterest

Nhấp vào  ở góc trên bên phải của Pinterest trên máy tính hoặc ở cuối ứng dụng Pinterest trên iOS hoặc Android để tìm các thông báo trên Pinterest . Bạn sẽ thấy cập nhật về các Ghim và bảng của mình, những người bạn biết trên Pinterest, và những nội dung bạn có thể thích. Nhấp vào mỗi câu chuyện để tìm hiểu thêm về các Ghim và những người trong đó. Một số câu chuyện là chỉ là về các hoạt động của người khác trên Pinterest. Bạn có thể tắt những thông báo này trong phần cài đặt.

Thông báo email

Chúng tôi cố gắng hết sức để chỉ gửi các email bạn muốn đọc, nhưng bạn luôn có thể đặt tùy chọn email trong cài đặt hoặc hủy đăng ký trong email

Email của chúng tôi có bốn danh mục: Hoạt động, chủ đề và nội dung tìm kiếm Bảng, Ghim được chọn và Xã hội.  Bạn có thể đặt tùy chọn chi tiết cho email mình muốn nhận trong mỗi danh mục. Bỏ chọn hộp bên cạnh mỗi loại email để hủy đăng ký hoặc nhấp vào Tắt tất cả để hủy đăng ký khỏi tất cả các email, ngoại trừ email về quyền riêng tư và tài khoản.

Thông báo đẩy

Nếu bạn sử dụng ứng dụng Pinterest, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo đẩy về hoạt động của bạn trên Pinterest. Chúng tôi cố gắng hết sức để chỉ gửi cho bạn thông báo bạn sẽ thích và bạn luôn có thể chọn một trong các tùy chọn thông báo đẩy sau trong cài đặt.

  • Tùy chọn Tất cả mọi thứ (ngoại trừ các thông báo đẩy bạn đã tắt) sẽ bao gồm các thông báo đẩy về hầu hết các hoạt động trên Pinterest của bạn.
  • Tùy chọn Chỉ những nội dung thú vị: Chỉ những thông báo đẩy chúng tôi nghĩ bạn sẽ thích nhất, bao gồm Ghim và các đề xuất khác.
  • Tùy chọn Không nhận thông báo đẩy sẽ tắt chức năng thông báo đẩy hoàn toàn.
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ